ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swell*, -swell-

swell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swell (vt.) ทำให้บวม See also: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง Syn. bulge, curve out, bloat
swell (vi.) ป่อง See also: โป่ง, พอง Syn. bulge, distend
swell (vi.) เพิ่มขนาด See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน Syn. increase, expand, grow, rise
swell (vt.) เพิ่มขนาด See also: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน Syn. increase, expand, grow, rise
swell (vi.) กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ See also: เป็นคลื่น Syn. undulate, swing
swell (n.) คลื่นขนาดใหญ่ See also: การกระเพื่อมเป็นคลื่น Syn. undulation, wave, billow
swell (n.) ลักษณะกลมๆ Syn. round shape
swell (n.) การบวม See also: การพอง, การโป่งนูน Syn. bulge, protuberance
swell (n.) การเพิ่มของขนาด See also: การเพิ่มของปริมาณ Syn. increase in size or amount
swell (n.) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น See also: เสียงที่ดังขึ้น Syn. increase in loudness
swell (n.) คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสำอาง, คนหรูหรา Syn. fashionable person
swell (adj.) ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดี, เนี้ยบ, ยอด Syn. excellent, first-rate
swell (adj.) ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ช่างแต่งตัว, โดดเด่น Syn. stylish, fashionable, grand
swell out (phrv.) ทำให้บวมขึ้น See also: ทำให้พองขึ้น Syn. swell up
swell up (phrv.) ทำให้บวมขึ้น See also: ทำให้พองขึ้น Syn. swell out
swell with (phrv.) บวมด้วย See also: ป่องด้วย, พองด้วย
swellfish (n.) ปลาปักเป้า Syn. puffer fish
swelling (n.) การพอง See also: การบวม, สิ่งที่พองหรือบวม Syn. welt, wale, wart
English-Thai: HOPE Dictionary
swell(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
English-Thai: Nontri Dictionary
swell(vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swell๑. โป่ง, บวม๒. ก้อนบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellคลื่นหัวเรียบ คลื่นใต้น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยายตัว (v.) swell See also: expand
นูน (v.) swell See also: curve out, bulge, protrude Syn. โป่ง, ปูด, พอง
บวม (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
บวม (v.) swell See also: dilate, inflate, puff out Syn. ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน Ops. แฟบ
บวม (v.) swell Syn. พอง
พอง (v.) swell See also: be inflated, be inflamed, blister, be swollen Syn. บวม, ฟู, โป่ง Ops. แฟบ, ยุบ
พองตัว (v.) swell See also: expand Syn. ขยายตัว
ฟูด (v.) swell See also: rise, bulge, overflow Syn. อืด, ล้น
อูม (v.) swell Syn. บวม, พอง
เจ่อ (v.) swell See also: bulge, protrude, be swollen
โป่ง (v.) swell See also: dilate, inflate, puff out Syn. บวม, ป่อง, พอง, โปง, ปูด, เป่ง, นูน Ops. แฟบ
บวม (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน
โน (v.) swell out See also: bulge, protrude Syn. ปูด, นูน, บวม
ฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated, be swollen
บวม (v.) swell up See also: bulge, be distended, be dilated, be swollen Syn. พอง, นูน Ops. แฟบ
อลึ่งฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated
อลึ่งฉึ่ง (v.) swell up See also: be bloated, be swollen Syn. ฉึ่ง
เป่ง (v.) swell up See also: bulge, be distended, be dilated, be swollen Syn. พอง, นูน, บวม Ops. แฟบ
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water
frankincense (n.) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra) Syn. olibanum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Me neither, but they say it's a swell joint.ฉันไม่ แต่พวกเขาบอกว่ามัน เป็นร่วมบวม
This is not my idea of a swell time!นี่ไม่ใช่ความคิดของฉันเป็นเวลาบวม!
Yeah, right. Go on, Gordie. It's a swell story.ได้ ได้สิ ต่อเลย กอร์ดี้ มันเป็นเรื่องที่บวมๆว่ะ
When I think of the swell time I could have without you, phew, I go nuts.ทุกครั้งที่ฉันคิดถึง เวลาที่ฉันควรจะได้มี ถ้าไม่มีนาย... ฉันจะบ้าไปเลย
Sure, I got a husband. Swell guy, ain't he?แน่นอน ฉันมีสามี ขึ้โอ่น่าดูเลยใช่มั้ย
"will swell when again touched..."จะฟื้นขึ้นเมื่อถูกสัมผัส...
Thanks to you. Miss Watson, you've been real swell to her.ต้องขอบคุณคุณ คุณดีกับเธอมาก
That's gonna swell up like a bitch.เดี๋ยวมันคงบวมเป็นลูกตำลึงเลย เอ้า กินนี่ซะ
As I predicted yesterday, the swell off Hurricane Noelani is incredible.เหมือนที่ผมทำนายไว้เมื่อวาน พายุเฮอร์ริเคนโนลานีมีขนาดมหึมา
Jingle bell time Is a swell timeJingle bell time Is a swell time
Makes my toes swell up.มันทำให้นิ้วเท้าผมบวมไปหมด
Oh, well, just another thing you did for me, Dad, because you're such a swell guy.เหรอ? ,ใช่ ขอบคุณพ่อมากนะครับ ที่ปราณี

