ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suborn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suborn*, -suborn-

suborn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suborn (vt.) ติดสินบน See also: ให้สินบน
subornation (n.) การติดสินบน
suborner (n.) ผู้ติดสินบน
English-Thai: HOPE Dictionary
suborn(ซะบอร์น') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n., See also: subornative adj. suborner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
suborn(vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

suborn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้อมพยาน[v. exp.] (søm phayān) EN: suborn a witness ; rehearse a witness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suborn
Back to top