ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stroll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stroll*, -stroll-

stroll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stroll (vi.) เดินเล่น See also: เดินทอดน่อง Syn. promenade, ramble, wander
stroll (vt.) เดินเล่น See also: เดินทอดน่อง Syn. promenade, ramble, wander
stroll (n.) การเดินเล่น See also: การเดินเที่ยว, การเดินทอดน่อง Syn. promenade, ramble, wandering
stroll on (sl.) คำอุทานเมื่อรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อ
stroller (n.) รถเข็นเด็ก Syn. baby carriage, pushcart
stroller (n.) คนที่เดินเล่น See also: คนเดินทอดน่อง Syn. walker, wanderer
stroller (n.) นักแสดงเร่ (คำโบราณ) Syn. itinerant actor
stroller (n.) คนจรจัด (คำโบราณ) See also: คนเร่ร่อน Syn. vagrant
strolling (adj.) ซึ่งสามารถเดินได้ Syn. on foot, afoot, rambling
English-Thai: HOPE Dictionary
stroll(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,ร่อนเร่,พเนจร, Syn. ramble,saunter,walk
English-Thai: Nontri Dictionary
stroll(n) การเดินเตร่,การเดินเล่น,การเดินทอดน่อง
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุยฉาย (v.) stroll See also: glide, strut, swagger Syn. กรีดกราย
ทอดน่อง (adv.) stroll See also: promenade, saunter Syn. ช้าๆ, ตามสบาย, เอื่อย, เรื่อยๆ, Ops. จ้ำอ้าว, จ้ำ
นวยนาด (v.) stroll See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย
ยุรยาตร (v.) stroll See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย
ยุรยาตร (v.) stroll See also: promenade, take a walk, go for a walk Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, เดินทอดน่อง
เดินทอดน่อง (v.) stroll See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย
เดินเตร่ (v.) stroll See also: promenade, take a walk, go for a walk Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง
เดินเตร็ดเตร่ (v.) stroll See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air Syn. ทอดน่อง, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย
เดินเรื่อยเปื่อย (v.) stroll See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น
เดินเล่น (v.) stroll See also: promenade, take a walk, go for a walk Syn. เดินเที่ยว, เตร็ดเตร่, เดินเตร่, ยุรยาตร, เดินทอดน่อง
เตร่ (v.) stroll See also: hang around, wander, roam
เตร็ดเตร่ (v.) stroll See also: hang around, wander, roam
เยื้องกราย (v.) stroll See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant Syn. เดินทอดน่อง, กรีดกราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I'll take a stroll around the block.ฉันว่า ฉันคงจะเดินเล่นรอบ แถวนี้แล้วเป็นแน่ หยุดนะ หัวขโมย!
We've got a robot that's gonna stroll up there and take its temperature.เรามีหุ่นยนต์ที่จะเดิน ขึ้นที่นั่นและใช้อุณหภูมิของมัน
Just stroll over and talk to her.แค่เดินไปตรงนั้นแล้วคุยกับเธอ
Do you want to join me for a stroll outside?คุณอยากจะไปเดินเล่น ข้างนอกกับผมไหม
Is he just gonna stroll in and suddenly everything's OK?เนเธฅเน‰เธงเนเธเธเน‡เน€เธฃเธดเนˆเธกเธŠเธดเธ™
And also the bridge that we used to stroll by.และก็สะพานที่เคยข้าม
Fache was never gonna let me just stroll out of here, was he?ฟาชไม่มีทางยอมให้ผมออกไปจากที่นี่ ใช่ไหม?
We'll soon stroll through the seven circular gardens of your palace.ในไม่ช้า เราจะเดินทาง ผ่านสวนเจ็ดวงแหวนของราชวังคุณ
When you were young you used to always stroll around making bird calls.ตอนเด็กๆเธอมักจะ เดินเล่นและผิวปากเรียกนกให้มาหา
They're not just gonna let us stroll out there and call the cops.มันไม่ปล่อยให้เรา เดินทอดน่องไปเรียกตำรวจหรอกนะ
So,you get to just stroll out of the pit,huh?งั้นแกแค่เดินออกมาเหรอไง?
You're just gonna stroll out of there with two dead Mexi whoresนายแค่เอาตัวรอดเดินหนีออกจากที่นั่น กับศพนังผู้หญิงสำส่อนเม็กซี่สองศพ

stroll ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, 娃娃车 / 娃娃車] baby transport; stroller; baby carriage
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 缓步 / 緩步] stroll; unhurried walk
徐行[xú xíng, ㄒㄩˊ ㄒㄧㄥˊ, 徐行] walk slowly, stroll

stroll ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it
立ち回り;立回り[たちまわり, tachimawari] (n) (1) fight; scuffle; (2) walking about; walking around; (3) conducting oneself; (4) stroll (in Noh, an action piece involving circling the stage)
銀ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street)
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P)
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P)
ベビーカー[, bebi-ka-] (n) stroller (wasei
出歩く[であるく, dearuku] (v5k,vi) to go out; to take a stroll; to go about
散歩[さんぽ, sanpo] (n,vs) walk; stroll; (P)
散策[さんさく, sansaku] (n,vs) walking; strolling; (P)
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
散歩[さんぽ, sanpo] Thai: เดินเที่ยวเล่น English: stroll

stroll ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเล่น[v. exp.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander FR: se balader ; se promener ; flâner ; déambuler
เดินเที่ยว[v. exp.] (doēnthīo) EN: go for a walk ; go for a stroll ; promenade FR:
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿ) EN: stroll ; ramble ; saunter ; walk leisurely ; walk in a preoccupied air FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
กินลมชมวิว[v. exp.] (kinlom chom) EN: go for a walk ; stroll ; walk leisurely FR: se promener ; se balader
นวยนาด[v.] (nūaynāt) EN: stroll ; strut ; swagger FR:
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter ; linger FR: traînasser ; lambiner ; prendre son temps
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
เตร็ดเตร่[v.] (trettrē) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
เตร็ดเตรน[v.] (trettrēn) EN: stroll ; roam ; wander FR: déambuler ; errer ; bourlinguer (fam.) ; vadrouiller (fam.) ; vagabonder
ยวรยาตร[v.] (yūanrayāt) EN: stroll FR:
ยัวรยาตร[v.] (yūarayāt) EN: stroll FR:
รถเข็น[n. exp.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถเข็นเด็ก[n. exp.] (rot khen de) EN: stroller FR: landau [m] ; poussette [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stroll
Back to top