ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supreme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supreme*, -supreme-

supreme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supreme (adj.) ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด See also: สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด Syn. sovereign, highest, dominant, topmost
supreme (adj.) ที่สุด See also: สุดขีด, สุดกำลัง Syn. greatest, utmost, extreme, ultimate
Supreme Being (n.) พระผู้เป็นเจ้า
Supreme Court (n.) ศาลสูงสุด See also: ศาลฎีกา
Supreme Pontiff (n.) สันตะปาปา See also: โป๊ป, สังฆราช Syn. Pontiff
supreme power (n.) อำนาจสูงสุด See also: การมีอำนาจเหนือ Syn. domination, mastery, sovereignty
supreme ruler (n.) ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ See also: กษัตริย์ Syn. autocrat, monarch
Supreme Soviet (n.) ศาลสูงสุด
supremely (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. superbly, notably
supremely (adv.) อย่างสำคัญที่สุด Syn. superlatively, mainly
English-Thai: HOPE Dictionary
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
supreme beingn. พระเจ้า, Syn. God
supreme counciln. สภานิติบัญญัติของโซเวียตสมัยก่อน
supreme courtn. ศาลฎีกา,ศาลสูงสุด
supreme sovietn. สภานิติบัญญัติของโซเวียตสมัยก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
supreme(adj) สุดยอด,สูงสุด,สำคัญที่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Supreme Commanderผู้บัญชาการทหารสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supreme courtศาลสูงสุด, ศาลฎีกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Supreme Sovietรัฐสภาโซเวียต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองบัญชาการทหารสูงสุด (n.) the Supreme Command Headquarters See also: headquarters of supreme commander
การฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การร้องขอ, การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
ฎีกา (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
พระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช, สมเด็จพระสังฆราช
ศาลฎีกา (n.) The Supreme Court
สมเด็จพระสังฆราช (n.) Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests Syn. สังฆราช
ดีเลิศ (adj.) supreme See also: most excellent Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
มกุฎ (adj.) supreme See also: excellent, superb, highest Syn. สูงสุด, ยอดเยี่ยม
สูงสุด (adj.) supreme See also: most excellent Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
จอมทัพ (n.) supreme commander See also: commander in chief, generalissimo Syn. ผู้นำกองทัพ
ผู้นำกองทัพ (n.) supreme commander See also: commander in chief, generalissimo
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ฎีกา (n.) Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
ศาลฎีกา (n.) Supreme Court See also: Dika Court
ศาลสูง (n.) Supreme court
ศาลสูงสุด (n.) supreme court See also: Supreme Court Syn. ศาลฎีกา
เอกรส (n.) supreme pleasure
ฉลาด (v.) be supreme See also: be perfect Syn. เก่ง, แหลมคม, ปราดเปรื่อง
เฉียบ (v.) be supreme See also: be perfect Syn. เก่ง, ฉลาด, แหลมคม, ปราดเปรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา
The supreme moment has come"\ NThe เวลาชั่วครู่สุดยอดได้มา"ตอนนี้
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot,
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่...
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
I'm here to inform you of the supreme executive council's decision.ผมอยู่ที่นี่เพื่อจะแจ้งกับท่าน เรื่องการตัดสินใจของสภาผู้บริหารสูงสุด
95% of the world's population believes in a Supreme Being in one form or another.95% ของประชากรโลก เชื่อมั่นในอำนาจสูงสุด ในรูปแบบเดียวหรืออื่น
That's what Rockefeller said, but the Supreme Court is not swallowing it.แต่ศาลสูงไม่เล่นด้วย
Massachusetts Supreme Judicial Court ruling 3.03.ศาลสูงสุดรัฐแมสสาชูเซทส์ กฎของศาล ข้อที่ 3 วรรค 3

supreme ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首席大法官[shǒu xí dà fǎ guān, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄚˋ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, 首席大法官] Chief Justice (of US Supreme Court)
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
最高法院[zuì gāo fǎ yuàn, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 最高法院] supreme court
美国最高法院[Měi guó Zuì gāo Fǎ yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 美国最高法院 / 美國最高法院] Supreme Court of the United States
至高统治权[zhì gāo tǒng zhì quán, ㄓˋ ㄍㄠ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 至高统治权 / 至高統治權] supreme power; sovereignty
苏联最高苏维埃[Sū lián Zuì gāo Sū wéi āi, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄙㄨ ㄨㄟˊ ㄞ, 苏联最高苏维埃 / 蘇聯最高蘇維埃] Supreme Soviet
无上[wú shàng, ˊ ㄕㄤˋ, 无上 / 無上] supreme
至上[zhì shàng, ㄓˋ ㄕㄤˋ, 至上] supreme
至高无上[zhì gāo wú shàng, ㄓˋ ㄍㄠ ˊ ㄕㄤˋ, 至高无上 / 至高無上] supreme; paramount; unsurpassed

