ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subjugate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subjugate*, -subjugate-

subjugate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subjugate (vt.) ปราบปราม See also: เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้า Syn. conquer, overcome, suppress
English-Thai: HOPE Dictionary
subjugate(ซับ'จะเกท) vt. เอาชนะ,พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เป็นข้า,ทำให้เชื่อฟัง. -subjugable adj., See also: subjugation n. subjugator n., Syn. conquer,master,vanquish
English-Thai: Nontri Dictionary
subjugate(vt) พิชิต,ปราบปราม,ทำให้เชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Biryu clan helps, we can subjugate the Black Shadows with ease.ถ้าเผ่าพิรูช่วย, เราสามารถกำจัดหน่วยเงาดำได้อย่างสบาย
How can we subjugate Gomori Fortress frolicking about with kites?เราจะยึดป้อมโกโมริยังไงด้วยการเล่นว่าว
Subjugate them.ปราบปรามพวกเขา ย่อยอะไร?
Separatist leader Wat Tambor has taken control of the planet Ryloth and subjugates its people through a brutal droid occupation.ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก วัต ทัมบอร์ ได้ควบคุมดาวเคราะห์ไรลอธ และกำราบผู้คนของดาวดวงนี้ ผ่านการยึดครองของเหล่าดรอยด์ที่โหดร้าย
More likely, Molly successfully subjugated her own personality and desires to her husband.ดูเหมือนทางทางมอลลี่ ประสบความสำเร็จอย่างดี ในการควบคุมบุคลิกภาพของตนเอง และแรงปรารถนาที่มีต่อสามี
We subjugated Gomori Fortress.เรายึดป้อมโกโมริได้พ่ะย่ะค่ะ
Who gets subjugated after the bear? You're really smart, you know that?แล้วเธอก็ไป และพาคนรักฉันไปด้วย
We destroyed and subjugated our world.เราทำลายและพิชิตโลกของเรา

subjugate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate
平らげる[たいらげる, tairageru] (v1,vt) to subjugate; to put down (trouble); to consume (food); to eat up

subjugate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
พิชิตข้าศึก[v. exp.] (phichit khā) EN: subdue the enemy ; subjugate the enemy FR:
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subjugate
Back to top