ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

switch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *switch*, -switch-

switch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
switch (n.) สวิตช์ See also: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า
switch (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน See also: การเปลี่ยนแปลงอย่างทันที Syn. sudden change
switch (n.) การสับเปลี่ยน See also: การแทนที่ Syn. exchange, substitution
switch (n.) ไม้เรียว See also: ไม้ยางสำหรับเฆี่ยนตี Syn. stick, rod, cane
switch (vt.) เปลี่ยน See also: สับเปลี่ยน Syn. change, shift, substitute
switch (vi.) สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า
switch (vi.) สับรางรถไฟ See also: เปลี่ยนรางรถไฟ Syn. shunt
switch (vi.) แกว่งไปมา See also: กระดิกไปมา Syn. flick, swing
switch around (phrv.) เปลี่ยนที่ See also: สลับที่ Syn. switch round
switch back (phrv.) เปลี่ยนกลับไปใช้ (บางสิ่ง)
switch from (phrv.) เปลี่ยนจาก See also: สลับจาก
switch off (phrv.) ปิดไฟ See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) Syn. put off
switch off (phrv.) หยุดพูด
switch off (phrv.) เลิกสนใจ (คำไม่ทางการ)
switch on (phrv.) เปิดไฟ See also: เปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) Syn. put on
switch on (phrv.) ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ตื่นเต้น Syn. trip on, tune in, turn on
switch out (phrv.) ดับไฟ See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า) Syn. put off
switch over (phrv.) เปลี่ยนที่ See also: สลับที่ Syn. change over, change round, switch round
switch round (phrv.) เปลี่ยนที่ See also: สลับที่ Syn. switch around
switch to (phrv.) เปลี่ยนจาก See also: สลับจาก Syn. switch from
switchback (n.) ทางคดเคี้ยว See also: ถนนคดเคี้ยว Syn. twisty road
switchback (n.) รถรางเด็กเล่นที่คดเคี้ยวไปมา Syn. roller coaster
switchblade (n.) มีดพกสปริง Syn. flick knife, switchblade knife
switchblade knife (n.) มีดพกสปริง Syn. flick knife
switchboard (n.) แผงสายโทรศัพท์ See also: อุปกรณ์สับสายโทรศัพท์
switchboard (n.) แผงไฟฟ้า See also: แผงสับเปลี่ยนไฟฟ้า
switchman (n.) ผู้ควบคุมแผงวงจรปิดเปิด
switchyard (n.) ลานจัดขบวนรถไฟ See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ Syn. railroad yard
English-Thai: HOPE Dictionary
switch(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง., See also: switcher n.
switchbladen. มีดพับสปริง
switchboardn. แผงไฟฟ้า,แผงสายโทรศัพท์,แผงสับเปลี่ยนไฟฟ้าหรือโทรศัพท์,แผงปิดเปิด
switchknifen. มีดพับสปริง
English-Thai: Nontri Dictionary
switch(n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน
switchboard(n) แผงไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
switched multimegabit data service (SMDS)บริการสลับข้อมูลแบบหลายเมกะบิต (เอสเอ็มดีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
switchสวิตช์, อุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเช่นเดียวกับฮับ แต่มีข้อแตกต่างจากฮับ กล่าวคือ การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จะไม่กระจายไปยังทุกจุดเหมือนฮับ ทั้งนี้เพราะสวิตช์จะรับกลุ่มข้อมูลมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวิตซ์ (n.) switch
สะพานไฟ (n.) switch
ดับ (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
ทำให้หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด Ops. เปิด
ปิด (v.) switch off See also: turn off, shut off Syn. ดับ
หยุด (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate Syn. หมุน Ops. ปิด
เปิด (v.) switch on See also: turn on, operate, work Ops. ปิด
แผงสวิตช์ (n.) switchboard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the switch knife they found in the old man's chest?สิ่งที่เกี่ยวกับมีดสวิทช์ที่พวกเขาพบในหน้าอกของชายชรา?
During this time, they saw the switch knife.ในช่วงเวลานี้พวกเขาได้เห็นมีดสวิทช์
Must have been on the same switch with the lights.จะต้องได้รับในสวิทช์เดียวกันกับไฟ
Doris, can you turn off the switch for the barrier.ดอริส ช่วยปิดบาเรียก่อนได้มั้ย
Set the switch to hold for three seconds and converge your beams!ตั้งค่าสวิทช์ไปที่สามนาฬิกา และทำให้ตรงกับปืนของนาย!
Time to switch to decaf, April.ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนไปใช้ decaf เมษายน
That lunatic was an Olympic bobsledder... who tried to get your father to switch sports.โอ้ ใช่ เจ้าบ้านั่น เป็นนักกีฬาบ๊อบสเลดโอลิมปิก ที่พยายามให้พ่อเธอ เปลี่ยนกีฬาเล่น
Well, there's a light switch around here somewhere.โอเค, เราต้องหาสวิตช์ไฟ น่าจะอยู่แถวๆนี้แหล่ะ.
Sane and insane could easily switch places... if the insane were to become the majority.คนปกติกับคนบ้าห่างกันแค่นิดเดียวเอง ถ้าคนบ้ากลายเป็นประชากรส่วนมากบนโลก
The switch is on the wall beside you! Go for it!คุณเวนทูร่าเพิ่งถูกจับฐานขโมย ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าวาชาติไป
I'll switch to Simex mode.ผมจะลองเปลี่ยนรูปแบบดู
I'll switch to an encrypted channel.สลับไปที่ช่องถอดรหัส

