ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sketch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sketch*, -sketch-

sketch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sketch (n.) ภาพร่าง
sketch (n.) การอธิบายอย่างคร่าวๆ See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ Syn. outline
sketch (vi.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
sketch (vt.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
sketch in (phrv.) วาด See also: ร่างภาพ Syn. etch in
sketch out (phrv.) วาดร่าง See also: ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
sketchbook (n.) สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง Syn. sketchpad
sketcher (n.) จิตรกร See also: ช่างวาด, ช่างเขียน Syn. illustrator, cartoonist
sketching (n.) รูปวาด See also: ภาพวาด, การวาดรูป Syn. depicting
sketchpad (n.) สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง Syn. sketchbook
sketchy (adj.) คร่าวๆ See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ Syn. crude, coarse, preliminary
English-Thai: HOPE Dictionary
sketch(สเคทชฺ) n. ภาพที่วาดอย่างหวัด ๆ ,ภาพร่าง,ภาพหยาบ,ต้นร่าง,เรื่องสั้น ๆ ,บทละครสั้น ๆ ,บทประพันธ์สั้น ๆ ,รายการสั้น ๆ ,ปกิณกะ. vt.,vi. ร่างภาพ,วาดภาพอย่างหวัด ๆ ,บรรยายสั้น ๆ ,เขียนหวัด,เขียนชวเลข, See also: sketcher n., Syn. picture,de
sketch mapn. ภาพร่าง, Syn. freehand map
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sketchเรื่องย่อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพร่าง (n.) sketch
สเก๊ตช์ (v.) sketch Syn. ร่าง
สเก๊ตช์ (n.) sketch Syn. ภาพร่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm trying to make a sketch of it to show you.ผมพยายามสเก็ตช์ภาพออกมาให้คุณดู
What this is, is a sketch artist from the Los Angeles Police Department.แค่จิตรกรสเก๊ตช์ภาพค่ะ จากกรมตำรวจแอลเอ
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก
I'm going to need you to come down to the precinct and work with my sketch artist.ผมอยากให้คุณ เดินทางไปที่สถานีตำรวจ และบอกรูปพรรณสัณฐานกับนักสเก็ตช์ภาพคนร้ายของผม คุณต้องนึกหน้าคนร้ายให้ออก
Here we go. It's a sketch of Miranda's dress for the benefit.ภาพร่างชุดของมิแรนด้า สำหรับงานการกุศล
Yes we got a rough sketch this is it it's real?ครับ เราได้แบบร่างมาแล้ว มันคือนี่ ของจริงเหรอ?
You are the sketch artist, right? - Um...คุณเป็นคนสเก็ตช์รูปใช่ไหม?
If I can present you with a semi-accurate sketch of the culprit, is that enough to get us on this case?ถ้าผมให้คุณดูภาพร่างที่เสร็จเพียงครึ่งเดียว ของผู้กระทำผิด มันจะเพียงพอสำหรับคดีนี้เหรอ
This sketch is based on the description by a late agent of the ATF.ร่างนี้เป็นไปตาม เกี่ยวกับรายละเอียดของ โดยตัวแทนสายของเอทีเอฟ
And another shilling for a sketch of them sitting atop!คิดว่าจะหนีคนทั้งโลกได้เหรอ?
Ηe came up with this idea. A working sketch of a helicopter.เขาคิดค้นแนวความคิดนี้ ภาพร่างของเฮลิคอปเตอร์
It's a sketch of lechero's quarters.เป็นภาพร่างของที่พักเลเชอโร่น่ะ

