ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spearhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spearhead*, -spearhead-

spearhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spearhead (n.) ผู้นำหน้า See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี Syn. front line, front rank, forward troops
spearhead (n.) หัวหอก See also: ปลายหอก
English-Thai: HOPE Dictionary
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
English-Thai: Nontri Dictionary
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหอก (n.) spearhead
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Possibly because those 7 billion people aren't seeking millions of dollars to spearhead an investigation based on their somewhat murky flash-forwards.เป็นไปได้ว่าคน ทั้ง 7 พันล้านคน ไม่ได้มองหางบประมาณ นับล้านๆดอลล่าห์ เพื่อเป็นทัพหน้า ในการสืบสวน
And I'm going to need someone to spearhead the council.และฉันกำลังต้องการคนที่จะเป็นผู้นำในสภา
And I volunteer myself to spearhead the charge.และฉันอาสาเป็นกองหน้าในการดูแลเอง
There isn't anyone I trust more to spearhead this than you and Jones.ไม่มีใครที่ฉันเชื่อใจ ให้ทำงานนี้มากกว่าเธอและโจนส์
They claim to spearhead our defense against a supernatural presence, then cover up the violent attacks committed by their own children.พวกเขาอ้างตัวเพื่อมาเป็น แนวหน้าในการคุ้มครองเรา จากพวกเหนือธรรมชาติ แต่กลับประพฤติตัว ปกปิดความผิดและการกระทำที่รุนแรง
Spearheaded by?ครอบครัวผู้ค้นพบ หัวหอกละ?
I'm spearheading the press. You clean up.ฉันอยากไปทําการเก็บกวาดซะ
It was a counterfeiting ring spearheaded by the North Koreans.มันเป็นเรื่องเงินปลอม นำโดยพวกเกาหลีเหนือ
The case, spearheaded by federal prosecutor Tom Kingsly, was a big win for both the United States and the young attorney.มีหัวหอกสำคัณคือ อัยการของรัฐกลาง "ทอม คิงสลีย์" การชนะคดีครั้งนี่ถือว่าเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งในส่วนของ รัฐบาล และของทนายหนุ่ม
Spearheading a competitive new technology like this you're about to make a few enemies.คงมี่คุ่แข่งมากมาย ในเทคโนโลยี่อันนี้ซิ คุณคงมีศัตรูไม่น้อยทีเดียว
He's been spearheading the Nolcorp acquisition with me.เขาเป็นแนวหน้าในการได้โนลคอร์พมากับผมครับ
I spearheaded that campaign.ผมเป็นหัวหอกในการรณรงค์ว่า.

spearhead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛头[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, 矛头 / 矛頭] spearhead; barb; an attack or criticism

spearhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最前戦[さいぜんせん, saizensen] (n) front; first line; spearhead
槍の穂先[やりのほさき, yarinohosaki] (n) spearhead
槍先[やりさき, yarisaki] (n) spearhead
率いる[ひきいる, hikiiru] (v1,vt) to lead; to spearhead (a group); to command (troops); (P)
銅矛;銅鉾[どうほこ;どうぼこ, douhoko ; douboko] (n) (See 矛) bronze hoko; bronze halberd; bronze spearhead
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P)

spearhead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหอก[n. exp.] (hūa høk) EN: spearhead FR:
นำหน้า[v.] (namnā) EN: precede ; lead ; spearhead FR: précéder ; mener ; être à la tête de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spearhead
Back to top