ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scenery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scenery*, -scenery-

scenery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scenery (n.) ทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพ Syn. landscape, prospect
scenery (n.) ฉากบนเวที Syn. backdrop
English-Thai: HOPE Dictionary
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
English-Thai: Nontri Dictionary
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัศนียภาพ (n.) scenery See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama Syn. ทิวภาพ, ทิวทัศน์, ภาพ
ทิวภาพ (n.) scenery See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama Syn. ทิวทัศน์, ภาพ
เมืองท่องเที่ยว (n.) scenery town Syn. เมืองตากอากาศ
จัดฉาก (v.) arrange the scenery See also: prepare the scenery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you are not the lead elephant, the scenery never changes!ถ้าไม่ได้แซงหน้าช้างไปล่ะก็ เป็นอันไม่ต้องดูวิวอะไรเลย
The scenery never changes.เหมือนกับวิวทิวทัศน์ที่ไม่เคยเปลี่ยน
Oh, I had a fun too. I like eating and enjoying the scenery usually.อ้อ ฉันก็สนุกเหมือนกันค่ะ ฉันน่ะชอบกินโน่นกินนี่ ชอบเดินเที่ยวด้วยค่ะ
Boss, this is the location that will be our main scenery in the movie.คุณบุนครับ, ที่นี่ล่ะครับที่เป้นโลเคชั่นหลักในหนังของเรา
The scenery here is beautiful!ทิวทัศน์ที่นี่ช่างสวยงามจริงๆ
Thought that a change in scenery would be good for you.ฉันคิดว่าเปลี่ยนบรรยากาศ ก็คงจะดีสำหรับนาย
We can enjoy looking at the night scenery of the Han River, it should feel really good.ทำไมล่ะ? พวกเราสามารถมีความสุข กับบรรยากาศของแม่น้ำฮันนะ มันน่าจะดีจริงๆ
The scenery is great there.ที่นั่นบรรยากาศดีมากเลย
There was no need to listen to the radio or gaze at the scenery outside that time was definitely blissful.ไม่จำเป็นต้องฟังวิทยุหรือมองทิวทัศน์ข้างนอก มันเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง
I continued watching the scenery outside the window.ฉันมองทิวทัศน์ภายนอกหน้าต่างไปเรื่อยๆ
Dancers don't need costumes or scenery anymore.นักเต้นไม่ต้องใช้เสื้อผ้าหรือฉากอีกต่อไปแล้ว

scenery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
秋景[qiū jǐng, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄥˇ, 秋景] autumn scenery; harvest season
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 景] bright; circumstance; scenery; surname Jing
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
景物[jǐng wù, ㄐㄧㄥˇ ˋ, 景物] scenery
景色[jǐng sè, ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ, 景色] scenery; scene; landscape; view
景点[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, 景点 / 景點] scenery; scenic spots
风景[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, 风景 / 風景] scenery; landscape
风物[fēng wù, ㄈㄥ ˋ, 风物 / 風物] scenery; sights
景致[jǐng zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄓˋ, 景致] view; scenery; scene

scenery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大道具[おおどうぐ, oodougu] (n) stage setting; scenery
山川草木[さんせんそうもく, sansensoumoku] (n) nature; natural scenery
景勝地[けいしょうち, keishouchi] (n) picturesque scenery
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P)
絶景[ぜっけい, zekkei] (n) superb view; picturesque scenery
花紅柳緑[かこうりゅうりょく, kakouryuuryoku] (n) red blossoms and green willows; beautiful scenery of spring; natural beauty; beauty of nature
雨奇晴好[うきせいこう, ukiseikou] (n) scenery being beautiful in both rainy and sunny weather
冬景色[ふゆげしき, fuyugeshiki] (n) winter landscape; winter scenery; wintry landscape; wintry scene
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
景勝[けいしょう, keishou] (n) picturesque scenery; (P)
景物[けいぶつ, keibutsu] (n) natural features; scenery; a premium; gift
景色[けしき, keshiki] (n,adj-no) scenery; scene; landscape; (P)
景観[けいかん, keikan] (n) scenery; (P)
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P)
舞台背景[ぶたいはいけい, butaihaikei] (n) stage scenery; set; backdrop
雪景[せっけい, sekkei] (n) snowy scenery; snowscape

scenery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape FR: paysage [m]
ฉากละกร[n.] (chāk lakhøn) EN: scenery FR: décor [m] ; décors [mpl]
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
โขนฉาก[n. exp.] (khōn chāk) EN: scenery khon FR:
ภูมิประเทศ[n.] (phūmiprathē) EN: topography ; landscape ; terrain ; scenery ; geographical features ; geography FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
สลับฉาก[v.] (salapchāk) EN: change the scenery FR:
ทัศนียภาพ[n.] (thatsanīyap) EN: scenery ; scene ; sight ; landscape ; view ; sight-seeing ; panorama ; perspective FR: panorama [m]
ทิวทัศน์[n.] (thiuthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene FR: vue [f] ; paysage [m] ; panorama [m]
วิว[n.] (wiū) EN: view ; scenery FR: vue [f] ; panorama [m] ; paysage [m]

scenery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulissenwechsel {m}scene change; change of scenery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scenery
Back to top