ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ship*, -ship-

ship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ship (n.) เรือ See also: เรือขนาดใหญ่ Syn. boat, vessel
ship (n.) เครื่องบิน See also: ยานอวกาศ Syn. aircraft
ship (vi.) โดยสารทางน้ำ Syn. board, embark Ops. disembark, leave
ship (vt.) โดยสารทางน้ำ Syn. board, embark Ops. disembark, leave
ship (vt.) ไปทางอากาศ
ship (suf.) ภาวะ See also: ลักษณะ
ship biscuit (n.) ขนมปังแข็งที่เป็นเสบียงของทหาร Syn. pilot bread, sea biscuit
ship in (vt.) นำเข้า Syn. carry in, transport in Ops. export
ship off (phrv.) ส่งไปยัง
ship out (phrv.) ส่งไปไกล
ship out (phrv.) ทำงานเป็นกะลาสี
ship-rigged (adj.) ซึ่งมีใบเรือขึงตึง
shipboard (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือ
shipbuilder (n.) ผู้ต่อเรือ See also: บริษัทต่อเรือ
shipload (n.) สินค้าที่เรือบรรทุก
shipman (n.) กะลาสีเรือ
shipmaster (n.) กัปตันเรือ
shipmate (n.) กะลาสีเรือ
shipment (n.) การขนส่งสินค้าทางเรือ See also: การส่งสินค้าทางเรือ Syn. transferal
shipment (n.) จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ See also: สินค้าที่ขนส่งทางเรือ Syn. cargo
shipowner (n.) เจ้าของเรือ
shipper (n.) คนหรือบริษัทจัดส่งสินค้าทางเรือ
shipping (n.) การขนส่งทางเรือ See also: ธุรกิจการขนส่งสินค้า, ชิบปิ้ง
shipping lane (n.) เส้นทางเดินเรือ See also: เส้นทางเดินเรือทะเล Syn. route
ships that pass in the night (idm.) คนที่พบเจอเพียครู่เดียว See also: คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป, คนที่พบกันนิดเดียวและคงไม่เจอกันอีก
shipshape (adj.) เรียบร้อย
shipside (n.) ท่าเรือ See also: ข้างเรือ
shipworm (n.) หอยทะเลที่เจาะเนื้อไม้
shipwreck (n.) การอับปางของเรือ See also: การล่มของเรือ Syn. sinking
shipwreck (n.) ความล้มเหลว See also: ความพินาศ, ความล่มจม Syn. destruction
shipwreck (n.) ซากเรืออับปาง
shipwreck (vt.) ทำให้เรืออับปาง See also: ทำให้เรือแตก Syn. cast away
shipwreck (vt.) ทำให้พินาศ See also: ทำให้หายนะ
shipwright (n.) ช่างต่อเรือ
shipyard (n.) อู่ซ่อมเรือ See also: อู่ต่อเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) ,เรือใบ,เรือกำปั่น,เรือรบ,เรือบิน,เครื่องบิน,ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ,เอาใส่เรือ,ขนส่งทางเรือ,ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ ,จ้างเป็นลูกเรือ,ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ,ทำงานบนเรือ,
ship-rigged(ชิพ'ริกดฺ) adj. มีใบเรือขึงเต็ม,มีใบเรือขึง, Syn. full-rigged
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ,ใช้บนเรือ,กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ,กราบเรือ,การอยู่บนเรือ,สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร
shipload(ชิพ'โลด) n. สินค้าบนเรือ,น้ำหนักสินค้าบรรทุกของเรือ
shipman(ชิพ'เมิน) n. กลาสีเรือ,ลูกเรือ, Syn. sailor,master of a ship pl. shipmen
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ, Syn. master,captain
shipmaten. เพื่อนกลาสีเรือ,ลูกเรือด้วยกัน, Syn. sailor
shipment(ชิพ'เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ,การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งสินค้า,การลำเลียง,น้ำหนักบรรทุก,ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ ,ของที่ลำเลียง
shipper(ชิพ'เพอะ) n. ผู้ขนส่งทางเรือ,ผู้ขนส่ง,บริษัทขนส่ง
shipping(ชิพ'พิง) n. การขนส่ง,การลำเลียง,การขนส่งทางเรือทะเล,การเดินเรือ,ธุรกิจการเดินเรือ,จำนวนเรือ (โดยเฉพาะเรือสินค้า) ,จำนวนตันของเรือ
shipping agentn. พ่อค้าตัวแทนในการขนส่งทางเรือ
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
shipyard(ชิพ'ยาร์ด) n. อู่เรือ,อู่ต่อเรือ,โรงงานต่อหรือซ่อมเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
ship(n) เรือ,เรือใบ,เรือรบ
shipmaster(n) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ
shipper(n) บริษัทขนส่ง,คนส่งของ
shipping(n) การส่งของ
shipwreck(n) เรือแตก
shipyard(n) อู่เรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shipเรือ, เรือกำปั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipmentการขนส่งสินค้า, การส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipowner's liabilityความรับผิดของเจ้าของเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipperผู้ขนส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shippingการขนส่งสินค้าทางเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ship เรือ เรือกลตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ซึ่งได้แก่ เรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Shipment of goodsการส่งสิ้นค้า [เศรษฐศาสตร์]
Shipownersเจ้าของเรือ [TU Subject Heading]
Shippers guidesคู่มือการขนส่ง [TU Subject Heading]
Shippingการเดินเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Shipwrecksซากเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระนาด (n.) bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
กำปั่น (n.) ship See also: sailing ship Syn. เรือกำปั่น
เภตรา (n.) ship See also: boat, vessel, junk Syn. เรือ, เรือสำเภา
เรือกำปั่น (n.) ship See also: sailing ship
ค่าเรือ (n.) ship fare See also: boat fare
การขนส่ง (n.) shipping
กรรมสิทธิ์ (n.) ownership See also: title, proprietary right Syn. เจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวม (n.) mutual right of ownership
กระซับ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold Syn. กระซับปากเรือ
กระซับปากเรือ (n.) an officer who takes care of goods in the cargo ship See also: person in charge of cargo hold
กราบพระ (v.) prostrate oneself to worship Buddha See also: worship Syn. ไหว้พระ
กราบไหว้ (v.) worship See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา
กองเรือ (n.) fleet of ships
กัปตันเรือ (n.) captain of the ship
การช่าง (n.) craftsmanship See also: workmanship, technique, artistry
การช่างฝีมือ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่าง, ศิลปกิจ
การทำการสักการะ (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การบูชา, การไหว้บูชา
การบวงสรวง (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การบูชา, การไหว้บูชา
การบูชา (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การไหว้บูชา
การไหว้บูชา (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การบูชา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His relationship with this company has been of long-standingความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
How long ago was your last relationship?สัมพันธภาพครั้งล่าสุดของคุณนี่มันนานแค่ไหนแล้ว?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก
You're not going to do this aboard the ship are you, Mr. Quint?คุณคงไม่ทําเเบบนี่บนเรือนะ คุณควินท์
But it's his ship now. He's in charge.แต่ตอนนี้เครื่องเป็นของเขา เขารับผิดชอบ
It's a ship of some kind.เฮ้, พวกเรา, มานี่ที... มาตรงนี่ที
I'm also glad that you got the ship under control.ฉันยังดีใจที่คุณ มีเรือภายใต้การควบคุม
Perhaps weeks of waiting for a ship that will give us passage to England.บางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ของการรอคอย สำหรับเรือที่จะให้เราผ่านไปยังประเทศอังกฤษ
It's all going according to plan. It's like a ghost ship around here.แผนของเรากำลังดำเนินไปตามขั้นตอนครับ ไม่มีที่ผิดพลาด...
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต
On the high seas your ship attacked, and the Dread Pirate Roberts never takes prisoners.ระหว่างอยู่ในททะเล นายโจมตีเรือ และโจรสลัดโรเบิร์ตไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
He is a sailor on the pirate ship Revenge.เขาเป็นลูกเรือในเรือโจรสลัด
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา

ship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
包间[bāo jiān, ㄅㄠ ㄐㄧㄢ, 包间 / 包間] compartment (of train, ship etc)
航向[háng xiàng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄤˋ, 航向] course; direction (a ship or plane is heading in)
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, 舷梯] gangway; ramp (to board a ship or plane)
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
桅竿[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, 桅竿] ship mast; mast; also written 桅杆
楼船[lóu chuán, ㄌㄡˊ ㄔㄨㄢˊ, 楼船 / 樓船] ship with several decks; turreted junk
航船[háng chuán, ㄏㄤˊ ㄔㄨㄢˊ, 航船] ship (e.g. providing regular passenger service)
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, 出货 / 出貨] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution)
航速[háng sù, ㄏㄤˊ ㄙㄨˋ, 航速] speed (of ship or plane)
[bó, ㄅㄛˊ, 驳 / 駁] variegated; heterogeneous; to refute; to contradict; to ship by barge; a barge; a lighter (ship)
航道[háng dào, ㄏㄤˊ ㄉㄠˋ, 航道] waterway; ship channel
饱经风霜[bǎo jīng fēng shuāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ, 饱经风霜 / 飽經風霜] weather-beaten; having experienced the hard ship of life
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, 接纳 / 接納] admit (into membership of an organization)
情场[qíng chǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 情场 / 情場] affairs of the heart; mutual relationship
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
飞艇[fēi tǐng, ㄈㄟ ㄊㄧㄥˇ, 飞艇 / 飛艇] airship
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, 友谊峰 / 友誼峰] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 停泊] anchorage; mooring (of a ship)
