ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stereo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stereo*, -stereo-

stereo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stereo (prf.) แข็ง See also: แน่น, สามมิติ
stereo (n.) ระบบเสียงแบบสเตอริโอ
stereo speaker (n.) เครื่องขยายเสียง Syn. amplifying mechanism
stereobate (n.) ฐานที่ไม่มีเสา
stereogram (n.) ภาพ 3 มิติ
stereograph (n.) ภาพ 3 มิติ
stereophonic (adj.) เกี่ยวกับระบบแยกเสียง
stereoscope (n.) เครื่องมองภาพ 3 มิติ
stereoscopic (adj.) เกี่ยวกับเครื่องมองภาพ 3 มิติ
stereoscopy (n.) การศึกษาภาพ 3 มิติ
stereotype (n.) การทำโลหะแม่พิมพ์
stereotype (vt.) ทำโลหะแม่พิมพ์
stereotyped (adj.) ธรรมดา
stereotypy (n.) การทำซ้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
stereo(สเทอ'รีโอ) n. ระบบเสียงสเตอริโอ,ระบบเสียงแยก,เครื่องแยกเสียง,การทำให้เสียงแยก,การถ่ายภาพสามมิติ,แม่พิมพ์ตะกั่ว,ตัวพิมพ์ที่จำลองจากตัวเรียง. -adj.เกี่ยวกับเสียงสเตอริโอ,เกี่ยวกับเสียงแยก,เกี่ยวกับการถ่ายภาพสามมิติ. -vt. ถ่ายภาพสามมิติ,ทำแม่พิมพ์ตะกั่ว
stereoptics(สเทอรีออพ'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับการมองรูปสามมิติ
stereoscope(สเทอ'รีโอสโคพ) n. เครื่องมองภาพ 3 มิติหรือมองส่วนลึกของวัตถุ
stereoscopic(สเทอรีโอสคอพ'พิค) adj. เกี่ยวกับภาพสามมิติ,เกี่ยวกับกล้องมองภาพสามมิติ,เกี่ยวกับstereoscopy (ดู), Syn. stereoscopical, See also: stereoscopically adv.
stereoscopy(สเทอรีออส'โคพี) n. การศึกษาเกี่ยวกับ stereoscope,ภาพสามมิติ
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
stereotypy(สเทอ'รีโอไทพี) n. กระบวนการของ stereotype (ดู) ,การกระทำซ้ำ (พูดซ้ำคำ,ท่าทางการเคลื่อนไหว) ที่ไร้ความหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
stereograph(n) ภาพสามมิติ
stereoscope(n) เครื่องดูภาพสามมิติ
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stereocognosy; stereognosisการรับรู้สัณฐานโดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stereoscopic-มุมมองสามมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stereotypyอาการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ (ไร้จุดมุ่งหมาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stereochemistryสเตริโอเคมี [TU Subject Heading]
Stereophonic sound systemsระบบเสียงสเตริโอ [TU Subject Heading]
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเสียง (n.) stereo See also: electroacoustic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
What were you doing with a car stereo anyway?คุณกำลังทำอะไรกับเครื่องเสียงรถยนต์หรือไม่?
I had a stereo that was very decent.บอกว่า, มันไม่มีทางสมบูรณ์แบบ ก็แค่-
Was the stereo OK?เครื่องเสียงตัวนั้นใช้ดีมั้ย
This morning the guys from the stereo shop cameเมื่อเช้าคนของบริษัทเครื่องเสียงมา
Was the stereo OK?เครื่องเล่น stereo ที่ซื้อไปยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ย?
This morning the guys from the stereo shop cameเมื่อเช้านี้ มีคนจากร้านเครื่องเสียงมาที่นี่
I have a great stereo systemนั่งรถผมสิครับ รอผมเปิดประทุนได้
Now, listen up. I control the TV, the stereo and the phone.เอาล่ะฟังนะ ชั้นเป็นคนคุมทีวี เครื่องเสียงและโทรศัพท์
O-kay. Well, listen, i sold over $700 worth of stereo equipment.โอเค ผมขายได้กว่า 700 เหรียญ
My stereo does that all the time. It's like it has a mind of its own.เครื่องเสียงผมเป็นแบบนี้แหละ เหมือนมีชีวิตนะ
He sells stereo equipment,เขาขายอุปกรณ์เครื่องเสียง

