ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swindler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swindler*, -swindler-

swindler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swindler (n.) คนหลอกลวง Syn. cheater
English-Thai: Nontri Dictionary
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนโกง (n.) swindler
นักต้ม (n.) swindler See also: cheat, tricker, imposter, fraud Syn. นักต้มตุ๋น
นักต้มตุ๋น (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม
มิจฉาชีพ (n.) swindler See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark Syn. นักต้ม
สิบแปดมงกุฎ (n.) swindler See also: cheater, flimflammer Syn. นักต้มตุ๋น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง
And there is a swindler who only feeds on red and white swindlers.และสุดท้าย ผู้ที่มีอำนาจสูงสุงเหนือนักต้มตุ๋นใดๆ
A swindler who cons other swindlers?นักต้มตุ๋นที่ต้มตุ๋นนักต้มตุ๋นคนอื่น
Ishigaki Tooru is a swindler who has been affecting the Japanese economy for 10 years.อิชิกาคิ โทโอรุเป็นนักต้มตุ๋นที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมากเป็นสิบปี
Thinking again, there is no way a swindler would answer the telephone.แต่ว่า คนโกงจะรับโทรศัพท์ได้ไง
Are you a lawyer, or a swindler?คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น?
I lost my family to a swindler.ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง
In the world there are three types of swindlers.โลกนี้ประกอบไปด้วยนักต้มตุ๋นสามประเภท
There are shirosagi (white swindlers) who swindle money.พวกที่หลอกเอาเงินจากคนอื่น ชิโรซากิ
There are akasagi (red swindlers) who feed on emotions and swindle people of the opposite sex.พวกที่ใช้ความรู้สึกหลอกคนอื่น อากาซากิ

swindler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, 江湖医生 / 江湖醫生] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 江湖骗子 / 江湖騙子] swindler; itinerant con-man
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, 骗子 / 騙子] swindler; a cheat

swindler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp

swindler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกง[n. exp.] (khī kōng) EN: cheat ; swindler ; chiseler ; crook ; trickster FR:
คนโกง[n. exp.] (khon kōng) EN: swindler FR: tricheur [m] ; fraudeur [m] ; escroc [m]
ผู้โกง[n. exp.] (phū kōng) EN: swindler FR: corrompu [m]
ศฐะ[n.] (satha) EN: crook ; swindler FR:
สิบแปดมงกุฎ[n.] (sippaētmong) EN: swindler ; cheater ; charlatan ; flimflammer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swindler
Back to top