ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spectator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spectator*, -spectator-

spectator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spectator (n.) ผู้เข้าชม See also: ผู้ชม, ผู้ดู Syn. beholder, onlooker, viewer
spectators (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. witnesses, viewers, listeners
English-Thai: HOPE Dictionary
spectator(สเพคเท'เทอะ) n. ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์., See also: spectatorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
spectator(n) ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกตการณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you just here as a spectator today, too?แล้ววันนี้เธอก็มาเป็นผู้ชมเหมือนกันสินะ
Maybe it was because we wanted to receive the images first... when they were still new, still fresh... before they cleared the hurdles of the rows behind us... before they'd been relayed back from row to row, spectator to spectator... until worn-out, secoอาจเป็นเพราะ เราต้องการที่จะได้ซึมซับ ภาพเหล่านั้นเป็นคนแรกก็ได้ ในตอนที่มันยังใหม่ ยังสด ก่อนที่พวกเขา จะเก็บรั้วกั้นข้างหลังเรา
JingSun, you're always just a spectator below the stageจิงซัน สมมุติว่าแกเป็นคนดูอยู่ข้างล่างเวที
And you're just a spectator watching for funแกจะรู้สึกสนุกสนานที่ได้ดูการประลองนี้
It's not really a spectator sport.มันไม่น่าดูเท่าไหร่นะ
I'm not just a spectator here.ผมไม่ได้เป็นเเค่ผู้ชมนะครับ
It's currently the most popular spectator sport in America.มันเป็นเกมการแข่งขัน ที่มีความนิยมสูงสุดในอเมริกา
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
We're not going to sit by and be spectators to a Communist takeover in this country!{\cHFFFFFF}เราไม่ได้ไปนั่งและผู้ชม การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศนี้!
Well, I'm sorry to disappoint my spectators, but... it seems there will be no unmasking here today.ไม่ใช่ลูกศิษย์ชั้นเหรอเนี่ยแต่ว่า วันนี้มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนี่นา
It means we've become spectators.มันแปลว่า เรากลายเป็นผู้ชม
You're just a spectator?เป็นแค่ผู้เข้าชมงั้นสินะ

spectator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, 旁观者 / 旁觀者] observer; spectator
旁观[páng guān, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 旁观 / 旁觀] spectator; non-participant
观众[guān zhòng, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 观众 / 觀眾] spectator; audience
看台[kàn tái, ㄎㄢˋ ㄊㄞˊ, 看台] terrace; spectator's grandstand; viewing platform

spectator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラリー[, gyarari-] (n) (1) (See 廊下,回廊) gallery; corridor; (2) (See 画廊) art gallery; (3) (See 天井桟敷) upper gallery (in a theatre); (4) spectators (esp. at a golf tournament); (P)
傍観的[ぼうかんてき, boukanteki] (adj-na) hands-off; indifferent; spectatorial
大観衆[だいかんしゅう, daikanshuu] (n) crowd (e.g. of spectators); huge audience
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing)
看客[かんかく;かんきゃく, kankaku ; kankyaku] (n) spectators; visitors; audience
見物人[けんぶつにん, kenbutsunin] (n) spectator; sightseer; onlookers; (P)
観客[かんきゃく, kankyaku] (n) audience; spectator; spectators; (P)
観衆[かんしゅう, kanshuu] (n) spectators; onlookers; members of the audience; (P)
観覧者[かんらんしゃ, kanransha] (n) spectator; visitor
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow

spectator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer FR: spectateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spectator
Back to top