ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savior*, -savior-

savior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savior (n.) ผู้ช่วยชีวิต See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผู้กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
Savior (n.) พระผู้เป็นเจ้า See also: พระเยซูคริสต์ Syn. Jesus Christ
English-Thai: HOPE Dictionary
savior(เซ'เวีย) n. ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยให้รอด,ผู้กู้,ผู้ที่กอบกู้,ผู้ช่วยไถ่บาป,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์., See also: saviorhood n. saviourhood n. saviorship n. saviourship n., Syn. preserver,rescuer,be
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง
"To my savior Kyungjin, I'm yours""แด่คุงจินของผม ผมเป็นของคุณ"
I believe Tsukushi-chan will be the savior of the Doumyouji Corporation.ฉันเชื่อว่า สึคุชิจัง จะปกป้อง โดเมียวจิ คอร์ปอเรชั่นส์ได้
You will be the savior of all mankind.เธอจะช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย
Our Lord of savior Jesus Christ?พระผู้ช่วยของพวกเรา พระเยซู มั้ย
Well... now that your savior is trapped with the Cipher,ดี... คนที่มาช่วยคุณโดนจับพร้อมกับไซเฟอร์
Jesus Christ our Lord and Savior can save you.พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเรา และพระองค์ช่วยไถ่บาปให้ลูก
He's an idiot with a messiah complex, savior to all who need saving.เขางี่เง่า ทำเป็นผู้โปรดสัตว์ ช่วยคนทุกๆคน ที่ต้องการความช่วยเหลือ
Shinhwa High's group bullying, the savior is a common Wonder Girl.กลุ่มชินฮวา ไฮ กำลังกดขี่ข่มเหง ผู้ช่วยชีวิตเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ธรรมดา
Just as our Lord our Savior was betrayed for 30 pieces of silver, a few ounces of silver can betray a child of Satan to the world!เหมือนดั่งพระผู้เป็นเจ้าของเรารอดจากการทรมานด้วยเงิน 30 ชิ้น เงินเพียงเล็กน้อยก็เผยโฉมลูกหลานซาตานได้แล้ว!
Which led the wise men to the savior of all mankind.ดาวที่นำผู้มีบุญมาโปรดมนุษยชาติ
My Savior Christ will be my judge, to testify that my voice is His.เราล่าและฉันจะฆ่าท่าน.

savior ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救主[jiù zhǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˇ, 救主] Savior

savior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
救い主[すくいぬし, sukuinushi] (n) savior (the Savior); rescuer
救済者[きゅうさいしゃ, kyuusaisha] (n) savior

savior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ช่วยชีวิต[n. exp.] (phū chūay c) EN: saviour ; savior (Am.) ; rescuer FR: sauveteur [m]
ผู้ช่วยให้รอด[n. exp.] (phū chūay h) EN: saviour ; savior (Am.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savior
Back to top