ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

splash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *splash*, -splash-

splash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
splash (vi.) กระเด็นเปื้อน See also: สาดกระเด็น Syn. scatter, spatter
splash (vt.) กระเด็นเปื้อน See also: สาดกระเด็น Syn. scatter, spatter
splash (n.) เรื่องครึกโครม See also: ข่าวครึกโครม Syn. prominent display
splash (n.) เสียงสาดกระเด็น Syn. spattering
splash (n.) รอยแต้ม See also: รอยด่าง Syn. patch
splash about (phrv.) เล่นน้ำ See also: กะโดดเล่น Syn. splosh about
splash around (phrv.) เล่นน้ำ See also: กะโดดเล่น Syn. splash about
splash down (phrv.) กระเด็นลงมา See also: สาดลงมา Syn. splosh down
splash on (phrv.) ทำให้เปรอะ See also: ทำให้เปื้อน Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
splash over (phrv.) ไหลลงมาบน Syn. spatter on, spatter with
splash up (phrv.) ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. splatter up, spatter up
splash with (phrv.) เปรอะเปื้อนด้วย Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over
splashboard (n.) กันสาด
splashdown (n.) การนำเครื่องลงสู่ผิวน้ำ Syn. landing
splasher (n.) กันสาด
splasher (n.) บังโคลน
splasher (n.) ผู้สาดน้ำ
splashguard (n.) บังโคลนรถ
splashy (adj.) เป็นที่ดึงดูดความสนใจ Syn. attracting
splashy (adj.) เต็มไปด้วยสีสัน Syn. colorful
splashy (adj.) เป็นรอยเปรอะเปื้อน See also: เป็นรอยด่าง Syn. plashy, slimy
English-Thai: HOPE Dictionary
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน
English-Thai: Nontri Dictionary
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
splashสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทุ่ม (v.) splash See also: strike, peddle, slap
สาด (v.) splash See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle Syn. ซัด
กระทุ่มน้ำ (v.) splash the water See also: strike or beat or slap the water Syn. กระทุ่ม
ป๋อม (adv.) splashingly See also: plop, fall into water with splash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, you guys order hot dogs and you splash and frolic.เดี๋ยวลูกสองคนสั่งเลย ฮ็อทด็อกก็ได้ แล้วไป... ดำผุดดำว่าย
Is there a restroom I could use? I just wanna splash some water on my face.ที่นี่มีห้องน้ำไหมครับ ผมอยากจะล้างหน้าซักหน่อย
Shall we splash around in a sauna, then?เราไปนั่งโซน่ากันไหม
Seriously, Lynette, it's like living next to splash mountain.เอาจริงๆนะลินเน็ท ยังกับไปอาศัยอยู่ในภูเขาเลย
Nothing like a cold splash of reality to make you...ไม่มีอะไรเหมือน การเผชิญความจริงเข้าอย่างจัง
Let's see what sort of splash she makes.มาดูว่ามันจะทำให้น้ำกระจายได้แค่ไหน
Back splash could have washed it away when he hit the water.น้ำในสระอาจจะชะมันออกตอนที่เขาตกไปในน้ำก็ได้
Those of you in the splash zone, look out.พวกคุณในแถบที่นั่งสีฟ้า ระวังเปียกนะครับ!
Get a splash of that Kahlúa next to wherever that paralegal is.เติมคาห์ลัวที่ตั้งอยู่ข้างๆลงไปด้วย
"Congratulations on your splash debut, Nodame!"ยินดีด้วย กับเดบิวต์สุดยอดของโดนาเมะ!
A little splash on your head?หรือจะเอามาราดหัวให้ชุ่ม?
So I can splash it all over "Gossip Girl,"ฉันก็เลยกระจายข่าวไปทั่วใน กอซซิป เกิร์ล

splash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨刺[bō cī, ㄅㄛ ㄘ, 拨刺 / 撥刺] splash (of a fish)
[pō, ㄆㄛ, 泼 / 潑] splash; to spill
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 溅 / 濺] splash
溅开[jiàn kāi, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ, 溅开 / 濺開] splash

splash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドブン;ドボン;どぶん;どぼん;どんぶり[, dobun ; dobon ; dobun ; dobon ; donburi] (adv,adv-to) (on-mim) plop; splash
ばちゃん;バチャン[, bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[, pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby
ぼちゃんと[, bochanto] (adv) (on-mim) with a splash
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
泥跳ね[どろはね, dorohane] (n) splash of mud; mud spatter
紺絣;紺飛白[こんがすり, kongasuri] (n) dark blue cloth with white splash patterns
コペラ[, kopera] (n) splashing goby (Copella spp.) (lat
ざぶり;ざぶん;ざんぶ;ざんぶり[, zaburi ; zabun ; zanbu ; zanburi] (adv-to,adv) (on-mim) splash; plop
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P)
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray
スプラッシャー[, supurassha-] (n) splasher; (P)
チャップン[, chappun] (exp) (See ざぶり) splash; plop; kerplop
ちゃぷちゃぷ;チャプチャプ[, chapuchapu ; chapuchapu] (adj-na,adj-no,adv-to,n) splish-splash; glug-glug
どんぶりこ;どんぶらこ[, donburiko ; donburako] (adv,adv-to) (1) (どんぶりこ only) (on-mim) plop; splash; (2) (on-mim) tumbling
パシャッ;バシャッ;ぱしゃっ;ばしゃっ[, pashatsu ; bashatsu ; pashatsu ; bashatsu] (adv-to) (on-mim) splash; sploosh
ぴしゃり;ピシャリ[, pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.)
びちゃびちゃ[, bichabicha] (adj-na,adv,n,vs) splashing; dabbling
ぴちゃん[, pichan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) splash; (2) (on-mim) slam; slap
ぽちゃり[, pochari] (adv-to,adv) (on-mim) splash; splosh
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
撥ねかす[はねかす, hanekasu] (v5s,vt) to splash; to splatter
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
注目を引く[ちゅうもくをひく, chuumokuwohiku] (exp,v5k) to make a splash; to draw attention
跳ね;撥ね[はね, hane] (n) (1) (a) jump; (2) splashes (usu. of mud); (3) (often 撥ね) upward turn at the bottom (e.g. of a vertical stroke of a kanji or of a hairdo); (4) close (e.g. of a theatrical performance); breakup
跳ね掛ける;跳ねかける[はねかける, hanekakeru] (v1) to splash; to blame on
降着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs) (1) landing; touchdown; splashdown; (2) demotion (horse racing); (3) accretion (astronomy)

splash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระฉอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter ; slosh FR: renverser
กระชอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter ; slosh FR: renverser
กระฉอกกระแฉก[v.] (krachøkkrac) EN: spill ; splash out FR:
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
กระทุ่ม[v.] (krathum) EN: splash FR:
กระทุ่มน้ำ[v. exp.] (krathum nām) EN: splash water FR:
แน่นอก[n. exp.] (naēn ok) EN: splash out dance FR:
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger
ป๋อม[x] (pǿm) EN: splashingly FR:
ซ่า[adj.] (sā) EN: fizzy ; effervescent ; foamy ; splashing ; showy FR:
ซ่า[onomat.] (sā) EN: [sound of a waterfall ; splash] FR:

splash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spritzöl {n}splash oil
Spritzversuch {m}splash test

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า splash
Back to top