ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

senseless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *senseless*, -senseless-

senseless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
senseless (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless (adj.) ซึ่งไม่มีความหมาย Syn. empty, meaningless Ops. meaningful
senseless (adj.) โง่ See also: โง่เขลา Syn. crazy, silly Ops. sensible
senselessly (adv.) โดยไม่รู้ตัว See also: โดยไม่รู้สึกตัว, โดยไม่ตั้งใจ Syn. insensibly Ops. consciously
senselessness (n.) ความไร้สาระ See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. nonsense
English-Thai: HOPE Dictionary
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious,foolish
English-Thai: Nontri Dictionary
senseless(adj) หมดสติ,หมดความรู้สึก,โง่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีสติ (v.) be senseless See also: lose consciousness, be unconscious Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ
ไม่รู้ตัว (v.) be senseless See also: lose consciousness, be unconscious Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ
ไม่รู้สึกตัว (v.) be senseless See also: lose consciousness, be unconscious Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน
Remnants of a senseless tradition.เพราะราชันจำต้องเคารพ คำของอีฟอร์
Because when we open our arms the earth takes in only a hollow and senseless shell.เพราะเมื่อพวกเราเปิดอ้อมแขนออกมา โลกมีเพียงเปลือก เป็นเปลือกที่ไร้ความรู้สึก
No clear reason, just these senseless attacks.ไม่มีเหตุผลแน่ชัด เป็นการโจมตีที่ไร้สติ
A senseless murder.- ถูกฆ่าอย่างไม่มีเหตุผล
What again? What senseless stuff are you going to say again?อะไรอีกละ จะพูดอะไรไร้สาระอีกเหรอไง
Humans have killed millions upon millions in senseless wars.มนุษย์ฆ่ากันตายเป็นล้านๆคนด้วยสงคราม
The last time... a pretty little filly like yourself knocked me senseless and tied me to a chair,ครั้งที่แล้ว เด็กสาวตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเธอ ซัดฉันจนสลบแล้วก็มัดฉันติดกับเก้าอี้
A police spokesman says Miss Dobbs was a victim of a random and senseless act of violence.ลูกชายวัยสองขวบ ของเธอเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า
A random victim of a senseless crime.เหยื่อที่ถูกสุ่มมาด้วยอาชญากรรมที่ไร้ความรู้สึก
Such senseless fellows.ช่างเป็นคนไม่มีสติกันจริง
The victim of a senseless home invasion.เหยื่อของการบุกรุกบ้านอย่างโง่เขลา

senseless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知觉[wú zhī jué, ˊ ㄓ ㄐㄩㄝˊ, 无知觉 / 無知覺] senseless

senseless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
由無き[よしなき, yoshinaki] (n) meaningless; senseless; absurd
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

senseless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense FR: manquer de conscience
หมดสติ[adj.] (motsati) EN: senseless ; unconscious FR: inconscient
สิ้นสติ[adj.] (sinsati) EN: senseless ; unconscious FR: inconscient

senseless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewusstlos; besinnungslos {adj} | bewusstlos zusammenbrechensenseless | to fall senseless
sinnlos {adj} | sinnloser | am sinnlosestensenseless | more senseless | most senseless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า senseless
Back to top