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 交谊 / 交誼] association; communion; friendship
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 主力舰 / 主力艦] battleship
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
[fǔ, ㄈㄨˇ, 簠] basket used in state worship
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, 战列舰 / 戰列艦] battleship
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 巡洋舰 / 巡洋艦] cruiser (warship); battle cruiser
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 战舰 / 戰艦] battleship; warship
战斗舰[zhàn dòu jiàn, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, 战斗舰 / 戰鬥艦] battleship
安之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, 安之若素] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity
含辛茹苦[hán xīn rú kǔ, ㄏㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄎㄨˇ, 含辛茹苦] bitter hardship; to bear one's cross
[gāng, ㄍㄤ, 舡] boat; ship
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ, 钮带 / 鈕帶] bond; ties (of friendship etc)

ship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス艦;エイジス艦[イージスかん(イージス艦);エイジスかん(エイジス艦), i-jisu kan ( i-jisu kan ); eijisu kan ( eijisu kan )] (n) Aegis ship
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship
カタマラン船[カタマランせん, katamaran sen] (n) catamaran ship
コンテナ船[コンテナせん, kontena sen] (n) container ship
ジェット推進船[ジェットすいしんせん, jietto suishinsen] (n) jet propulsion ship
シップアメリカン[, shippuamerikan] (n) Ship American policy
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
バルバスバウ[, barubasubau] (n) (See 球状船首) bulbous bow (on a ship to reduce drag)
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マルシップ[, marushippu] (n) Maru-ship; Japanese ship (because Japanese ship names often end in Maru)
ラッシュ船[ラッシュぶね, rasshu bune] (n) lighter aboard ship
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[まる, maru] (n) (1) circle; (pref) (2) full (e.g. month, day, etc.); (3) perfection; purity; (4) suffix for ship names; (P)
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸子船[まるこぶね, marukobune] (n) (arch) wooden transport ship used on Lake Biwa
主力艦[しゅりょくかん, shuryokukan] (n) capital ship
乗り捨てる[のりすてる, norisuteru] (v1,vt) to get off; to abandon (a ship or vehicle)
乗り組む[のりくむ, norikumu] (v5m,vi) to get on aboard; to join a ship
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P)
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship)
出船[いでぶね;でふね, idebune ; defune] (n) weighing anchor; setting sail; outgoing ship
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
君沢形[きみさわがた, kimisawagata] (n) schooner style ship built at the end of the Shogunate
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
小事は大事[しょうじはだいじ, shoujihadaiji] (exp) (id) A small leak can sink a great ship
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship
捕鯨船[ほげいせん, hogeisen] (n) whaling ship
救助船[きゅうじょせん, kyuujosen] (n) lifeboat; rescue ship
本艦[ほんかん, honkan] (n) this (battle)ship; aforementioned ship
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship
海洋調査船[かいようちょうさせん, kaiyouchousasen] (n) ocean investigation ship
渡りに船[わたりにふね, watarinifune] (exp) windfall; godsend (like a finding a ship when one needs to cross)
球状船首[きゅうじょうせんしゅ, kyuujousenshu] (n) (See バルバスバウ) bulbous bow (on a ship to reduce drag)
甲鉄艦[こうてつかん, koutetsukan] (n) armored ship; armoured ship
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
船板塀[ふないたべい, funaitabei] (n) fence made from disused ship planks
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship

ship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบจักรเรือ[n. exp.] (bai jak reū) EN: ship propeller FR: hélice de bateau [f]
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reū) EN: ship ; send by boat FR:
บรรทุกสินค้าลงเรือ[v. exp.] (banthuk sin) EN: load goods into a ship FR: charger un bateau
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship ; aboard FR: à bord d'un bateau
โดยสารเรือ[v. exp.] (dōisān reūa) EN: board a ship FR:
หัวเรือ[n. exp.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship FR: proue d'un navire [f] ; proue [f]
หุ่นเรือ[n. exp.] (hun reūa) EN: model of a ship FR: maquette de bateau [f]
เจ้าพนักงานนำร่อง[n. exp.] (jaophanakng) EN: ship pilot officer FR:
เจ้าพนักงานตรวจเรือ[n. exp.] (jaophanakng) EN: ship surveyor FR:
กักเรือ[v. exp.] (kak reūa) EN: put a ship under quarantine FR:
