ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solar*, -solar-

solar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solar (adj.) เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solar battery (n.) แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
solar cell (n.) อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า Syn. photovoltaic cell
solar disk (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. day-star
solar eclipse (n.) สุริยุปราคา
solar energy (n.) พลังงานแสงอาทิตย์
solar month (n.) เดือนทางสุริยคติ
solar plexus (n.) ร่างแหประสาทบริเวณช่องท้อง
solar year (n.) ปีทางสุริยคติ
solarium (n.) ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
solarize (vt.) ทำให้เสียเพราะถูกแสงแดดมากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
solar(โซ'ลาร์) adj. เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ตามสุริยคติ
solar monthn. เดือนตามสุริยคติ
solar systemn. ระบบสุริยจักรวาล
solar yearn. ปีสุริยคต'
English-Thai: Nontri Dictionary
solar(adj) เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,เกี่ยวกับดวงอาทิตย์,ทางสุริยคติ
SOLAR solar system(n) ระบบสุริยจักรวาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solar air system collectorตัวเก็บรังสีอาทิตย์ระบบอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar cellเซลล์สุริยะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar energy economicsเศรษฐศาสตร์พลังงานรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solar monthเดือนตามปฏิทิน, เดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solarise; solarizeผึ่งแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
solariumห้องอาบแดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Solar systemระบบสุริยะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฐมสุรทิน (n.) first day of the solar month
เบญจมสุรทิน (n.) fifth day of the solar calendar
เซลล์แสงอาทิตย์ (n.) solar cell
สุริยคราส (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยคราส
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยเคราะห์ (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยคราส
พลังงานแสงอาทิตย์ (n.) solar energy
ระบบสุริยะ (n.) solar system
ปีสุริยคติ (n.) solar year See also: astronomical year, equinoctial year, tropical year
กระจกสะท้อนแสง (n.) solartag
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
Sources close to the VLA report they have been contacted by some form of intelligent being living outside our solar system.แหล่งข่าวใกล้ชิดรายงาน วีเอลแอ พวกเขาได้รับการติดต่อ โดยรูปแบบของการ เป็นอัจฉริยะบาง ที่อาศัยอยู่นอก ระบบสุริยะของเรา
Order of the Solar Temple, Church of the Lamb of God, the Chijon family.คำสั่งของวัดแสงอาทิตย์, คริสตจักรของพระเมษโปดกของพระเจ้าที่ครอบครัว Chijon
That ship will travel beyond the solar system.ยานนั่นจะเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะ
I thought, "The solar system really isn't just for humans."ฉันคิดว่า "ระบบสุริยะนี้ไม่ได้มีสำหรับเพื่อมนุษย์จริงๆ"
It's the hugest lightning in this solar system!มันเป็นสายฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ในระบบสริยะเลยล่ะ
Noboru, I am at Pluto, the end of solar system.โนโบรุ ฉันอยู่ที่ดาวพลูโต สุดขอบระบบสุริยะ
Streams of protons and electrons from the sun being deflected by the earth's magnetic field, causing a solar radiation storm.กระแสโปรตอน และอิเล็กตรอนจากดวงอาทิตย์ ถูกเบนโดยสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เกิดพายุสุริยะ
My research suggests that exposure to a high-energy cosmic storm... borne on solar winds might have triggered the evolution of early planetary life.งานวิจัยของผมเกี่ยวกับพลังงานที่เกิดจาก การระเบิดของพายุคอสมิค ..กับลมสุริยะ อาจจะกระตุ้นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน.
Reed, you should know those solar winds have been picking up speed.รีด, คุณรู้นะว่าลมสุริยะจะมาเมื่อไหร่
It was taken by a spacecraft called The Galileo that went out to explore the solar system.มันถูกถ่ายโดยยานอวกาศชื่อว่า"กาลิเลโอ" ที่เดินทางไปสำรวจระบบสุริยะ

