ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solace*, -solace-

solace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solace (n.) สิ่งปลอบใจ See also: การปลอบใจ Syn. consolation, cheer, comfort, soothing, support
solace (vt.) ปลอบใจ Syn. comfort, console Ops. discomfort
English-Thai: HOPE Dictionary
solace(ซอล'ลิส) vt.,n. (การ,สิ่ง) ปลอบใจ,หย่อนใจ,ปลอบขวัญ,บรรเทาทุกข์., See also: solacer n., Syn. comfort,console
English-Thai: Nontri Dictionary
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So take solace in the fact that your brother's wait is over.ฉะนั้นจงดีใจได้ว่าพี่ชายนายไม่ต้องรอแล้ว
The solace of salt air.การผ่อนปรนของอากาศพิษ
You can't let a dying man Take solace in his beliefs?คุณจะมาเห็นใจกับความเชื่อของคนใกล้ตายไม่ได้
I guess I could find some solace in that.ฉันว่านั่นคงจะปลอบใจได้บ้างนะ
Would I feel solace by sending you instead?คิดว่าข้าจะยินดีที่จะต้องส่งเจ้าไปแทนอย่างนั้นหรือ
I imagine it won't be long before he seeks solace with a mistress.ข้าคิดว่าอีกไม่นานที่พระองค์ คงจะต้องหานางสนมมาปลอบใจ
In the hope of seeking solace in the harmony of its sounds.ด้วยความหวังที่จะพบว่าเสียงประสานนั้น มันจะช่วยปลอบประโลมจิตใจได้
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น
Can't seem to find any solace anywhere.ไปหาสิ่งปลอบใจที่ไหน ก็ไม่ได้
Even if I fail in my attempt, I take solace in the fact that I will see my family again in heaven.Even if I fail in my attempt, I take solace in the fact that I will see... ...my family again in heaven.
And your human friends find solace in the loss they have sustained.และเพื่อนของนายจะอาลัยในการสูญเสีย
There may be some solace for both of us in what we find.จากสิ่งที่เราได้ จะช่วยปลอบขวัญให้เราทั้งคู่

solace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n,adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace
慰安[いあん, ian] (n,vs) solace; relaxation; (P)

solace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solace
Back to top