supreme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute
上帝[じょうてい, joutei] (n) Shangti; God; Lord; Creator; the Supreme Being
勝楽[しょうらく, shouraku] (n) Cakrasamvara; Samvara; Supreme Bliss (tantric Buddhist deity)
大勲位菊花大綬章[だいくんいきくかだいじゅしょう, daikun'ikikukadaijushou] (n) Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum
最高会議[さいこうかいぎ, saikoukaigi] (n) supreme council; high council; Supreme Soviet (former USSR)
最高法院[さいこうほういん, saikouhouin] (n) Supreme Court of Judicature (Scotland); High Court (England); Parlement (France)
統帥[とうすい, tousui] (n,vs) supreme command; high command; (P)
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P)
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss
覇王[はおう, haou] (n) supreme ruler; autocrat; dynast; high king
連合国軍最高司令官総司令部[れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ, rengoukokugunsaikoushireikansoushireibu] (n) (See GHQ) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
金剛薩堕[こんごうさった, kongousatta] (n) Vajrasattva; Supreme Being of tantric Buddhism
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged
覇を唱える[はをとなえる, hawotonaeru] (exp,v1) to reign supreme; to assume the leadership (hegemony); to dominate
阿耨多羅三藐三菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment)

supreme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศิลปิน[n.] (akkhrasinla) EN: supreme artist FR:
อันติมะ[adj.] (antima) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติม-[adj.] (antima-) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อาตมัน[n.] (āttaman ) EN: atman = ātman ; soul ; supreme universal self ; essential self FR:
บร[adj.] (børa) EN: supreme ; extreme ; superior FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort FR:
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition FR: appel devant la Cour suprême
เอกรส[n.] (ēkkarot) EN: supreme pleasure FR:
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
กองบัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (køng banchā) EN: Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander FR: grand quartier général [m]
กฎหมายสูงสุด[n. exp.] (kotmāi sūng) EN: FR: loi suprême [f]
มหาเถรสมาคม[org.] (Mahāthērasa) EN: Sangha Supreme Council of Thailand FR:
มงกุฎ[adj.] (mongkut) EN: supreme ; highest ; excellent FR:
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก[xp] (nop phraphū) EN: to the supreme Protector of the Realm FR:
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:
พระสังฆราช[n. exp.] (Phra Sangkh) EN: Buddhist supreme patriarch of the Buddhist priests ; supreme patriarch FR:
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[n. exp.] (phū banchāk) EN: supreme commander FR: chef suprême des armées [m]
ปรมาภิไธย[n. prop.] (pøramāphith) EN: name of the king ; king's title ; supreme name FR:
สมณสาสน์[n.] (samanasāt) EN: writing of the Supreme Patriarch FR:
ศาลฎีกา[org.] (Sāndīkā) EN: Supreme Court of Thailand ; Supreme Court of Justice ; Supreme Court FR: Cour suprême [f]
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch ; supreme patriarch ; highest-ranking religious leader FR: patriarche [m]
ศาลสูงสุด[n.] (sānsūngsut) EN: supreme court FR:
เสนีย์[n.] (sēnī) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
เสนียะ[n.] (sēnīya) EN: supreme commander ; commander-in-chief FR:
เศรษฐ์[adj.] (sēt) EN: beautiful ; excellent ; best ; supreme ; superb FR: excellent ; de premier ordre
สมเด็จพระสังฆราช[n. prop.] (Somdētphras) EN: Supreme Patriarch ; Buddhist supreme patriarch FR:
สูงส่ง[adj.] (sūngsong) EN: supreme ; sublime ; highest ; majestic FR: suprême
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
ธรรมาธิปไตย[n.] (thammāthipa) EN: regard of the Dhamma (the Law or righteousness) as being supreme ; supremacy of the Dhamma ; dominant influence by the Dhamma ; rule of the true law ; rule of righteousness FR:
ทศพลญาณ[n. exp.] (thotsaphon ) EN: the ten supreme intellectual powers of the Buddha FR:
โทษอุกฤษฏ์[n. exp.] (thōt ukrit) EN: supreme penalty ; maximum penalty FR:
อุกฤษฏ์[adj.] (ukrit) EN: highest ; supreme ; excellent FR:
เยี่ยม[adj.] (yīem) EN: excellent ; topmost ; supreme ; brilliant ; fine FR: excellent ; remarquable ; extra
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

supreme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesgerichtshof {m}Federal Supreme Court [Am.]
Höchstleistung {f}maximum performance; supreme performance
Oberbefehl {m}supreme command

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supreme
Back to top