switch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ, 转入 / 轉入] change over to; shift to; switch to
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, 朝秦暮楚] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides
交换机[jiāo huàn jī, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧ, 交换机 / 交換機] switch (telecommunications)
半路出家[bàn lù chū jiā, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄚ, 半路出家] switch to a job one was not trained for
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, 替换 / 替換] exchange; shift; switch
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 交换 / 交換] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 分组交换 / 分組交換] packet switching
气动开关[qì dòng kāi guān, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄞ ㄍㄨㄢ, 气动开关 / 氣動開關] pneumatic switch
扳道员[bān dào yuán, ㄅㄢ ㄉㄠˋ ㄩㄢˊ, 扳道员 / 扳道員] pointsman; switchman
公共交换电话网路[gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 公共交换电话网路 / 公共交換電話網路] public switched telephone network; PSTN
电钮[diàn niǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄧㄡˇ, 电钮 / 電鈕] push button (electric switch)
道岔[dào chà, ㄉㄠˋ ㄔㄚˋ, 道岔] railroad switch
交换以太网络[jiāo huàn yǐ tài wǎng luò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 交换以太网络 / 交換以太網絡] switched Ethernet
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 交换技术 / 交換技術] switching technology
交换端[jiāo huàn duān, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄨㄢ, 交换端 / 交換端] switched port
交换网路[jiāo huàn wǎng lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 交换网路 / 交換網路] switched network
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 交换虚电路 / 交換虛電路] Switched Virtual Circuit; SVC
接线员[jiē xiàn yuán, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 接线员 / 接線員] switchboard operator
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)

switch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセススイッチ[, akusesusuicchi] (n) {comp} access switch
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
オプションスイッチ[, opushonsuicchi] (n) {comp} option switch
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] (n) {comp} gateway switch
ジャンパスイッチ[, janpasuicchi] (n) {comp} jumper switch
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor
スイッチマトリクス[, suicchimatorikusu] (n) {comp} switch matrix; switching matrix
すり替える;摩り替える;擦り替える;掏り替える;掏替える(io);摺り替える[すりかえる, surikaeru] (v1,vt) to switch (secretly); to substitute; to sidestep (an issue)
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] (n) {comp} write protection switch
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging)
点ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P)
笞;楚[しもと, shimoto] (n) (arch) (See 細枝) switch (flogging implement made from a branch)
葡萄葛[えびかずら, ebikazura] (n) (1) (arch) grapevine; (2) switch (of hair)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
クロスバー交換機[クロスバーこうかんき, kurosuba-koukanki] (n) crossbar switchboard
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching
コンテキストスイッチ[, kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching
スイッチドバーチャルサーキット[, suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[, suicchidoba-charupasu] (n) {comp} switched virtual path
スイッチヒッター[, suicchihitta-] (n) switch-hitter (baseball)
スイッチング[, suicchingu] (n) switching
スイッチングステージ[, suicchingusute-ji] (n) {comp} switching stage
スイッチングテーブル[, suicchingute-buru] (n) {comp} switching table
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router
スイッチング変数[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] (adj-na) {comp} switch-selectable
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
パケットスイッチング[, pakettosuicchingu] (n) {comp} packet switching
パケット交換[パケットこうかん, paketto koukan] (n) {comp} packet switching
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] (n) control panel; switchbox
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch
スイッチ[すいっち, suicchi] switch
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
パケットスイッチング[ぱけっとすいっちんぐ, pakettosuicchingu] packet switching
パケット交換[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office

