ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seize*, -seize-

seize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seize (vt.) ฉกฉวย See also: ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง Syn. take hold of, grasp, catch, halt, take Ops. leave
seize (vt.) ฉวยโอกาส See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ Syn. take advantage of, grab, utilize
seize (vt.) เข้าครอบงำจิตใจ See also: ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ Syn. possess, overwhelm
seize (vt.) จับกุม See also: ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ Syn. arrest, capture, catch, snatch
seize (vt.) เข้าใจ
seize (vt.) อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย) See also: เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์ Syn. take possession of
seize on (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize upon, seize onto
seize onto (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize on, seize upon
seize or snatch quickly (vt.) ฉกฉวย See also: หยิบฉวยไปอย่างรวดเร็ว
seize property (vi.) ยึดทรัพย์สิน See also: อายัดทรัพย์สิน
seize the opportunity (idm.) ใช้ประโยชน์จากโอกาส See also: ตักตวงโอกาส
seize up (phrv.) หยุดทำงาน See also: เลิกทำงาน
seize upon (phrv.) จับ See also: ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ Syn. seize upon, seize onto
seize with (phrv.) จู่โจมทันที See also: เข้าจับทันที Syn. take with
seizer (n.) ผู้จับกุม See also: ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizer (n.) ผู้ครอบครอง See also: ผู้ยึดครอง Syn. grabber, snatcher
English-Thai: HOPE Dictionary
seize(ซีซ) vt.,vi. จับ,จับกุม,จับตัว,ยึด,ฉวย,ถือเอา,ยึดครอง,ยึดถือ,ชิง,ครอบงำ,ครอบครอง,เข้าใจ,ถือโอกาส., Syn. seise., See also: seizable adj. seizer n. seizor n., Syn. take,grasp,apprehend
English-Thai: Nontri Dictionary
seize(vt) ฉวย,ยึด,จับกุม,ครอบครอง,ถือโอกาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seizeยึด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว้า (v.) seize See also: grab, grasp, clutch, snatch Syn. ฉวย, จับ Ops. ปล่อย
ฉกฉวย (v.) seize See also: grab, take, wrest, snatch, catch, grasp Syn. เอาไป
รวบตัว (v.) seize See also: arrest, catch (a thief), capture
อายัด (v.) seize See also: attach, freeze, detain Syn. กัก
อายัดทรัพย์ (v.) seize See also: sequestrate, impound
เกาะกุม (v.) seize See also: arrest, detain, apprehend, catch Ops. ปล่อย
เข้ายึดครอง (v.) seize See also: capture Syn. ยึดครอง Ops. ปลดปล่อย
เฉี่ยว (v.) seize See also: pinch, carry away Syn. โฉบ
เอาไป (v.) seize See also: grab, take, wrest, snatch, catch, grasp
ได้ตัว (v.) seize See also: arrest, capture Syn. จับตัว, จับกุม
ฉวยโอกาส (v.) seize an opportunity Syn. ถือโอกาส
มั่วนิ่ม (v.) seize an opportunity Syn. ฉวยโอกาส, ถือโอกาส
กุมอำนาจ (v.) seize power See also: hold power, be in power, wield power, be in the saddle
ยึดทรัพย์ (v.) seize property See also: seize assets Syn. ยึดทรัพย์สิน Ops. ไถ่ถอนทรัพย์
ยึดทรัพย์สิน (v.) seize property See also: seize assets Ops. ไถ่ถอนทรัพย์
คว้าโอกาสที่ดี (v.) seize the opportunity Ops. ปล่อยโอกาสที่ดี
ยึดอำนาจ (v.) seize the power
ฝ่อ (v.) be seized with fear See also: be terrified, be scared, be frightened, be alarmed Syn. กลัว, ไม่กล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He seized one of her feetเขาจับขาข้างหนึ่งของเธอไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้
Our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น
You know we'd do anything for you, but we can't seize that rocket.เราก็อยากช่วยคุณอยู่หรอกนะ
Would you seize even the Deer God's forest?คุณจะยึดแม้พระเจ้ากวางเว็บไซต์นั้นป่า?
And again. at Seize The Day.ยิ่งถ้าคุณให้เธอฉีกยิ้ม เดินไปรอบๆงานเลี้ยง แล้วทำตัวดีเกินเหตุกับใครๆน่ะนะ
Insolent dog. Seize him.เจ้าหมาบ้า อวดดีนัก จับมันไว้
You only need the will and determination to seize the opportunity to win.ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการและโหยหา เพียงแต่เราต้องฉกฉวยและไขว่คว้ามันมาเป็นของเรา
Dismiss him from the Ministry, and seize all his property.ไล่มันออกไปจากกระทรวง แล้วก้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของมัน
This is now a national security matter. Seize and secure Worthington Labs.ผมต้องการให้กองทัพใช้อาวุธตัวยาและเคลื่อนพลทันที
I want my children to be able to seize every opportunity that they can.ฉันต้องการเปิดโอกาสไว้ให้ลูกทุกทาง
It is your time to seize this issue.มันเป็นเวลาที่คุณจะต้องยึดเอาประเด็นนี้ไว้