sketch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小传[xiǎo zhuàn, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, 小传 / 小傳] sketch biography; profile
略图[lu:è tú, ㄜˋ ㄊㄨˊ, 略图 / 略圖] sketch; sketch map; thumbnail picture
传略[zhuàn, ㄓㄨㄢˋlu:e4, 传略 / 傳略] bibliographic sketch
事略[shì, ㄕˋlu:e4, 事略] biographical sketch
生平简介[shēng píng jiǎn jiè, ㄕㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 生平简介 / 生平簡介] biographic sketch
单口相声[dān kǒu xiàng shēng, ㄉㄢ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 单口相声 / 单口相聲] comic monologue; one-person comic sketch
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, 相声 / 相聲] comic dialog; sketch; cross talk
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, 笔谈 / 筆談] conversation by writing; sketches and notes
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 草稿] draft; outline; sketch
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, 示意图 / 示意圖] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, 简约 / 簡約] sketchy; concise; abbreviated
素描[sù miáo, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄠˊ, 素描] sketch
视空间系统[shì kōng jiān xì tǒng, ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 视空间系统 / 視空間系統] visuo-spatial sketchpad
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches

sketch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスキス[, esukisu] (n) sketch (fre
クロッキー[, kurokki-] (n) sketch (fre
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad
スケッチホン[, sukecchihon] (n) sketch phone
デッサン[, dessan] (n,vs) rough sketch (fre
ラフスケッチ[, rafusukecchi] (n) rough sketch
下描き[したがき, shitagaki] (n,vs) (See 下書き) rough sketch used as a guideline for a picture
小伝[しょうでん, shouden] (n) biographical sketch
略伝[りゃくでん, ryakuden] (n) biographical sketch
絵様[えよう, eyou] (n) (1) decorative carving; (2) design; plan; sketch
鉛筆画[えんぴつが, enpitsuga] (n) sketch (done by pencil)
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
スケッチ[, sukecchi] (n,vs,adj-no) sketch; (P)
スケッチブック[, sukecchibukku] (n) sketchbook; (P)
スケブ[, sukebu] (n) (abbr) (See スケッチブック) sketchbook
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
写生帖;写生帳[しゃせいちょう, shaseichou] (n) sketchbook
大ざっぱ(P);大雑把[おおざっぱ, oozappa] (adj-na,n) rough (as in not precise); broad; sketchy; (P)
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P)
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k,vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P)
法廷画[ほうていが, houteiga] (n) courtroom sketch; courtroom illustration
落書き帳;落書帳;落書きちょう[らくがきちょう, rakugakichou] (n) sketchbook
製図[せいず, seizu] (n,vs) draughtsmanship; draftsmanship; drawing; sketching; mapmaking; cartography; (P)
輪郭(P);輪廓;輪かく[りんかく, rinkaku] (n) (1) contour; outline; border; silhouette; (2) summary; outline; sketch; (3) looks; features; appearance; (P)

sketch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โกลน[v.] (klōn) EN: sketch ; hew roughly into shape ; rough-hew ; roughcast FR: dégrossir
ละครตลก[n. exp.] (lakhøn talo) EN: comedy ; farce ; sketch FR: comédie [f] ; pièce comique [f] ; sketch [m]
ละครย่อย[n.] (lakhønyøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
ภาพร่าง[n.] (phāprang) EN: sketch FR: croquis [m] ; esquisse [f]
ภาพสเก็ต[n. exp.] (phāp saket) EN: sketch FR: esquisse [f] ; portrait-robot [m]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger
ร่างภาพ[v. exp.] (rāng phāp) EN: sketch ; make a sketch FR:
รูปวาด[n. exp.] (rūp wāt) EN: drawing ; sketch FR: dessin [m]
สเกตซ์[n.] (sakēt) EN: sketch FR:
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate ; plot FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser
วาดเขียน[v.] (wātkhīen) EN: draw ; paint ; sketch FR: dessiner
วาดภาพ[v. exp.] (wāt phāp) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; peindre ; faire un tableau
วาดรูป[v. exp.] (wāt rūp) EN: paint ; sketch ; draw FR: dessiner ; peindre ; exécuter un dessin
กระท่อนกระแท่น[adj.] (krathǿnkrat) EN: fragmentary ; sketchy ; brokenly ; haltingly FR:
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory FR:

sketch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenskizze {f}idea sketch
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque
Sketch {m}sketch
unklar; vage {adj} | unklarer; vager | am unklarsten; am vagestensketchy | sketchier | sketchiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sketch
Back to top