ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soft*, -soft-

soft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soft (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา Syn. adjustable, adaptable, weak Ops. stubborn
soft (adj.) อ่อนนุ่ม See also: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม Syn. smooth, silky, delicate Ops. rough
soft (adj.) ผ่อนปรน See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด Syn. affectionate, considerate
soft (adj.) ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์ See also: ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์
soft (n.) ความนิ่ม
soft drink (n.) เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า Syn. nonalcoholic drink, soda, pop
soft palate (n.) เพดานอ่อน
soft porn (n.) หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพต่ำ Syn. tabloid
soft sell (sl.) การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ See also: การชักชวนอย่างสุภาพ
soft soap (sl.) การพูดคำหวาน See also: การเยินยอ, การพูดประจบ
soft surface (n.) ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม
soft-boiled (adj.) คิดมาก
soft-core (adj.) บอกให้รู้
soft-hearted (adj.) มีเมตตา See also: ใจบุญ Syn. merciful
soft-spoken (adj.) พูดนุ่มนวล
softball (n.) กีฬาซอฟท์บอล
softball (n.) ลูกซอฟท์บอล
softbound (adj.) หุ้มด้วยกระดาษแข็ง
softcover (n.) หนังสือปกอ่อน Syn. paperback
soften (vi.) อ่อนนุ่มลง Syn. dissolve, lessen, diminish Ops. stiffen, solidify
soften (vt.) ทำให้อ่อนนุ่ม Syn. mollify, modify, palliate Ops. strengthen, increase
soften up (phrv.) ทำให้อ่อนลง See also: ทำให้นุ่มลง
softened expression (n.) ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี่ยวกับความตาย, เพศ, ของเสียจากร่างกาย Syn. polite term
softener (n.) ผู้ทำให้นุ่ม
softener (n.) น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม Syn. water softener
softening (n.) การผ่อนคลาย See also: การปลดเปลื้อง Syn. easing, easement, alleviation
softheaded (adj.) เซ่อ See also: โง่, ทึ่ม Syn. stupid, foolish
softhearted (adj.) ใจอ่อน
softie (n.) คนอ่อนแอ See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น Syn. softy
softly (adv.) อย่างเบาๆ See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน Syn. lightly, mildly
softshoe (n.) รองเท้าส้นอ่อน
software (n.) ซอฟต์แวร์
softwood (adj.) เกี่ยวกับไม้เนื้ออ่อน See also: ซึ่งทำด้วยไม้เนื้ออ่อน
softwood (n.) ไม้เนื้ออ่อน Syn. lumber
softy (n.) คนอ่อนแอ See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น Syn. softie
English-Thai: HOPE Dictionary
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม,ส่วนที่นิ่ม,ความนิ่ม,ความนิ่มนวล,ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!,หยุด,ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...
soft copyสำเนาชั่วคราวหมายถึง ผลลัพธ์จากการประมวลผลที่แสดงผลของการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎบนจอภาพ ผลลัพธ์นี้ยังสามารถแก้ไขได้ง่าย ต่างกับ hard copy ซึ่งหมายถึงสำเนาถาวร หรือผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์แล้วที่เรียกว่าสำเนาถาวรดู hard copy เปรียบเทียบ
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)
soft hyphenยัติภังค์เทียมหมายถึง ขีดสั้น ๆ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ที่แสดงว่าคำนั้นยังไม่จบ และจะมีต่อในบรรทัดถัดไป เป็นขีดที่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อมีการแบ่งคำที่ปลายบรรทัด (ถ้าหากมีการแก้ไขข้อความ จนทำให้ไม่ต้องมีการแบ่งคำนี้อีก ขีดนี้ก็จะหายไป) ตรงข้ามกับยัติภังค์จริง (hard hyphen) ซึ่งหมายถึง ขีดที่เราพิมพ์ลงไปเองเพื่อแบ่งคำที่อยู่ปลายบรรทัด ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ทำให้ขีดนี้ไม่อยู่ปลายบรรทัด ขีดก็จะยังคงมีอยู่ ไม่หายไป
soft palaten. เพดานอ่อนของช่องปาก
soft-boiled(ซอฟทฺ'บอลดฺ) adj. (ไข่) ต้มไม่ให้แข็ง,คิดมาก,มีความรู้สึกไว,soft coal,=bituminous coal (ดู)
soft-core(ซอฟทฺ'คอร์) adj. บอกเป็นนัย,กระตุ้นให้รู้,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