seize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, 不失时机 / 不失時機] seize the opportune moment; lose no time
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 攫] seize (bird or animal)
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎轻重[wèn dǐng qīng zhòng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄑㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 问鼎轻重 / 問鼎輕重] lit. to inquire whether the tripods are light or heavy (成语 saw); a laughable attempt to seize power
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[dǎi, ㄉㄞˇ, 逮] arrest; catch; seize; until
缴获[jiǎo huò, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˋ, 缴获 / 繳獲] capture; seize
[dài, ㄉㄞˋ, 迨] catch; seize; until
[ná, ㄋㄚˊ, 拿] to hold; to seize; to catch; to apprehend; to take
[bǔ, ㄅㄨˇ, 捕] to catch; to seize; to capture; to catch
捕捉[bǔ zhuō, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄛ, 捕捉] to catch; to seize; to capture
捕获[bǔ huò, ㄅㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, 捕获 / 捕獲] to catch; to capture; to seize
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
[lǎn, ㄌㄢˇ, 揽 / 攬] monopolize; seize
[zú, ㄗㄨˊ, 捽] seize
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, 捽] seize

seize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
今を生きる[いまをいきる, imawoikiru] (exp,v1) to make the most of the present; to live for the moment; to seize the day
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
引っ捕える[ひっとらえる, hittoraeru] (v1,vt) to seize
引っ捕らえる[ひっとらえる, hittoraeru] (v1) to arrest; to capture; to seize
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P)
権力を握る[けんりょくをにぎる, kenryokuwonigiru] (exp,v5r) to seize power
隙を見付ける[すきをみつける, sukiwomitsukeru] (exp,v1) to seize an opportunity
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis
分捕る[ぶんどる, bundoru] (v5r,vt) to capture; to seize; to plunder
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
性善[せいぜん;しょうぜん, seizen ; shouzen] (n) (しょうぜん is a Buddhist term) intrinsic goodness
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
捕われる(P);捕らわれる(P);囚われる[とらわれる, torawareru] (v1,vi) to be captured; to be apprehended; to be seized with; (P)
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
理路整然[りろせいぜん(uK), riroseizen (uK)] (n) logical; cogent; well-reasoned
精々(P);精精[せいぜい, seizei] (adv) at the most; at best; to the utmost; as much (far) as possible; (P)
良性移動性舌炎[りょうせいいどうせいぜつえん, ryouseiidouseizetsuen] (n) benign migratory glossitis; geographic tongue
西漸[せいぜん, seizen] (n,vs) westward advance
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild
Japanese-English: COMDICT Dictionary
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掴む[つかむ, tsukamu] Thai: ยึดไว้ English: to seize

seize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาไป (เอา...ไป)[v. exp.] (ao pai (ao ) EN: take ; take away ; take along ; bring ; seize FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property ; seize assets FR: saisir les avoirs ; saisir les biens
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach FR:
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de ; remporter
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt) EN: wrest political power ; seize political power FR: s'emparer du pouvoir politique
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp ; pinch FR: saisir
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest FR: saisir ; attraper ; empoigner ; s'emparer ; prendre
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ได้ตัว[v. exp.] (dāi tūa) EN: seize ; arrest ; capture FR:
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับ[v.] (jap) EN: arrest ; arrest. ; nab ; seize FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับขัง[v. exp.] (jap khang) EN: apprehend ; arrest ; seize FR: appréhender ; arrêter ; attraper
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; hold tightly ; clench ; grip ; seize FR: empoigner ; saisir ; serrer
เข้ายึดครอง[v. exp.] (khao yeutkh) EN: seize FR:
เข้ายึดพื้นที่[v. exp.] (khao yeut p) EN: seize FR:
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คว้า[v.] (khwā) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch ; clinch FR: saisir ; attraper
ไขว่คว้า[v.] (khwaikhwā) EN: grasp at ; grab ; snatch ; seize ; clutch FR:
ไขว่คว้าโอกาส[v. exp.] (khwaikhwā ō) EN: seize an opportunity FR: saisir une opportunité
คว้าโอกาสที่ดี[v. exp.] (khwā ōkāt t) EN: seize the opportunity FR: saisir l'occasion
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
กุม[v.] (kum) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle ; seize power ; hold the power in one's hand FR: exercer le pouvoir
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize FR: enlever ; kidnapper
งับ[v.] (ngap) EN: bite ; grip ; seize with teeth FR: attraper avec les dents ; saisir dans la gueule ; happer ; mordre
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate FR:
รวบ[v.] (rūap) EN: arrest ; catch ; seize ; capture FR:
สี่โมงเย็น = 4โมงเย็น[n. exp.] (sī mōng yen) EN: FR: seize heures ; quatre heures (de l'après-midi)
สิบหก[num.] (sip-hok) EN: sixteen ; 16 FR: seize ; 16
ตะครุบ[v.] (takhrup) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of ; amass FR: prendre

seize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Greifbehälter {m}seize box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seize
Back to top