swell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
[zhàng, ㄓㄤˋ, 胀 / 脹] dropsical; swollen; to swell; to be bloated
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, 消肿 / 消腫] rapid decrease of a swelling; detumescence
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 尰] swell
涨满[zhàng mǎn, ㄓㄤˋ ㄇㄢˇ, 涨满 / 漲滿] swell
[lán, ㄌㄢˊ, 澜 / 瀾] swelling water
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 肿块 / 腫塊] swelling; growth; tumor; lump
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 肿大 / 腫大] swelling; enlargement; hypertrophy
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 膇] swelling of foot
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林

swell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七日鮫[なぬかざめ;ナヌカザメ, nanukazame ; nanukazame] (n) (uk) blotchy swell shark (species of cat shark, Cephaloscyllium umbratile)
漲る[みなぎる, minagiru] (v5r,vi) (uk) to swell up; to rise; to be (brim) full of; to pervade
潤ける[ふやける, fuyakeru] (v1,vi) (uk) to become sodden; to swell up
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture
腫れ上がる;腫上がる[はれあがる, hareagaru] (v5r,vi) to swell up
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)
膨れ上がる;脹れ上がる;膨れ上る;脹れ上る[ふくれあがる, fukureagaru] (v5r) to swell up
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia)
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific)
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling
ナヌカザメ属[ナヌカザメぞく, nanukazame zoku] (n) Cephaloscyllium (genus of catshark known as swellsharks in the family Scyliorhinidae capable of inflating their body)
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
レティキュレイティッドスウェルシャーク[, reteikyureiteiddosuuerusha-ku] (n) reticulated swellshark (Cephaloscyllium fasciatum, species of catshark from the Western Pacific)
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
地腫れ;地ばれ[じばれ, jibare] (n,vs) swelling (around a wound)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
張る(P);貼る(P)[はる, haru] (v5r) (1) (esp. 貼る) to stick; to paste; to affix; to link (e.g. in WWW forums); (2) to stretch; to spread; to strain; to tighten; (3) to form (e.g. ice on a pond); (4) to fill; to swell; (5) to stick out; to put; to slap; (6) to be expensive; (P)
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord
浮腫[むくみ;ふしゅ, mukumi ; fushu] (n) swelling; edema; oedema
畝ねり[うねり, uneri] (n) (uk) wave motion; undulation; winding; heaving sea; swell; roller; (P)
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P)
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P)
肥大[ひだい, hidai] (n,vs,adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P)
脹れ[はれ, hare] (n) boil; swelling
腫れ[はれ, hare] (n) swelling
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling
腫大[しゅだい, shudai] (adj-na,n) swelling
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling
腫脹[しゅちょう, shuchou] (n,vs,adj-no) swelling
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P)

swell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy FR: monter
ฟูด[v.] (fūt) EN: swell FR:
เจ่อ[v.] (joē) EN: swell FR:
คลื่นหัวเดิ่ง[n. exp.] (khleūn hūa ) EN: swell FR: houle [f]
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell FR: déborder
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
โน[v.] (nō) EN: swell out ; bulge ; protrude FR: enfler ; gonfler
นอ[v.] (nø) EN: swell out FR: enfler
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พองตัว[v. exp.] (phøng tūa) EN: swell FR:
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended FR: gonfler ; enfler ; se dilater ; saillir
เต่ง[v.] (teng) EN: swell ; bulge FR:
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited FR: fier ; dédaigneux
ทูม[v.] (thūm) EN: swell FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:
ยกตัว[v. exp.] (yok tūa) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others FR: se glorifier
บวม[n.] (būam) EN: swelling FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ดีแตก[adj.] (dī taēk) EN: no longer as good as before ; turning out to be not so good ; swell-headed FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
คางคกขึ้นวอ[n.] (khāngkhokkh) EN: poor person whom makes good and forgets his roots ; too big for one's britches ; swellheaded FR:
คลื่นใต้น้ำ[n.] (khleūntāinā) EN: undertow ; undercurrent ; ground swells FR: courant sous-marin [m]
ความบวม[n.] (khwām būam) EN: swelling FR:
ละเลิง[v.] (laloēng) EN: have a swelled head ; have a swollen head FR:
ปลาปักเป้า[n. exp.] (plā pakkapa) EN: globefish ; puffer fish ; swellfish FR: tétrodon [m] ; hérisson de mer [m]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
โรคกลัวคลื่น[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: kymophobia ; fear of sea swells, waves or wave like motions FR:
โศผะ[n.] (sōpha) EN: swelling FR:
โศถะ[n.] (sōtha) EN: swelling FR:

swell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seegang {m} | hoher Seegang; rauer Seegang | schwerer Seegang; schwere Seeswell | rough seas; rough swell | heavy sea; heavy swell
Crescendo {n} [mus.]swell
Durchtrieb {m}; Durchtriebswelle
Schickeria {f}smart set; te swells

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swell
Back to top