soft-headed(ซอฟทฺ'เฮด'ดิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง., See also: softhead n. soft-headedness n., Syn. foolish
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน,เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
softball(ซอฟทฺ'บอล) n. กีฬาเบสบอลแบบหนึ่ง ที่ใช้ลูกที่นิ่มและใหญ่กว่า,ลูกบอลดังกล่าว
soften(ซอ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นนิ่ม,กลายเป็นอ่อนลง,กลายเป็นอ่อนโยน,กลายเป็นละมุนละไม
softwareซอฟต์แวร์ส่วนชุดคำสั่งหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
softy(ซอฟ'ที) n. คนที่ถูกชักชวนได้ง่าย,คนที่มีอารมณ์อ่อนไหว,คนหูเบา,คนโง่,คนอ่อนแอ., Syn. softie
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program
English-Thai: Nontri Dictionary
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
soft๑. อ่อน๒. เปลี่ยนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft copy: softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft hyphenยัติภังค์อัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft palate; palatum molleเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft tissue abrasionการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
softenทำให้นุ่ม, ทำให้น่วม, ทำให้หายกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จ, ซอฟต์แวร์สำเร็จ [มีความหมายเหมือนกับ package] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
softwoodเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soft Detergent สารซักฟอกชนิดอ่อน สารซักฟอกที่ย่อยง่ายทางชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Soft drink industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Softballซอฟท์บอล [TU Subject Heading]
Softenerสารทำให้ยางนิ่ม คือ วัสดุที่เติมลงไปในยางปริมาณเล็กน้อยแล้วทำให้ความแข็งของยางผสมหรือยางคง รูปลดลงหรือทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ปรับความหนืดของยางให้ลดลง ทำให้ยางไหลได้ง่ายขึ้น) หรือทำให้สารตัวเติมสามารถเข้าไปผสมกับยางได้ง่ายยิ่งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Softwood ไม้เนื้ออ่อน ไม้ที่ไม่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น และหรือมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 เช่นไม้ยาง หรือไม้ตะแบก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ (adv.) onomatopoeia from the sound produced when striking a soft substance
พรุ (n.) crust of soft earth
สวบ (adv.) sound of treading on soft ground or dry leaves
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
นุ่ม (adj.) soft See also: smooth Ops. แข็ง, แข็งกระด้าง
นุ่ม (adj.) soft See also: smooth, delicate Syn. อ่อน, อ่อนนิ่ม
ฟักฟุ้น (adj.) soft See also: smooth, delicate Syn. อ่อน, นุ่ม, อ่อนนิ่ม
ละมุน (adj.) soft See also: gentle, mild, tender, smooth Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม Ops. หยาบ, กระด้าง
อ่อนนิ่ม (adj.) soft See also: smooth, delicate Syn. อ่อน, นุ่ม
อ่อนนุ่ม (adj.) soft See also: smooth Syn. นุ่ม Ops. แข็ง, แข็งกระด้าง
อ่อนละมุน (adj.) soft See also: silky Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล Ops. แข็งกระด้าง
เนียนนุ่ม (adj.) soft See also: gentle, mild, tender, smooth Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, อ่อนละมุน, ละมุนละไม Ops. หยาบ, กระด้าง
เบา (adj.) soft See also: gentle, light Syn. ค่อย, ค่อยๆ
เบาๆ (adj.) soft See also: quiet, not loud, gentle, mild Syn. ค่อยๆ
แผ่วๆ (adj.) soft See also: quiet, not loud, gentle, mild Syn. เบาๆ, ค่อยๆ
แหยะ (adj.) soft See also: watery, mushy, icky, yucky Syn. แฉะ, เละ, แหยะๆ
แหยะๆ (adj.) soft See also: watery, mushy, icky, yucky Syn. แฉะ, เละ
น้ำอัดลม (n.) soft drink See also: aerated water
น้ำขวด (n.) soft drinks See also: aerated water Syn. น้ำหวาน, น้ำอัดลม
น้ำหวาน (n.) soft drinks See also: aerated water Syn. น้ำอัดลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I don't want soft words and a bedside manner."ฉันไม่ต้องการคําพูดอ้อมค้อมและการปลอบใจ"
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร?
