ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shriek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shriek*, -shriek-

shriek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shriek (vi.) กรีดร้อง See also: ส่งเสียงร้องแหลมดัง, หวีดร้อง Syn. scream, screech
shriek (vt.) พูดด้วยเสียงแหลม See also: กรีดร้อง Syn. scream, screech
shriek (n.) การกรีดร้อง See also: การส่งเสียงร้องแหลมดัง Syn. scream, howl
shriek (n.) เสียงกรีดร้อง Syn. scream, howl
shriek out (phrv.) กรีดร้องออกมา See also: หวีดร้อง Syn. scream out
shriek with (phrv.) กรีดร้องด้วย Syn. scream with
English-Thai: HOPE Dictionary
shriek(ชรีค) vi.,n. (การ,เสียง) ร้องกรีด,ร้องหวีด,ร้องเสียงหลง,หัวเราะเสียงหลง. vt. ทำให้เกิดเสียงร้องดังกล่าว., See also: shrieker n. shriekingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
shriek(n) เสียงหวีดร้อง,เสียงร้อง,เสียงนกหวีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีดกราด (v.) shriek See also: scream Syn. กรี๊ดกร๊าด
วี้ดว้าย (int.) shriek See also: scream
กรีดกราด (adv.) shriekingly Syn. กรี๊ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So that every shriek of every child at seeing your hideousness will be yours to cherish.เพื่อให้เจ้าได้ฟังเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่หวาดกลัวความอัปลักษณ์ไงล่ะ เจ้าต้องชอบแน่ๆ
You scream and shriek and even bother to escape,คุณร้องหวีดกรีดระร่ำ พร่ำอยากหลบหนี
♪ It's a cross between a... ♪ ♪ Shriek# มันก็กลายเป็น... # # เสียงหลง #
Now, don't shriek when this scarf comes off.อย่าได้ร้องเชียวนะ ถ้าผ้าพันคอนี่หลุด
You know, in the last revolution, I was in that crowd, shrieking the same demands.{\cHFFFFFF}You know, in the last revolution, I was in that crowd, {\cHFFFFFF}shrieking the same demands.
Those are the shrieking eels!เสียงร้องของปลาไหลทะเล
"Those are the shrieking eels."เสียงร้องของปลาไหลทะเล
I have seen grown men give out a shriekฉันเคยเจอชายที่กรีดร้องใส่เหมือนหญิง
"He did not shriek...เขาไม่ได้ส่งเสียงหรือหวีดร้อง
[MONICA PHOEBE SHRIEK][MONICA PHOEBE SHRIEK]
Like the shrieking of cicadas.Like the shrieking of cicadas.
We never got to go to the Shrieking Shack. -You heard it's the most--I do not believe that it has opportunity of going to the holiday

shriek ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖叫[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, 尖叫] screech; shriek

shriek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy
きゃっ;キャッ[, kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream
悲鳴[ひめい, himei] (n,vs) shriek; scream; (P)
裂帛[れっぱく, reppaku] (n) (1) cutting through cloth; sound of cutting through cloth; (2) shrieking sound; woman's scream; loud scream; (3) (See ホトトギス) cry of the lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
金切り声;かなきり声;金切声[かなきりごえ, kanakirigoe] (n,adj-no) shrill voice; piercing cry; shriek; scream

shriek ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall FR:
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
ร้องกรีด[v. exp.] (røng krīt ) EN: scream ; shriek ; screech FR:
หวีด[v.] (wīt) EN: scream ; shriek FR:
กรีดกราด[adj.] (krītkrāt) EN: shrieking ; screaming FR:
วี้ดว้าย[X] (wīt wāi) EN: shrieking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shriek
Back to top