ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statue*, -statue-

statue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statue (n.) รูปปั้น See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก Syn. model, sculpture
statue law (n.) กฎธรรมชาติ See also: หลักแห่งธรรมชาติ Syn. written law
Statue of Liberty (n.) อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพของอเมริกา
statuette (n.) รูปปั้นเล็ก
English-Thai: HOPE Dictionary
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
English-Thai: Nontri Dictionary
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นางกวัก (n.) woman statue beckoning happy lot in
หน้าตัก (n.) long measure of the Buddha statue in the posture of meditation
รูปปั้น (n.) statue See also: sculpture, molded figure
พระบรมรูป (n.) statue of a king Syn. พระรูป
พระรูป (n.) royal statue Syn. พระบรมรูป
รูปหล่อ (n.) bronze statue
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is just an island at the doorway... where I, Henri Le Pigeon, am putting up my Statue of Liberty.นี่เป็นเพียงเกาะ ตรงทางเข้าเท่านั้น... . ที่ซึ่งฉัน, "อองรี" นกพิราบ
The statue was always there.รูปปั้นอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา
I can see the Statue of Liberty already.ฉันเห็นเทพีแห่งเสรีภาพแล้วล่ะ
On the Statue of Liberty it says...ตรงเทพีเสรีภาพ / บอกไว้ว่า...
The statue was a gift from France.รูปปั้นนี้เป็นของขวัญที่ทางฝรั่งเศสมอบให้
Kids, Daddy only drank so the Statue of Liberty would take her clothes off.ลูกๆ พ่อแค่ดื่มเพื่อที่เห็นเทพีเสรีภาพ แก้ผ้าเท่านั้นเอง
Oh, my God! Peter, you bought the statue of David?โอ้ พระเจ้า ปีเตอร์ นี่คุณซื้อรูปปั้นเดวิดมาหรอ?
It's a funerary statue of the pharaoh and queen originally intended to preserve the pharaoh's ka.เป็นรูปปั้นในสุสานของฟาโรห์กับราชินี ทำขึ้นเพื่อใช้เก็บ"คา"...
Please! Anything but my statue of me!ขอร้อง จะเอาไงก็เอา แต่อย่าทำฮาปี้หัก
Uh... I assure you the statue is not armed... harmed in any way.รูปปั้นจะแขนด้วน เอ๊ยอยู่ครบถ้วนทุกประการ
Typical of Victor Von Doom to build a 30-foot statue of himself.รูปหล่อ วิคเตอร์ วอน ดูม สูง 30 ฟุต.
Why don't we just race around the Statue of Liberty real quick, huh?ทำไมเราไม่บินแข่งกันรอบเทพีเสรีภาพล่ะ

statue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛像[Fó xiàng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄤˋ, 佛像] Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva; CL: 張|张
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, 偶人] idol (i.e. statue for worship)
佛龛[fó kān, ㄈㄛˊ ㄎㄢ, 佛龛 / 佛龕] niche for statue (esp. Buddhist, Christian etc)
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, 自由神像] Statue of Liberty
塑像[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, 塑像] statue
雕像[diāo xiàng, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄤˋ, 雕像] statue
石像[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, 石像] stone statue

statue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタチュー[, sutachu-] (n) statue
ハチ公[ハチこう, hachi kou] (n) statue of Hachiko (a dog) at Shibuya station
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue
半跏思惟像[はんかしいぞう, hankashiizou] (n) (See 弥勒菩薩) Buddhist statue of a figure sitting contemplatively in the half-lotus position (often of Maitreya)
坐像[ざぞう, zazou] (n) sedentary statue (image)
大理石像[だいりせきぞう, dairisekizou] (n) marble statue
寄せ木造り[よせぎづくり, yosegidukuri] (n) joined block construction of a statue
小便小僧[しょうべんこぞう, shoubenkozou] (n) Mannekin Pis (cupid-like statue urinating into a fountain); petite Julien
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses)
玉殿[たまどの, tamadono] (n) alias for fox (from a statue in the Inarimae shrine)
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance
自由の女神[じゆうのめがみ, jiyuunomegami] (n) (See 自由の女神像) Statue of Liberty
自由の女神像[じゆうのめがみぞう, jiyuunomegamizou] (n) Statue of Liberty
西国[さいごく;さいこく, saigoku ; saikoku] (n) (1) (abbr) the western part of Japan (esp. Kyushu, but ranging as far east as Kinki); (2) western nations (esp. India or Europe); (3) (See 西国三十三所) 33 temples in the Kinki area containing a statue of Avalokitesvara; (4) (See 西国巡礼) a pilgrimage of these temples
金仏[かなぶつ;かなぼとけ, kanabutsu ; kanabotoke] (n) (1) metal statue of Buddha (usu. bronze); (2) cold-hearted person; cold-blooded person
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses)
開眼供養[かいげんくよう, kaigenkuyou] (n) ceremony to consecrate a newly made Buddhist statue or image by inserting the eyes (thereby investing it with soul)
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil
モアイ[, moai] (n) moai (Easter Island statues)
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
多羅[たら, tara] (n) (1) (abbr) (See 多羅樹) palmyra; (2) (abbr) (See 多羅葉) lusterleaf holly; (3) patra (silver incense dish placed in front of a Buddhist statue)
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
岩座[いわざ, iwaza] (n) stone-like socle (used as the base for a Buddhist statue)
彫像[ちょうぞう, chouzou] (n) sculpture; carved statue; graven image; (P)
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha
白毫[びゃくごう, byakugou] (n) whorl of white hair on the forehead of the Buddha, represented by a white precious stone on statues of Buddha; urna
胸像[きょうぞう, kyouzou] (n) bust (statue); (P)
身光[しんこう, shinkou] (n) aureole (of a Buddhist statue; surrounding the body but not the head); aureola

statue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī T) EN: Statue of Liberty FR:
นางกวัก[n.] (nāngkwak) EN: beckoning goddess figure ; talismanic lady statue FR:
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation FR:
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phrabørom R) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn FR:
พระพุทธรูป[n. exp.] (Phraphuttha) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
รูปแกะสลัก [n.] (rūp kaesala) EN: sculpture; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
รูปหล่อ[n. exp.] (rūp lø) EN: bronze statue ; statue FR:
รูปปั้น[n.] (rūppan) EN: statue ; sculpture ; molded figure FR: statue [f] ; sculpture [f]
รูปสลัก [n.] (rūpsalak) EN: sculpture ; carving ; statue FR: sculpture [f] ; statue [f]
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god ; figure of a deity ; statue of a god ; statue of a deity ; graven image ; idol ; Image of God FR: image d'un dieu [f] ; icône [f]
องค์[n.] (ong) EN: [classif.: Buddha statues, holy persons, priests, royal persons] FR: [classif. : statues du Bouddha, personnes saintes, membres de la famille royale, moines vénérés]
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: decide ; render a decision FR: décider ; statuer ; juger ; porter un jugement ; trancher

statue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildnis {n}; Statue
Diskuswerfer {m} (antike Statue)discobolus
Freiheitsstatue {f}Statue of Liberty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statue
Back to top