Where ground is soft most often grows,ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น
Your brain is going soft from playing with that girl.สมองของคุณจะอ่อนนุ่มจากการเล่นกับผู้หญิงที่
Go for the gut. He's soft there.ไปสำหรับลำไส้ เขาเป็นคนที่มีความอ่อนนุ่ม
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...
They're con artists. Take advantage of the soft heart. A lot of them are better off than the rest of us.ปกติชั้นก้อเลือกอ่านบทความของคุณก่อนน่ะ
Curley says he's keeping that hand soft for his wife.เคอร์ลีย์บอกว่า จะเก็บมือข้างนั้นให้นุ่มเพื่อภรรยาเขา
I like to pet nice things with the fingers. Soft things.ฉันชอบลูบสิ่งที่สวยงามที่นุ่มนิ่ม
Remember, keep your hands soft and your mind clear.จำไว้ ทำมือสบาย ๆ อย่าเกร็ง ทำใจให้สบาย
"To have my baby." "Feel how soft my skin is.""ฉันจะมีลูก" "ผิวฉันนุ่มจัง"
You can stay here together and have fun. I bought crips and soft drinks.คืนนี้ลูกต้องอยู่บ้านกัน \ แม่ซื้อมันฝรั่งกับเครื่องดื่มไว้ให้แล้ว

soft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音像[yīn xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 音像] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, 碰损 / 碰損] bruising (damage to soft fruit etc)
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 温馨 / 溫馨] comfort; soft and fragrant; warm
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
毫毛[háo máo, ㄏㄠˊ ㄇㄠˊ, 毫毛] hair; soft hair; down
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan
蓬茸[péng róng, ㄆㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 蓬茸] lush; luxuriant (of grass or hair); soft lush hair
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, 吴侬娇语 / 吳儂嬌語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, 吴侬软语 / 吳儂軟語] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue
和暖[huó nuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄋㄨㄢˇ, 和暖] soft and warm
潤饼[rùn bǐng, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧㄥˇ, 潤饼 / 潤餅] soft mixed vegetable and meat roll-up
软饮[ruǎn yǐn, ㄖㄨㄢˇ ˇ, 软饮 / 軟飲] soft drink
软饮料[ruǎn yǐn liào, ㄖㄨㄢˇ ˇ ㄌㄧㄠˋ, 软饮料 / 軟飲料] soft drink
软口盖[ruǎn kǒu gài, ㄖㄨㄢˇ ㄎㄡˇ ㄍㄞˋ, 软口盖 / 軟口蓋] soft palate; velum
软齶[ruǎn è, ㄖㄨㄢˇ ㄜˋ, 软齶 / 軟齶] soft palate
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, 柔情似水] tender and soft as water; deeply attached to sb
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
后鼻音[hòu bí yīn, ㄏㄡˋ ㄅㄧˊ , 后鼻音 / 後鼻音] velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
杀毒软件[shā dú ruǎn jiàn, ㄕㄚ ㄉㄨˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 杀毒软件 / 殺毒軟件] antivirus software
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 应用软件 / 應用軟件] application software
应用软体[yìng yòng ruǎn tǐ, ˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ, 应用软体 / 應用軟體] application software
比尔・盖茨[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gai4 ci2, 比尔・盖茨 / 比爾・蓋茨] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft
彭博通讯社[Péng bó tōng xùn shè, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄕㄜˋ, 彭博通讯社 / 彭博通訊社] Bloomberg L.P., financial software services, news and data company
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, 浏览器 / 瀏覽器] browser (software)
卡门柏乳酪[Kǎ mén bó rǔ lào, ㄎㄚˇ ㄇㄣˊ ㄅㄛˊ ㄖㄨˇ ㄌㄠˋ, 卡门柏乳酪 / 卡門柏乳酪] Camembert (soft, creamy French cheese)
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 客户机软件 / 客戶機軟件] client software
群件[qún jiàn, ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, 群件] collaborative software
商业版本[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, 商业版本 / 商業版本] commercial version (of software)
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 个性化 / 個性化] to personalize; to customize (software)
数据库软件[shù jù kù ruǎn jiàn, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 数据库软件 / 數據庫軟件] database software
开发商[kāi fā shāng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄕㄤ, 开发商 / 開發商] developer (e.g. real-estate, software etc)
