ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surprise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surprise*, -surprise-

surprise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surprise (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ตื่นใจ Syn. amaze, astonish, stun, wonder
surprise (vt.) จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว See also: จู่โจม Syn. attack, jolt
surprise (n.) สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ See also: เรื่องที่แปลกประหลาดใจ Syn. something unexpected
surprise (n.) ความประหลาดใจ See also: ความแปลกใจ Syn. astonishment, shock, wonder
surprise into (phrv.) ทำให้ประหลาดใจใน See also: แปลกใจในเรื่อง
surprise with (phrv.) ประหลาดใจกับ See also: แปลกใจกับ
surprised (adj.) แปลกใจ See also: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลึง Syn. shocked, unexpectant, wondering
surpriser (n.) ผู้ทำให้ประหลาดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surprise endingการจบแบบผิดคาด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้าว (int.) exclamation of surprise or protest
ความกังขา (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย Ops. ความเข้าใจ
ความแปลกใจ (n.) surprise See also: wonder, astonishment Syn. ความประหลาดใจ, ความสงสัย, ความกังขา Ops. ความเข้าใจ
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
งงงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตะลึงพรึงเพริด (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
แปลกใจ (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
ตลึง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ
ทึ่ง (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. อัศจรรย์ใจ, ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
ประหลาดใจ (v.) be surprised See also: wonder, be astonished Syn. งงงวย, แปลกใจ, งง, พิศวง, สงสัย, กังขา
อัศจรรย์ใจ (v.) be surprised See also: be impressed, be amazed, be astonished, wonder Syn. ชื่นชอบ, แปลกใจ, ตลึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What a surprise!น่าประหลาดอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย
No, I want to surprise him. I don't want him to know anything about it.ไม่ค่ะจะให้เป็นเซอร์ไพร์ส ฉันไม่อยากให้เขารู้ก่อน
She's going to surprise you.She's going to surprise you.
"It should come as no surprise to anyone that in these tense-filled times...นี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดใจนัก สำหรับคนในเมืองเครียดๆ
We have a nice surprise for you, too.เรามีความแปลกใจที- ่ดีสำหรับคุณเช่นกัน
And Mr. Boddy went to get the surprise packages from the hall.และคุณบ๊อดดี้ไปเอา กล่องของขวัญจากห้องโถง
# He caught us by surprise #เขาจับพวกเราได้ ไม่ทันได้ตั้งตัว
I have a surprise for you.แม่มีเซอร์ไพรส์ให้ลูกด้วย.
The next week, I brought Rich to Mom's birthday dinner, sort of a surprise present.อาทิตย์ต่อมา ฉันพาริชมางานวันเกิดแม่ ประมาณว่าเป็นของขวัญให้ประหลาดใจ
Today, I have a great surprise for you.วันนี้มีเรื่องเหลือเชื่อ
Folks around this joint love surprise inspections.คนรอบนี้ความรักร่วมกันตรวจสอบความประหลาดใจ

surprise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
突袭[tū xí, ㄊㄨ ㄒㄧˊ, 突袭 / 突襲] surprise attack
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使吃惊 / 使吃驚] astonish; surprise
[chà, ㄔㄚˋ, 诧 / 詫] surprised; to wander; to be astonished
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise
[yí, ㄧˊ, 咦] expression of surprise
异焉[yì yān, ㄧˋ ㄧㄢ, 异焉 / 異焉] feeling surprised at sth
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
惊悉[jīng xī, ㄐㄧㄥ ㄒㄧ, 惊悉 / 驚悉] pleasantly surprise; besides oneself with joy
惊错[jīng cuò, ㄐㄧㄥ ㄘㄨㄛˋ, 惊错 / 驚錯] puzzled; surprised and nonplussed
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to

surprise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp,v1) to startle; to surprise
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise
八艘飛び[やそうとび, yasoutobi] (n) leap up from the initial charge in order to surprise the opponent (sumo)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
奇襲攻撃[きしゅうこうげき, kishuukougeki] (n) surprise attack; ambush
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
意外性[いがいせい, igaisei] (n) unpredictability; element of surprise
抜き打ち検査[ぬきうちけんさ, nukiuchikensa] (n) (See 抜き打ち・2) spot check; snap inspection; surprise test
掩撃[えんげき, engeki] (n,vs) sneak attack (by a small group); surprise attack
此れは[これは, koreha] (exp) (1) (uk) as for this; (int) (2) (See こりゃ) hey there (expression of surprise when one encounters something unexpected); see here; I say
腰を抜かす[こしをぬかす, koshiwonukasu] (exp,v5s) (1) (See 腰抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise
闇打ち;闇討ち[やみうち, yamiuchi] (n,vs) attacking under the cover of darkness; surprise attack
騙し討ち[だましうち, damashiuchi] (n) surprise attack; sneak attack; foul play
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise)
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying)
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
目が出る[めがでる, megaderu] (exp,v1) (1) (See 芽が出る・めがでる・2) to have luck on one's side; to get lucky; (2) (See 目の玉が飛び出る) to have one's eyes bulge out of one's head (with surprise)
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P)
腰抜かす[こしぬかす, koshinukasu] (v5s) (1) (See 腰を抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise; to lose one's legs
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] Thai: ตกใจ English: to be surprised

surprise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly FR: surprendre
ของดี[n.] (khøngdī) EN: surprise FR:
ความแปลกใจ[n.] (khwām plaēk) EN: surprise FR: surprise [f]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise FR: embuscade [f] ; embûche [f]
มิน่า[X] (minā) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าล่ะ[X] (mināla) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าเล่า[X] (minālao) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[v. exp.] (sadung heūa) EN: be taken aback ; be taken by surprise ; be startled FR:
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
เซอร์ไพรส์[n.] (soēphrai) EN: surprise FR: surprise [f]
ตะลึงพรึงเพริด[v.] (taleungphre) EN: surprise FR:
งานปาร์ตี้[n. exp.] (ngān pātī) EN: party FR: surprise-partie [f]
งานเต้นรำ[n. exp.] (ngān tenram) EN: dance ; ball ; rave FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
ปาร์ตี้[n.] (pātī) EN: party FR: party [f] ; réception [f] ; surprise-partie [f]
เป็นอันดี[X] (pen-andī) EN: very well ; duly ; without any hitch FR: comme prévu ; sans surprise
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
ประหลาดใจ[v. exp.] (pralāt jai) EN: be surprised ; wonder ; be astonished ; marvel FR: être surpris ; être étonné
ประหลาดใจ[adj.] (pralāt jai) EN: surprised ; astounded FR: surpris ; consterné
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised FR: en émoi
ทำเซอร์ไพรส์[v. exp.] (tham soēphr) EN: FR: faire une surprise
เท่านี้หรือ[X] (thaonī reū) EN: Is this all? ; What a surprise! FR:
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:
ว้าย[interj.] (wāi) EN: Eek! ; Oh! ; [exclamation used by women when surprised or frightened] FR:

surprise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überraschungseffekt {m}surprise effect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surprise
Back to top