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นใบ[n. exp.] (kampan bai) EN: sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
ขึ้นเรือ[v. exp.] (kheun reūa) EN: go aboard a ship FR: monter à bord d'un bateau
ขนล่ง[v.] (khonlong) EN: transport ; carry ; ship ; haul FR:
ขนถ่าย[v.] (khonthāi) EN: transfer ; ship ; discharge FR: décharger
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
กองทะเบียนเรือ[org.] (Køng Thabīe) EN: Ship Registration Division FR:
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship FR:
กู้เรือ[v. exp.] (kū reūa) EN: salvage a ship FR: sauver un bateau
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
นำร่อง[v. exp.] (nam rǿng) EN: navigate ; pilot ; pilot a ship ; direct FR: piloter ; naviguer
นำร่องเรือ[v. exp.] (namrǿngreūa) EN: pilot a ship FR:
นาวา[n.] (nāwā) EN: boat ; ship FR: bateau [m]
หนูสีดำ[n. exp.] (nū sī dam) EN: black rat ; ship rat ; roof rat ; house rat ; Alexandrine rat ; old English rat FR: rat noir [m] ; rat des greniers [m] ; rat des champs [m]
เภตรา[n.] (phētrā) EN: ship ; vessel ; boat FR:
รัฐนาวา[n. exp.] (ratthanāwā) EN: ship of state FR:
ระวาง[n.] (rawāng) EN: hold of a ship ; ship's hold ; tonnage FR: fret [m] ; affrètement [m]
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f] ; barge [f] ; vaisseau [m] (vx)
เรือใบ[n.] (reūabai) EN: sailboat ; schooner ; yacht ; sailing boat ; sailing vessel ; sailing ship FR: voilier [m] ; bateau à voiles [m]
เรือบรรทุกคนโดยสาร[n. exp.] (reūa banthu) EN: passenger ship ; cruise ship FR:
เรือบรรทุกสินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: cargo ship ; cargo ; freighter ; cargo vessel FR: cargo [m] ; bateau de transport [m]
เรือบรรทุกตู้สินค้า[n. exp.] (reūa banthu) EN: container ship FR:
เรือเดินสมุทร[n.] (reūadoēnsam) EN: ocean liner ; seagoing ship ; liner ; passenger liner ; oceangoing vessel ; oceangoing ship FR: paquebot [m]
เรือเดินทะเล[n.] (reūadoēntha) EN: oceangoing vessel ; oceangoing ship ; seagoing ship FR: navire au long cours [m] ; paquebot [m]
เรือโดยสาร[n.] (reūadōisān) EN: passenger ship ; cruise ship ; ferry FR: bateau [m]
เรือกำปั่น[n.] (reūakampan) EN: sailing ship FR:
เรือกำปั่นใบ[n. exp.] (reūakampan ) EN: sailing ship FR:
เรือค้าขาย[n. exp.] (reūa khākhā) EN: merchant ship ; merchant vessel FR: navire marchand [m] ; vaisseau marchand [m]
เรือลำเลียงพล[n. exp.] (reūa lamlīe) EN: troop ship FR:
เรือสินค้า[n.] (reūa sinkhā) EN: cargo ship ; merchant ship ; freighter FR: cargo [m]

ship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Containerschiff {n}container ship
Geleitschiff {n}convoy ship
Ausflugsschiff {n}excursion ship
Wachschiff {n}guard ship
Lazarettschiff {n}hospital ship
Handelsschiff {n}merchant ship
Segelschiff {n}sailing ship
Seereise {f}voyage; ship voyage
Sklavenschiff {n}slave ship
Eigentumserwerb {m}acquisition of ownership
Luftfrachtsendung {f}air cargo shipment
Winkelverwandtschaft {f}angular relationship
Assistentenstelle {f}assistantship [Am.]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship)
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Frachtschiff {n}cargo ship; freighter
Walfangschiff {n}whaling ship; catcher
Pressezensur {f}censorship of the press
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Fahrwasser {n} (eines Schiffes)channel (of a ship)
Nationalität {f}citizenship
Besatzung {f} | vollständige Besatzung | die volle Schiffsbesatzungcomplement | complement; complements | the ship's complement
Vertragsverhältnis {n}contractual relationship
Balzverhalten {n} [zool.]courtship behaviour; courtship behavior [Am.]
Fahrzeug {n} (Schiff; Flugzeug)craft (ship; airplane)
Dekanat {n}deanship
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship
Dozentenstellung {f}readership
Tiefgang {m} (eines Schiffes)draft [Am.]; draught (of a ship)
Maschinist {m} (auf Schiffen)engineer (on ships)
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Generalrang {m}generalship
Vormundschaftsgericht {n}guardianship court
Gastprofessur {f}guest professorship
Wertarbeit {f}high-class workmanship
Seilschaft {f}insider relationship
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Kennerschaft {f}connoisseurship
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities
Liebesbeziehung {f}love relationship; sexual relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ship
Back to top