ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saltwater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saltwater*, -saltwater-

saltwater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saltwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำเค็ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saltwater encroachmentการแพร่ของน้ำเค็ม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ
Alright, the species that we're looking at today, the saltwater crocodile, is probably the most dangerous member of the crocodilian family.พันธ์ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ คือจระเข้น้ำเค็ม นับเป็นหนึ่งในสายพันธ์อันตราย ของบรรดาจระเข้ทั้งหลาย
Used to love saltwater taffy as a child.เขาเคยชอบน้ำเค็มๆตอนที่เขาเป็นเด็ก
Saltwater could be used to torture his victims.น้ำเกลืออาจเอาไปใช้ ทรมาณเหยื่อของเขา
Saltwater would be good for your foot.น้ำเค็มจะ ที่ดีสำหรับการเดินเท้าของคุณ.
I've heard that on less than a pint daily, a man might survive drinking saltwater.I've heard that on less than a pint daily, a man might survive drinking saltwater.
I might. Do you have a freshwater tank or saltwater?ฉันอาจจะมี แล้วคุณมีอ่างน้ำจืด หรืออ่างน้ำเค็มล่ะ?
Oh, yeah, but that takes a long time and a lot of saltwater.โอ้ แต่นั่นต้องใช้เวลานาน แล้วก็ยังต้องใช้น้ำทะเลด้วย

saltwater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海ワニ;海鰐[うみわに(海鰐);うみワニ(海ワニ);ウミワニ, umiwani ( umi wani ); umi wani ( umi wani ); umiwani] (n) (obsc) (uk) (See 入江鰐) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.)
赤魚[あかうお;アカウオ, akauo ; akauo] (n) (1) (See 赤魚鯛・1) Matsubara's red rockfish (Sebastes matsubarae); (2) Pacific ocean perch (Sebastes alutus); (3) comb goby (Ctenotrypauchen microcephalus); (4) (See 石斑魚) Japanese dace (Tribolodon hakonensis); (5) any edible red saltwater fish

saltwater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้เคี่ยม[n. exp.] (ai khīem) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้น้ำเค็ม[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้น้ำกร่อย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้ทองหลาง[n. exp.] (jørakhē thø) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
ปลาหลด[n. exp.] (plā lot) EN: Spotfinned Spinyeel ; Spotted Spiny Eel ; saltwater eel FR: anguille de mer [f]

saltwater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salzwasser {n}salt water; saltwater
Seefisch {m}sea fish; saltwater fish
Solbad {n}saltwater bath; brine bath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saltwater
Back to top