solar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
[zǐ, ㄗˇ, 子] son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, 大暑] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August
阳历[yáng lì, ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, 阳历 / 陽曆] solar calendar; Western (Gregorian) calendar)
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, 谷雨 / 穀雨] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May
[hài, ㄏㄞˋ, 亥] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar
小寒[Xiǎo hán, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄢˊ, 小寒] Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November
小满[Xiǎo mǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄢˇ, 小满 / 小滿] Xiaoman or Lesser Full Grain, 8th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st May-5th June
[sì, ㄙˋ, 巳] 6th earthly branch: 9-11 a.m., 4th solar month (5th May-5th June), year of the Snake
[mǎo, ㄇㄠˇ, 卯] mortise (slot cut into wood to receive a tenon); 4th earthly branch: 5-7 a.m., 2nd solar month (6th March-4th April), year of the Rabbit
猎户臂[liè hù bì, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄅㄧˋ, 猎户臂 / 獵戶臂] Orion spiral arm or local spur of our galaxy (containing our solar system)
大月[dà yuè, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ, 大月] solar month of 31 days; a lunar month of 30 days
太阳能板[tài yáng néng bǎn, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄅㄢˇ, 太阳能板] solar panel
太阳日[tài yáng rì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄖˋ, 太阳日 / 太陽日] solar day
太阳系[tài yáng xì, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, 太阳系 / 太陽系] solar system
太阳能[tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 太阳能 / 太陽能] solar energy
太阳能电池[tài yáng néng diàn chí, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 太阳能电池 / 太陽能電池] solar cell
太阳风[tài yáng fēng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄈㄥ, 太阳风 / 太陽風] solar wind
日食[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, 日食] solar eclipse
节气[jié qi, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 节气 / 節氣] solar term
耀斑[yào bān, ㄧㄠˋ ㄅㄢ, 耀斑] solar flare
太阳活动[tài yáng huó dòng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 太阳活动 / 太陽活動] sunspot activity; solar variation
冬至[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, 冬至] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January
春分[Chūn fēn, ㄔㄨㄣ ㄈㄣ, 春分] Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April
启蛰[Qǐ zhé, ㄑㄧˇ ㄓㄜˊ, 启蛰 / 啟蟄] Waking from Hibernation; old variant of 驚蟄|惊蛰, Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)

solar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティブソーラー[, akuteibuso-ra-] (n) active solar
アクティブソーラーハウス[, akuteibuso-ra-hausu] (n) active solar house
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell
ソーラーカー[, so-ra-ka-] (n) solar car
ソーラーカーレース[, so-ra-ka-re-su] (n) solar car race
ソーラーコレクター[, so-ra-korekuta-] (n) solar collector
ソーラーシステム[, so-ra-shisutemu] (n) solar system
ソーラーセイル;ソーラーセール[, so-ra-seiru ; so-ra-se-ru] (n) solar sail
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery
ソーラープレーン[, so-ra-pure-n] (n) solar plane
ソーラーポンド[, so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection)
パッシブソーラー[, passhibuso-ra-] (n) passive solar
パッシブソーラーハウス[, passhibuso-ra-hausu] (n) passive solar house
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
大暑[たいしょ, taisho] (n) (1) blistering heat; (2) (See 二十四節気) "major heat" solar term (approx. July 23)
太陽エネルギー[たいようエネルギー, taiyou enerugi-] (n) solar energy; solar power
太陽フレア[たいようフレア, taiyou furea] (n) solar flare
太陽年[たいようねん, taiyounen] (n) solar year
太陽望遠鏡[たいようぼうえんきょう, taiyoubouenkyou] (n) solar telescope; helioscope
太陽神経叢[たいようしんけいそう, taiyoushinkeisou] (n) solar plexus
太陽系[たいようけい, taiyoukei] (n) solar system; (P)
太陽電池[たいようでんち, taiyoudenchi] (n) solar battery; (P)
寒露[かんろ, kanro] (n) (1) late-autumn or early-winter dew; (2) (See 二十四節気) "cold dew" solar term (approx. Oct. 8)
小満[しょうまん, shouman] (n) (See 二十四節気) "grain full" solar term (approx. May 21)
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8)
百八[ひゃくはち, hyakuhachi] (n) (1) 108; one hundred and eight; (2) {Buddh} (See 煩悩・2) the number of kleshas, worldly thoughts and passions; (3) (See 七十二候,節気) the sum of 12 months, 24 seasons of the solar year, and 72 'climates' of one year
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse
穀雨[こくう, kokuu] (n) (See 二十四節気) "grain rain" solar term (approx. April 20)
節気[せっき, sekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
粒状斑[りゅうじょうはん, ryuujouhan] (n) granule (in solar physics)
芒種[ぼうしゅ, boushu] (n) (See 二十四節気) "grain in ear" solar term (approx. June 6, when awns begin to grow on grains)
遭遇説[そうぐうせつ, souguusetsu] (n) tidal hypothesis (of the origin of the solar system); near-collision hypothesis
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse
鳩尾;水落ち;水落[みずおち;みぞおち, mizuochi ; mizoochi] (n) (1) (uk) pit of the stomach; solar plexus; (2) (水落ち, 水落 only) place where water falls
ソーラー[, so-ra-] (n) solar; (P)
ソラリアム[, sorariamu] (n) solarium
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソラリス[そらりす, sorarisu] Solaris