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 驱动程序 / 驅動程序] device driver (computing software)
盘符[pán fú, ㄆㄢˊ ㄈㄨˊ, 盘符 / 盤符] disk drive number (A: or B: in Microsoft DOS and Windows system)
编辑器[biān jí qì, ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ ㄑㄧˋ, 编辑器 / 編輯器] editor (software)
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, 隤] fall in ruins; soft
财务软件[cái wù ruǎn jiàn, ㄘㄞˊ ˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 财务软件 / 財務軟件] financial software; accounting software
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, 小玩意] gadget; widget (small item of software)
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006

soft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P)
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
シーケンスソフト[, shi-kensusofuto] (n) {comp} sequence soft
しなしな;しねしね[, shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P)
スポンジボール[, suponjibo-ru] (n) soft ball; sponge ball
ソフトカードミルク[, sofutoka-domiruku] (n) soft curd milk
ソフトカレンシー[, sofutokarenshi-] (n) soft currency
ソフトコピー[, sofutokopi-] (n) {comp} soft copy
ソフトコンタクトレンズ[, sofutokontakutorenzu] (n) soft contact lens
ソフトセクタリング[, sofutosekutaringu] (n) {comp} soft sectoring
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls)
ソフトドリンク[, sofutodorinku] (n) soft drink; (P)
ソフトハイフン[, sofutohaifun] (n) {comp} soft hyphen
ソフトパッチ[, sofutopacchi] (n,vs) {comp} soft patch
ソフトフォーカス[, sofutofo-kasu] (n) soft focus
ソフトフォント[, sofutofonto] (n) {comp} soft font
ソフトページブレーク[, sofutope-jibure-ku] (n) {comp} soft page break
ソフトランディング[, sofutorandeingu] (n) soft landing
そよそよ[, soyosoyo] (adv) (on-mim) breeze (sound representing a soft wind)
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P)
タポタポ[, tapotapo] (n) sound like tapping a soft belly
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ふかふか[, fukafuka] (adv) soft (and fluffy)
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object)
ぶよぶよ[, buyobuyo] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) soft and flabby
ほんわかした;ほんわかとした[, honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
中折れ[なかおれ, nakaore] (n,vs) (1) felt hat; (2) (sl) prematurely going soft during intercourse
二輪草[にりんそう, nirinsou] (n) soft windflower; Anemone Flaccida
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave
姫初め[ひめはじめ, himehajime] (n) (1) (See 強飯,姫飯) eating the first meal of soft rice (himeii) after the traditional hard rice of New Year (kowaii); (2) (col) (X) (See 処女喪失) loss of maidenhead
忍び足[しのびあし, shinobiashi] (n) stealthy steps; soft steps
有煙炭[ゆうえんたん, yuuentan] (n) soft or bituminous coal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] soft
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error
ソフトコピー[そふとこぴー, sofutokopi-] soft copy
ソフトセクタリング[そふとせくたりんぐ, sofutosekutaringu] soft sectoring
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs)
ソフトフォント[そふとふぉんと, sofutofonto] soft font
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error
軽い故障[かるいこしょう, karuikoshou] soft failure
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software
キバソフト[きばそふと, kibasofuto] KIVASOFT
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package
ソフトウェアライセンス[そふとうえあらいせんす, sofutouearaisensu] software license
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア品質[ソフトウェアひんしつ, sofutouea hinshitsu] software quality
ソフトウェア品質測定法[ソフトウェアひんしつそくていほう, sofutouea hinshitsusokuteihou] software quality metric
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy
ソフトウェア製品[ソフトウェアせいひん, sofutouea seihin] software product
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware"
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] Thai: ซอฟท์แวร์ English: software

soft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
เอื่อย[adj.] (eūay) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light FR: indolent