switch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลับ[v.] (chalap) EN: alternate ; switch FR:
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplī) EN: switch in foreign currencies FR:
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
ปิด[v.] (pit) EN: switch off ; turn off ; shut off FR: fermer ; éteindre ; serrer
ปิดไฟ[v. exp.] (pit fai) EN: turn off the light ; switch off the light FR: éteindre la lumière
ปิดทีวี[v. exp.] (pit thīwī) EN: turn off the television ; switch off the telly FR: éteindre la télé ; éteindre la télévision
เปิด[v.] (poēt) EN: switch on ; turn on ; operate ; work FR: allumer ; mettre en marche
เปิดไฟ[v. exp.] (poēt fai) EN: turn the light on ; switch the light on FR: allumer la lumière ; allumer
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; swap ; exchange ; change FR: alterner ; inverser
สับ[v.] (sap) EN: exchange ; change ; shuffle ; switch FR:
สะพานไฟ[n.] (saphānfai) EN: switch FR: disjoncteur [m]
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: change ; alter ; mix up ; switch ; rearrange FR: permuter ; échanger
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
สวิทซ์ = สวิตซ์[n.] (sawit) EN: switch FR: commutateur [m] ; interrupteur [m]
สวิตซ์ไฟฟ้า [n. exp.] (sawit faifā) EN: switch FR: interrupteur (électrique) [m]
เซฟตี้สวิตช์[n. exp.] (sēftī sawit) EN: safety Switch FR:
ย้าย[v.] (yāi) EN: move ; transfer ; sway ; shift ; take away ; change ; switch FR: déplacer ; transférer ; déménager
ยักกระสาย[v.] (yakkrasāi) EN: change the subject ; switch to ; get around FR:
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thō) EN: telephone exchange; switchboard FR:
แผงสวิตช์[n. exp.] (phaēng sawi) EN: switchboard FR: commutateur [m] ; standard [m]
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīe) EN: railroad switching yard FR:

switch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalter {m}access standby switch
Druckluftschalter {m}air break switch
Lockvogeltaktik {f}bait and switch
Abgleichschalter {m}balance switch
Batteriehauptschalter {m}battery switch
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch
Kranschalter {m}crane switch
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Abblendschalter {m}dip switch
Masseschalter {m}earthing switch
Notendschalter {m}emergency limit switch
Drehschalter {m}engaging spring switch
Schwimmerschalter {m}float switch
Fußschalter {m}foot switch
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Handballenschalter {m}palm switch
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Hygrostat {m} [techn.]humidity switch
Infrarotschalter {m}infrared switch
Kippschalter {m}tappet switch
Niveauschalter {m}level switch
Lichtschalter {m}light switch
Begrenzungsschalter {m}limit switch
Endschalter {m}limit switch
Kranfahrendschalter {m}long travel limit switch
Druckknopfschalter-Mechanik {f}mechanical system of a push-button switch
Messbereichschalter {m}range switch
Betriebsendschalter {m}operational limit switch
Schutzschalter {m}protect switch; protective switch
Näherungsschalter {m} [electr.]proximity switch
Zugschalter {m}pull switch
Schnappschalter {m}quick break switch
Schaltwippe {f}rocker switch
Drehschalter {m}rotary switch
Schnappschalter {m}sensitive switch
Schlaffseilschalter {m}slack rope switch
Schiebeschalter {m}slide switch
Federschalter {m}snap switch
Magnetschalter {m}solenoid switch
Drehzahlwächter {m}speed sensing switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า switch
Back to top