ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoplifter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoplifter*, -shoplifter-

shoplifter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoplifter (n.) คนขโมยของตามร้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt.,vi
English-Thai: Nontri Dictionary
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it looks like your shoplifter isn't our killer after all.จะไม่ใช่ฆาตกรที่เราตามหาแน่
Marie is a shoplifter, Hank.มาร์รีเป็นหัวขโมยของตามร้าน แฮงค์
Marie is a shoplifter.มาร์รีเป็นพวกชอบขโมยของตามร้าน
Shoplifters use tinfoil to line their bags and negate security alarms.นักขโมยของจะใช้ฟอยล์ห่อป้ายโลหะไว้ เผื่อไม่ให้ถูกตรวจจับจากเครื่องตรวจได้

shoplifter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルパン[, rupan] (n,vs) (col) (See 万引) shoplifting; shoplifter
万引(P);万引き(P)[まんびき, manbiki] (n,vs) shoplifting; shoplifter; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoplifter
Back to top