ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starve*, -starve-

starve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starve (vi.) อดอาหาร Syn. famish, underfeed
starve for (phrv.) หิวกระหาย See also: โหยหา, กระหาย, อยากมาก, ต้องการอย่างยิ่ง Syn. hunger for, thirst for
starve into (phrv.) ทำให้อดอยากจน (ทำบางสิ่ง)
starve out (phrv.) ทำให้อดอยากจนยอมจำนน
starved (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking
starved (adj.) ซึ่งได้อาหารไม่พอ Syn. skinny, hungry
starvelling (n.) ผู้อดอาหาร See also: ผู้อดอยาก
English-Thai: HOPE Dictionary
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die
English-Thai: Nontri Dictionary
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องแห้ง (v.) starve See also: be famished Syn. อดอยาก, อดอยากปากแห้ง, อด, ฝืดเคือง Ops. อิ่มท้อง
อดๆ อยากๆ (v.) starve See also: wither, waste away Syn. อดอยาก
อดข้าวอดน้ำ (v.) starve See also: be famished, be short of food Syn. อดอยาก, อดโซ
อดอยาก (v.) starve Syn. อดๆ อยากๆ Ops. มีกิน
อดอยากปากแห้ง (v.) starve See also: be famished, be short of food Syn. อดอยาก, อดโซ, อดข้าวอดน้ำ
อดอาหาร (v.) starve See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike Ops. กินอาหาร
อดตาย (v.) starve to death See also: wither, waste away, die
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Why did you starve them?ไม่ใช่ ทำไมเธอถึงทำให้ พวกมันอดตาย
He would not do his duty and call, so you shall die old maids, and we shall be turned out by the Collinses to starve in the hedgerows!ดังนั้นพวกเธอก็คงตายแบบสาวแก่ แล้วพวกเราก็ต้อง ย้ายออกไปเพราะพวกคอลลินส์ที่หิวกระหาย
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง
It's all the same to you, if your children starve and your wife is dressed in rags.กับคุณมันคงนานเท่ากันล่ะ ถ้าเด็กๆต้องอดตาย แล้วเมียคุณใส่แต่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง
Will you starve to death?Will you starve to death?
Tomorrow, we may have no food and starve to deathพรุ่งนี้ เราอาจจะไม่มีข้าว และอดตาย
Want us to starve to death?อยากให้เราอดอยากจนตายรึไง
How will i eat? I'll starve on the soup line.แล้วฉันจะกินอะไร ให้ต่อแถวขอซุปเหรอ
Yes, So We Can Starve In A Fragrant Hotel Room.ครับ พวกเราต้องหิวโซในโรงแรมแน่ๆ
Do you really want to see me starve to death?พวกคุณอยากจะเห็นผมอดตายจริงๆ ใช่มั๊ย?
Why would you starve to death?ทำไม บ.ก. จะต้องอดตายด้วยล่ะครับ?
So our only choices right now are to starve to death... or be eaten?ไม่ยังงั้นทางเลือกเดียวที่เรามีอยู่ตอนนี้ ก็คือหิวจนตาย หรือไม่ก็ถูกกิน

starve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饥饿[jī è, ㄐㄧ ㄜˋ, 饥饿 / 飢餓] hunger; hungry; starve
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine

starve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛に飢える[あいにうえる, ainiueru] (exp,v1) to hunger for love; to starve for love
飢え凍える[うえこごえる, uekogoeru] (v5r) to starve and freeze to death
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve
疲れる[つかれる, tsukareru] (v1,vi) (1) to get tired; to tire; (2) to be worn out (e.g. of well used objects); (3) (arch) to starve; (P)
飢える(P);餓える;饑える[うえる(P);かつえる(飢える;餓える), ueru (P); katsueru ( ue ru ; katsue ru )] (v1,vi) to starve; to thirst; to be hungry; (P)

starve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
อดตาย[v. exp.] (ot tāi) EN: starve to death ; wither ; waste away ; die FR: mourir de faim
อดอยาก[v.] (otyāk) EN: starve FR: mourir de faim ; soufrir de la faim
อดอยากปากแห้ง[v.] (otyākpākhaē) EN: starve FR: vivre de l'air du temps
ท้องแห้ง[v.] (thønghaēng) EN: starve ; be starved ; have an empty stomach FR: mourir de faim
หิวจนแสบไส้[v. exp.] (hiū jon saē) EN: be starved ; feel hunger pangs FR:
หิวเต็มแก่[adj.] (hiū tem kaē) EN: starved FR: affamé
แสบท้อง[v. exp.] (saēp thøng) EN: have hunger pangs ; be starved FR:

starve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunger {m} | Hunger bekommen (haben) | Hunger leiden | Hungers sterben; vor Hunger sterbenhunger | to get (be) hungry | to go hungry | to starve to death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starve
Back to top