ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spouse*, -spouse-

spouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spouse (n.) คู่สามีภรรยา See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต Syn. husband or wife
spouse (vt.) แต่งงาน See also: สมรส Syn. marry
English-Thai: HOPE Dictionary
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
English-Thai: Nontri Dictionary
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spouseสามีหรือภรรยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spouse employmentการจ้างงานคู่สมรส [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ครอง (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่สามีภรรยา
คู่ชีวิต (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่ครอง
คู่สมรส (n.) spouse See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา
คู่สร้างคู่สม (n.) spouse See also: husband and wife, partner, consort, significant other, mate Syn. คู่ชีวิต
คู่สามีภรรยา (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่ครอง
คู่เคียง (n.) spouse See also: partner, mate, husband and wife, couple Syn. คู่รัก, คู่สมรส, คู่ครอง, คู่สามีภรรยา
ผัวเมีย (n.) spouses See also: husband and wife, mate, married couple Syn. สามีภรรยา, คู่สมรส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
President, take as your lawful spouse His Excellency's daughter, Tatianaท่านประธานาธิบดีเลือกที่จะแต่งงานกับทาเทียน่า ลูกสาวของท่านเอกอัครราชทูต
The IRS allows a one-time-only gift to your spouse for up to $60,000.กรมสรรพากรจะช่วยให้เป็นของขวัญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะคู่สมรสของคุณได้ถึง $ 60,000
Oh. I'm sorry. Everyone here is with their spouse or significant other.โอ้ ขอโทษจ๊ะ ทุกคนที่มานี่แต่งงานแล้ว หรือไม่ก็ควงใครอยู่นะ
You're John Connor's spouse and second-in-command.คุณคือคู่ชีวิตของจอหืน คอนเนอร์ และเป็นรองผู้บัญชาการ
The plural of spouse must be spice?พหูพจน์ของคู่สมรส จะต้องเป็นเครื่องเทศ?
The most dignified way to do this is for each spouse to keep what is most important to them.หนทางที่สง่าผ่าเผยที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ ของแต่ละคู่รัก คือการเก็บสิ่งที่สำคัญที่สุดไว้กับตน
In any separation, it's only fair that each spouse get to keep what is most important to them.ในการแยกทางใดๆนั้น มันจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อ คู่รักแต่ละคนได้เก็บสิ่งสำคัญเอาไว้กับตน
For the next day resolve to say nothing negative to your spouse at all.วันรุ่งขึ้น ให้พูดอะไรก็ได้ที่ไม่ทำร้ายจิตใจคู่ของคุณ
In addition to saying nothing negative to your spouse today do at least one unexpected gesture as an act of kindness.วันนี้นอกจากจะไม่พูดไม่ดีกับคู่ของคุณแล้ว อย่างน้อยให้แสดงออกถึงความเอื้ออารีย์โดยไม่คาดหวัง
And I know what it's like to have a spouse who's worriedและผมรู้ว่ารู้สึกอย่างไรถ้ามีคนคอยเป็นห่วงว่า
Well, that's the way women sound when their spouse of 50 years dies.ฟังเหมือนผู้หญิง\ ที่สามีที่อยู่ด้วยกันมา 50 ปีตาย
You and your spouse had different last names?คุณกับสามีใช้คนละนามสกุลเหรอ

spouse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喪偶[sàng ǒu, ㄙㄤˋ ㄡˇ, 喪偶 / 丧偶] bereaved of one's spouse (literary)
老伴[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, 老伴] spouse (husband or wife); better half
配偶[pèi ǒu, ㄆㄟˋ ㄡˇ, 配偶] consort; mate; spouse
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, 对偶 / 對偶] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse
另一半[lìng yī bàn, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄅㄢˋ, 另一半] other half; fig. spouse; one's better half
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, 爱人 / 愛人] spouse; husband; wife; sweetheart

spouse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好逑[こうきゅう, koukyuu] (n) good spouse
妻の命;夫の命[つまのみこと, tsumanomikoto] (n) (arch) (pol) you (referring to one's spouse or partner); dear
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
我が妻;我が夫[わがつま, wagatsuma] (n) my spouse (esp. used to refer to one's wife); my wife; my husband
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship
内(P);中[うち, uchi] (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb
好配[こうはい, kouhai] (n) good spouse; good dividend
妻合わせる;妻合せる;妻せる[めあわせる, meawaseru] (v1,vt) to marry off; to espouse to
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.)
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P)
空閨[くうけい, kuukei] (n) a lonely, spouseless life
結婚相手[けっこんあいて, kekkon'aite] (n) (1) marriage partner; spouse; (2) wife-to-be; husband-to-be; future spouse; (P)
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover

spouse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนข้างเคียง[n. exp.] (khon khāngk) EN: spouse FR: proches [mpl]
คู่[n.] (khū) EN: mate ; spouse ; partner ; couple FR: épouse [f] ; partenaire [m, f] ; couple [m]
คู่ชีวิต[n.] (khūchīwit) EN: constant partner ; lifelong companion ; soul mate ; life mate ; spouse FR:
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่สร้าง[n.] (khūsāng) EN: spouse ; helpmate FR:
คู่สร้างคู่สม[n.] (khūsāngkhūs) EN: spouse ; helpmate FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
คู่ที่ดี[n. exp.] (khū thī dī) EN: good spouse FR: bonne épouse [f]
คู่เวรคู่กรรม[n. exp.] (khū wēn khū) EN: one's spouse for better or worse FR:
เมีย[n.] (mīa) EN: wife ; spouse FR: épouse [f] ; femme [f] ; moitié [f] (fig. - fam.)
ภรรยา[n.] (phanrayā = ) EN: spouse ; wife FR: épouse [f] ; femme [f] ; moitié [f] (fig. - fam.)
ภรรยา[n.] (phanyā = ph) EN: spouse ; wife FR: épouse [f] ; femme [f]
เพื่อนร่วมห้อง [n. exp.] (pheūoen rua) EN: spouse FR:
ณ อยุธยา[n. prop.] (na Ayutthay) EN: na Ayudhya ; [non-titled descendants of the Chakri Dynasty and their spouses] FR:
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spouse
Back to top