ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shooter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shooter*, -shooter-

shooter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shooter (n.) ผู้ยิง See also: คนเตะประตู, คนยิงประตู, ผู้ทำคะแนน, ผู้ทำประตู Syn. archer
shooter (n.) นักแม่นปืน See also: มือปืน, เสือปืนไว, คนเชี่ยวชาญในการยิงปืน Syn. gunman, rifleman
English-Thai: HOPE Dictionary
shooter(ชูท'เทอะ) n. ผู้ยิง,มือปืน,มือธนู,ผู้ระเบิด,ผู้เจาะบ่อน้ำมัน,ปืนสั้น,ปืนพก,ดาวตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did get some soil at the, uh, point where the shooter went into the water.ฉันได้เศษดินจากตรงที่ คนร้ายลงนํ้า
The shooter might still be here. All right?มือปืนอาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ ตกลงไหม
Okay, the shooter might have been in a car.โอเค มือปืนอาจจะอยู่ในรถ
The shooter killed the two bodyguards first.มือปืน ฆ่าบอดี้การ์ด 2 คนนั่นก่อน
I'll make an accomplished grouse shooter of him yet.เดี๋ยวพ่อจะสอนเขาด้วยตัวพ่อเอง
We think the shooter has intimate knowledge of law enforcement procedures.สุ่มเลือกเหยื่อที่เจอตามถนนสายนี้เนี่ยะนะ
Well, shooter on the lam, personal friend of yours-- that's "lucky" gift wrapped, girl.มือปืนหนีไปได้อย่างรวดเ้ร็ว และเป็นเพื่อนของเธอ นั้นเขาเรียกว่าของขวัญเลยละ ไปได้แล้ว
That means that the shooter wasn't behind the bushes.แน่ใจหรอ? นั่นหมายความว่ามือปืนไม่ได้อยู่หลังพุ่มไม้
Means that the shooter was on a boat.หมายความว่ามือปืนอยู่บนเรือ
Boat was traveling northeast, the shooter had to be on the starboard side.มือปืนน่าจะอยู่ตรงกราบขวา
A benefit that that asshole and the subway shooter don't have.ข้อยกเว้นที่ไอ้หมอนั่นกับมือปืน รถใต้ดินไม่มี
If the bomber changes his mind... they have a shooter who will take him out.ถ้ามือระเบิดเกิดเปลี่ยนใจ ก็จะมีนักแม่นปืนคอยเก็บเขา

shooter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own

shooter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージシューター[, e-jishu-ta-] (n) age shooter
シューター[, shu-ta-] (n) (1) shooter; (2) chute
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
射手[いて;しゃしゅ, ite ; shashu] (n) archer; shooter; bowman
狙撃兵[そげきへい, sogekihei] (n) sniper; sharpshooter
豆鉄砲[まめでっぽう, mamedeppou] (n) peashooter
鳩が豆鉄砲を食ったよう[はとがまめでっぽうをくったよう, hatogamamedeppouwokuttayou] (exp) like a pigeon who's been shot by a peashooter (i.e. wide-eyed in shock)

shooter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตะ[v.] (te) EN: kick ; boot ; punt FR: donner un coup de pied ; botter ; shooter ; frapper
เตะบอล[v. exp.] (te bøn) EN: FR: shooter ; tirer ; taper dans la balle
ยิง[v.] (ying) EN: shoot FR: tirer ; shooter ; lancer
ยิงแม่น[v. exp.] (ying maen) EN: be a sharpshooter ; shoot accurately FR: tirer avec précision

shooter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störungssucher {m}trouble shooter
Problemlöser {m}troubleshooter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shooter
Back to top