solar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจมสุรทิน[n.] (benjamasura) EN: fifth day of the solar calendar FR:
ดวงอาทิตย์เทียม[n. exp.] (dūang āthit) EN: solar simulator FR: simulateur solaire [m]
หอคอยสุริยะ[n. exp.] (høkhøi suri) EN: solar tower. FR:
จักรวาฬ[n.] (jakkrawān) EN: world-circle ; solar system ; universe FR:
จุทสมสุรทิน[n.] (jutthasamas) EN: fourteenth day of the solar calendar FR: quatorzième jour du calendrier solaire [m]
การแผ่รังสีอาทิตย์[n. exp.] (kānphaērang) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
ค่าคงที่สุริยะ[n. exp.] (khā khongth) EN: solar constant FR: constante solaire [f]
ค่าคงตัวรังสีอาทิตย์[n. exp.] (khā khongtū) EN: solar constant FR: constante solaire [f]
เกี่ยวกับดวงอาทิตย์[adj.] (kīo kap dūa) EN: solar FR: solaire
ลมสุริยะ[n. exp.] (lom suriya) EN: solar wind FR: vent solaire [m]
มุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์[n. exp.] (mum tokkrat) EN: solar incidence angle FR:
น้ำมันโซลา[n.] (nāmmansōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar FR:
ปฐมสุรทิน[n.] (pathommasur) EN: first day of the solar month FR:
ปฏิทินสุริยคติ[n. exp.] (patithin su) EN: solar calendar FR: calendrier solaire [m]
ปฏิทินสุริยคติไทย[n. exp.] (patithin su) EN: Thai solar calendar FR:
แผงเซลล์แสงอาทิตย์[n. exp.] (phaēng sel ) EN: solar module ; solar pane FR: panneau solaire [m]
พลังแดด[n. exp.] (phalang daē) EN: solar power FR:
พลังงานรังสีอาทิตย์[n. exp.] (phalang-ngā) EN: solar energy FR: énergie solaire [f]
พลังงานแสงอาทิตย์[n. exp.] (phalang-ngā) EN: solar energy FR: énergie solaire [f]
พายุสุริยะ[n. exp.] (phāyu suriy) EN: solar storm FR: tempête solaire [f]
ระบบสุริยะ = ระบบสุริย[n. exp.] (rabop suriy) EN: Solar System ; solar system FR: Système solaire [m] ; système solaire [m]
รังสีอาทิตย์[v. exp.] (rangsī āthi) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
รังสีอาทิตย์[adj.] (rangsī āthi) EN: solar FR: solaire
รังสีดวงอาทิตย์[v. exp.] (rangsī dūan) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
รังสีตรง[n. exp.] (rangsī tron) EN: beam radiation ; direct radiation ; direct solar radiation FR:
สเปกตรัมรังสีอาทิตย์[n. exp.] (sapektram r) EN: solar spectrum FR: spectre solaire [m]
สระรังสีอาทิตย์[n. exp.] (sa rangsī ā) EN: solar pond FR:
เซลล์แสงอาทิตย์[n. exp.] (sel saēng ā) EN: solar cell FR: cellule solaire [f]
เซลล์สุริยะ[n. exp.] (sel suriya) EN: solar cell FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
โซลาร์[adj.] (sōlā) EN: solar FR: solaire
โซลาร์ฟาร์ม[n. exp.] (sōlā fām) EN: solar farm FR: ferme solaire
โซลาร์เซลล์ = โซล่าเซลล์[n. exp.] (sōlā sel) EN: solar cell FR:
สูรย์[n.] (sūn) EN: solar eclipse FR:
สูรยคราส[n.] (sūrayakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun by the moon FR: éclipse de soleil [f]
สุริยคติ[n.] (suriyakhati) EN: solar calendar ; solar way of day counting FR: calendrier solaire [m]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparāk) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparāk) EN: total solar eclipse FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: partial solar eclipse FR: éclipse partielle de soleil [f]
สุริยุปราคาวงแหวน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: annular solar eclipse FR:

solar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solarenergie {f}solar energy
Solarplexus {m} [anat.]solar plexus
solartechnik {f}solar technology
Solarzelle {f}solar cell
Solarium {n}solarium
solar {adj}solar
solarzellenbetrieben {adj}solar-powered
Sonneneinstrahlung {f}solar radiation
Sonnenenergie {f}solar energy
Sonneneruption {f}solar flare
Sonnenkollektor {m}solar panel
Sonnenkraftwerk {n}solar power plant
Sonnenwind {m} [astron.]solar wind
Taschenrechner {m} mit Solarzellensolar calculator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solar
Back to top