แฟะ[adj.] (fae) EN: soft FR:
ฟอด[adv.] (føt) EN: spongy ; soft FR: spongieux
แคปซูลเจลาตินนิ่ม[n. exp.] (khaepsūn jē) EN: soft gelatin capsule FR:
ขาวนวล[adj.] (khāo nūan) EN: soft white ; off-white ; ivory FR: blanc crème ; ivoire
ขนเงาะ[n. exp.] (khon ngǿ) EN: soft spines of a rambutan FR: poils de ramboutan [mpl]
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair FR: duvet [m]
เครื่องดื่มอัดลม[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson gazeuse [f]
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson sans alcool [f] ; boisson non alcolisée [f]
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude ; not soft FR: résistant ; coriace
กระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (kradūk mū ø) EN: sparerib ; pork soft bone FR: côte de porc [f]
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
เละ[adj.] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy FR: détrempé ; blet ; ramolli
ไม้นวม[X] (māinūam) EN: soft approach ; gently FR:
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement FR: bouse [f]
นักนิ่น[adj.] (naknin) EN: soft FR:
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām-atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop ; carbonated beverage ; soda FR: boisson gazeuse [f] ; soda [m] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]
น้ำตาลปึก[n. exp.] (nāmtān peuk) EN: palm sugar cake ; palm sugar ; palm sugar in soft cakes FR: sucre de palme [m]
น้ำหวาน[n. exp.] (nāmwān) EN: soft drink ; sweet drink FR: boisson sucrée [f] ; soda [m]
เนียนนุ่ม[adj.] (nīen num) EN: soft FR:
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
เนยเหลว[n. exp.] (noēi lēo) EN: soft butter FR: beurre mou [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful ; soft ; pliant ; gentle in manner FR: doux au toucher
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนละมุน[adj.] (ønlamun) EN: soft ; tender ; silky FR: tendre
อ่อนนุ่ม[adj.] (øn num) EN: soft ; smooth FR: tendre ; souple ; mou
อ่อนหวาน[adj.] (ønwān) EN: sweet ; soft ; pleasant FR: gentil ; aimable
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft FR: courtois ; affable
ปากหวาน[v.] (pākwān) EN: use soft words ; honey up ; blandish FR:
ปัญญานิ่ม[adj.] (panyā nim) EN: stupid ; dummy ; soft in the head ; nitwit FR:
เปือกตม[n.] (peūaktom) EN: soft mud ; sludge FR: vase [f]
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender FR: ramolli ; tendre ; faisandé
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:

soft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antivirus-Software {f} [comp.]anti-virus software
Beerenobst {n}soft fruit
Bildschirmausgabe {f} [comp.]soft copy
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener
Firmware {f} (Software in Festwertspeichern) [comp.]firmware
Softwarekombination {f} [comp.]mixed software
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software
Braunkopf-Bündelnister {m} [ornith.]Plain Softtail
Programmpaket {n}; Softwarepaket
Programmentwicklungsphase {f}(software) construction phase
Programmentwicklungssystem {n}software tool
Faible {n} für jdn.soft spot
Schmus {m}soft sawder
Softeis {n}soft ice cream
Softie {m} [ugs.]softy
Software {f} [comp.]software
Software-Anwendung {f} [comp.]software application
Software-Entwicklung {f} [comp.]software development
Software-Entwurfstechnik {f} [comp.]software design methods
Softwaretechnik {f} [comp.]software engineering
Softwarewerkzeuge {pl} [comp.]software tools
weichherzig {adj} | weichherziger | am weichherzigstensoft-hearted | more soft-hearted | most soft-hearted
Anwendersoftware {f}software application
Programmfehlerfreiheit {f}software integrity
Tastenhinweis {m}softkey
Anwendersoftware {f}; Anwendungssoftware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soft
Back to top