stereo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立体声[lì tǐ shēng, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄕㄥ, 立体声 / 立體聲] stereo sound
陈词滥调[chén cí làn diào, ㄔㄣˊ ㄘˊ ㄌㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 陈词滥调 / 陳詞濫調] cliché; commonplace; truism; stereotype
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, 组合音响 / 組合音響] combined stereo; music center
袖珍音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˇ, 袖珍音响 / 袖珍音響] pocket stereo; walkman
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, 千篇一律] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all
立体图[lì tǐ tú, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄊㄨˊ, 立体图 / 立體圖] three-dimensional figure; hologram; stereogram

stereo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーステレオ[, ka-sutereo] (n) car stereo
コンポーネントステレオ[, konpo-nentosutereo] (n) component stereo
ステカセ[, sutekase] (n) (abbr) stereo cassette
ステレオカメラ[, sutereokamera] (n) stereo camera
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
コンポ[, konpo] (n) (abbr) component; component stereo; (P)
ステレオ[, sutereo] (n) stereo; (P)
ステレオグラム[, sutereoguramu] (n) stereogram
ステレオスコープ[, sutereosuko-pu] (n) stereoscope
ステレオタイプ(P);ステロタイプ[, sutereotaipu (P); suterotaipu] (n) stereotype; (P)
ステレオフォニック[, sutereofonikku] (n) stereophonic
ステレオ写真[ステレオしゃしん, sutereo shashin] (n) stereo-photography
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped
ランダムドットステレオグラム[, randamudottosutereoguramu] (n) {comp} random dot stereogram; RDS
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P)
冠辞[かんじ, kanji] (n) stereotyped epithet
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n,adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical
定形(P);定型(P)[ていけい, teikei] (n) fixed form; regular shape; stereotyped; (P)
実体鏡[じったいきょう, jittaikyou] (n) stereoscope
御定まり;お定まり[おさだまり, osadamari] (n) usual; normal; stereotyped
既成概念[きせいがいねん, kiseigainen] (n) stereotype; preconceived idea; preconceived notion
枠に嵌まった[わくにはまった, wakunihamatta] (adj-f) stereotyped
立体写真[りったいしゃしん, rittaishashin] (n) stereograph
立体放送[りったいほうそう, rittaihousou] (n) stereophonic broadcast
立体視[りったいし, rittaishi] (n) stereopsis; binocular vision
立体鏡[りったいきょう, rittaikyou] (n) stereoscope
立体音響[りったいおんきょう, rittaionkyou] (n,adj-no) stereophonic sound
紋切り型(P);紋切型[もんきりがた, monkirigata] (adj-na,n,adj-no) fixed formula; stereotyped phrase; hackneyed; (P)
紙型[かみがた;しけい, kamigata ; shikei] (n) (paper) stencil; stereotype; papier-mache mold; papier-mache mould
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc.
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls
草食系男子[そうしょくけいだんし, soushokukeidanshi] (n) (See 草食男子・そうしょくだんし・1) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented
鉛版[えんばん, enban] (n) stereotype (in printing)
類型的[るいけいてき, ruikeiteki] (adj-na) stereotyped; patterned; typical

stereo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สเตริโอ[n.] (satēriō) EN: stereo FR: stéréo [f]
สเตอริโอ[n.] (satoēriō) EN: stereo FR: stéréo [f]
เอื้องนกกระยางเหิน[n. exp.] (eūang nok k) EN: Stereochilus dalatensis FR: Stereochilus dalatensis
การฉายสเตอริโอกราฟิก[n. exp.] (kān chāi sa) EN: stereographic projection FR:
แคฝอย[n.] (khaēføi) EN: Stereospermum fimbriatum FR: Stereospermum fimbriatum
ภาพสเตอริโอแกรม[n. exp.] (phāp satoēr) EN: autostereogram ; stereogram FR: autostéréogramme [m] ; stéréogramme [m]
สเตอริโอเคมิสตรี[n.] (satoēriōkhē) EN: stereochemistry FR:
สเตอริโอแกรม[n.] (satoēriōkra) EN: autostereogram ; stereogram FR: autostéréogramme [m] ; stéréogramme [m]
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat s) EN: stereoscopic television FR: télévision en 3D [f]

stereo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musikanlage {f}hi-fi equipment; stereo equipment
Stereoanlage {f}stereo system; stereo unit
Stereo {n}stereo
Stereoaufnahme {f} [photo.] | Stereoaufnahmen
Stereofotografie {f}stereoscopic photography
Stereometrie {f}stereometry
Stereoplatte {f} | Stereoplatten
Stereosehen {n}stereo vision
Stereoskop {n} | Stereoskope
Stereotypie {f}stereotypy
stereo {adj}; Stereo...stereo
stereophon {adj}stereophonic
stereoskopisch {adj}stereo
stereoskopisch {adv}stereoscopically
stereotyp; klischeehaft {adj}stereotype

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stereo
Back to top