ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seldom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seldom*, -seldom-

seldom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seldom (adv.) แทบจะไม่ See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก
English-Thai: HOPE Dictionary
seldom(เซล'เดิม) adv. ไม่ค่อยจะ,ไม่บ่อยนัก,นาน ๆ ครั้ง,หายาก adj. หายาก,ไม่บ่อยนัก, See also: seldomness n., Syn. infrequently
English-Thai: Nontri Dictionary
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I seldom make a wrong choice!ฉันแทบไม่เคยเลือกผิดเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have seldom seen betterฉันมีหายากเห็นดีกว่า
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ
I seldom go there.นานๆครั้งฉันจะไปที่นั่น
He's 7. he seldom has thoughts more complicated than the desire for candy.เขาเจ็ดขวบ เขาแทบจะไม่คิดอะไร ซับซ้อนไปกว่าอยากกินขนม
How seldom it is one meets a fellow spirit!หายากนะที่จะได้พบคนทีใจตรงกัน!
Our greatest hopes and our worst fears are seldom realized.ความหวังและความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของเรา คือการที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลย
'Cause those jobs seldom cause agnosia.กังนั้นงานที่ง่ายสำหรับคุณคือ
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม
And she so seldom cries.มันไม่เคยเลยที่เธอจะร้องไห้
We seldom ever see coming.มันยากจะรู้ล่วงหน้านะ
# And I seldom feel the bright relief ## and I seldom feel the bright relief #

seldom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ, 难得 / 難得] seldom; rare; hard to come by

seldom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
七十古希[しちじゅうこき, shichijuukoki] (exp) Men seldom live to be seventy (Du Fu (c.712-c.770)); Few people live to be seventy
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together
学者貧乏[がくしゃびんぼう, gakushabinbou] (exp) good scholars are seldom rich
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours
滅多[めった, metta] (adj-na,n) (uk) thoughtless; reckless; seldom (neg. verb); careless; (P)
滅多に見られない図[めったにみられないず, mettanimirarenaizu] (n) (obsc) seldom seen sight
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent)
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation
滅多に[めったに, mettani] (adv) (with neg. verb) rarely; seldom; (P)
稀(P);希[まれ, mare] (adj-na) (uk) rare; seldom; (P)
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)

seldom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ค่อย[adv.] (maikhǿi) EN: not so ; not very ; not quite ; seldom ; rarely FR: rarement ; pas très ; pas tellement

seldom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ventilkappe {f} ohne Schlüsseldome cap (valve); dome top cap (valve)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seldom
Back to top