ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subsidize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subsidize*, -subsidize-

subsidize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsidize (vt.) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน See also: สงเคราะห์เงิน, ให้เงินอุดหนุน Syn. contribute, finance, sponsor
subsidizer (n.) ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน See also: ผู้ให้เงินอุดหนุน Syn. contributor, sponsor
English-Thai: HOPE Dictionary
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน,ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน,บำรุง,อุดหนุน,ให้สินบน,ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน,อุดหนุน,บำรุง,ติดสินบน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidizeลดลง [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's funny. Seriously, Reed, it could help subsidize your little inventions.ตลกตายหล่ะ จริงจังหน่อยรี้ด มันอาจจะ ช่วยหาทุนสำหรับงานประดิษฐ์ของคุณนะ
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS
But these camps are partly subsidized by the state,แต่บ้านพักพวกนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นบางส่วน
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidized
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ
Straight from the government- subsidized subdivisionมาจากแผนกย่อยของแผนกย่อย ของรัฐบาลเชียวน่ะ
And while I would normally rejoice at the thought of you spending eternity scrubbing out low-flow toilets in government- subsidized housing, there's every chance that when these walls come down,และขณะที่ฉันจะควรจะ ร่วมยินดีกับความคิดของเธอ ที่จะขัดห้องส้วม
He's heavily subsidized.เขาสนับสนุนการเงินให้เรามากโขอยู่

subsidize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资助[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ, 资助 / 資助] subsidize; provide financial aid
[tiē, ㄊㄧㄝ, 贴 / 貼] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance

subsidize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize FR: assister ; aider
อุปการะ[v.] (uppakāra = ) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
อุดหนุนราคาน้ำมัน[v. exp.] (utnun rākhā) EN: subsidize the price of petrol FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subsidize
Back to top