ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spurious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spurious*, -spurious-

spurious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spurious (adj.) ปลอม
English-Thai: HOPE Dictionary
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
spurious(adj) เทียม,ปลอม,เก๊,หลอกลวง,มารยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will not even address these malicious and spurious charges!พี่จะยังไม่ฟ้องข้อหากลั่นแกล้ง และปลอมแปลงหรอกนะ

spurious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P)
有りもしない[ありもしない, arimoshinai] (adj-i) nonexistent; unreal; imaginary; spurious
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
似非;似而非[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi

spurious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำพราง[adj.] (amphrāng) EN: spurious ; disguised ; concealed FR:
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged FR: faux ; factice ; contrefait
นิติกรรมอำพราง[n. exp.] (nitikam amp) EN: spurious act ; disguised act ; legal subterfuge ; concealed act FR:
สหสัมพันธ์ปลอม[n. exp.] (sahasamphan) EN: spurious correlation FR:
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious FR: faux ; mensonger ; fallacieux
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive FR: faux ; contrefait ; fallacieux

spurious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheinargument {n}spurious argument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spurious
Back to top