ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secondary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secondary*, -secondary-

secondary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secondary (adj.) ลำดับที่สอง See also: ที่สอง
secondary (adj.) อันดับรอง See also: สำรอง, รอง, ไม่สำคัญมาก, ด้อยกว่า Syn. infeior, minor, unimportant, inconsiderable
secondary (adj.) เกี่ยวกับมัธยม (ทางการศึกษา) See also: มัธยม, ระดับมัธยม
secondary (adj.) ทุติยภูมิ See also: ต่อจากขั้นแรก, ถัดไป, ทางอ้อม Syn. dependent, subsidiary, auxillary, indirect Ops. primary, basic
secondary (n.) ลำดับสอง See also: ตำแหน่งที่สอง
secondary (n.) ผู้ช่วย See also: ตัวแทน, ตัวสำรอง
secondary accent (n.) พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า See also: เครื่องหมายแสดงเสียงที่เบากว่า Syn. secondary stress
secondary best (n.) รองชนะเลิศ
secondary color (n.) สีผสม See also: สีผสมระหว่างแม่สีสองสี, สีขั้นทุติยภูมิ
secondary colour (n.) สีผสม See also: สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary school (n.) ชั้นมัธยมศึกษา See also: มัธยมศึกษา
secondary sex characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
secondary stress (n.) พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า See also: เครื่องหมายแสดงเสียงที่เบากว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
secondary colorn. สีผสม,สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary colourn. สีผสม,สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ
secondary schooln. โรงเรียนมัธยม (อยู่ระหว่างโรงเรียนปฐมกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย), See also: secondary school adj.
secondary sex characterisn. ลักษณะเฉพาะทางเพศของแต่ละเพศ., Syn. secondary sex character
secondary storageหน่วยเก็บรองหมายถึงสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่น จานบันทึก แถบบันทึก ฯ สื่อเหล่านี้ จะเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดไป ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟที่ตัวเครื่อง ผิดกับหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อปิดไฟ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ต้องการใช้งาน ก็จำเป็นต้องนำข้อมูลในหน่วยเก็บรองหรือบางทีเรียกหน่วยความจำรองนี้ ไปไว้ในหน่วยความจำหลักก่อนดู primary storage เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secondaryทุติยภูมิ, ขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary keyกุญแจรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secondary schoolโรงเรียนมัธยมศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
secondary storageหน่วยเก็บรอง [มีความหมายเหมือนกับ auxiliary storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary colourสีทุติยภูมิ, สีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary storageหน่วยเก็บรองหน่วยความจำที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและคำสั่งได้อย่างคงถาวรกว่าหน่วยความจำหลัก แม้ว่าไฟฟ้าจะดับเนื้อหาที่บันทึกไว้็จะไม่สูญหายไป หน่วยเก็บสำรอง หรือหน่วยความจำรองที่ใช้กันมากในเวลานี้ก็คือจานแม่เหล็ก แผ่นบันทึก เทปแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม. ต้น (n.) lower secondary school See also: junior high school, middle school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น Ops. มัธยมปลาย
ม. ปลาย (n.) upper secondary school See also: high school, senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย Ops. มัธยมต้น
มัธยมต้น (n.) lower secondary school See also: junior high school, middle school Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น Ops. มัธยมปลาย
มัธยมปลาย (n.) upper secondary school See also: high school, senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย Ops. มัธยมต้น
มัธยม (n.) secondary (education) See also: middle school, high school Syn. มัธยมศึกษา
ทุติยภูมิ (n.) secondary cell See also: secondary coil
เซลล์ทุติยภูมิ (n.) secondary cell Ops. เซลล์ปฐมภูมิ
ม. (n.) secondary education Syn. มัธยม
ม. (n.) secondary education Syn. มัธยมศึกษา
ม.ต้น (n.) secondary education See also: secondary school Syn. มัธยมต้น Ops. มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษา (n.) secondary education See also: high school education Syn. ม., มัธยม
มัธยมศึกษาตอนต้น (n.) secondary education See also: secondary school Syn. ม.ต้น, มัธยมต้น Ops. มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มทุติยภูมิ (n.) secondary group
พิทยาลัย (n.) secondary school See also: high school Syn. โรงเรียน, วิทยาลัย
โรงเรียนมัธยม (n.) secondary school Syn. โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา (n.) secondary school
ชั้นมัธยมศึกษา (n.) secondary school level See also: secondary education level, high school level Syn. มัธยมศึกษา
ทางรอง (n.) secondary way Syn. ทางสายรอง Ops. ทางเอก
ทางโท (n.) secondary way Syn. ทางรอง, ทางสายรอง Ops. ทางเอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Initiate secondary drive systems.เริ่มต้นระบบไดรฟ์รอง
It's infected half the civilian Internet as well as secondary military apps.ครึ่งหนึ่งของอินเตอร์เน็ตทั่วไป และโปรแกรมย่อยของรัฐติดไวรัส
It doesn't make any sense, because the first thing the builders would have done after getting down here was cut a secondary shaft back out for air...มันไม่มีเหตุผลเลย, เพราะสิ่งแรกที่ผู้สร้าง จะต้องทำเมื่อสร้างมาถึงตรงนี้ คือสร้างอีกปล่องเพื่อถ่ายเทอากาศ...
Leo's only in secondary schoolลีโอยังเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลย
He's only in secondary schoolเค้ายังเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลย
Might've just given ourselves a secondary crime scene right here.นี่อาจเป็นที่ฆาตกรรม รองของเราก็ได้
I have never felt this way since the speech contest in secondary school.ไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้ตั้งแต่แข่งพูดเมื่อสมัยมัธยม
What you're gonna do now is you're gonna follow me to the secondary inspection area.สิ่งที่คุณต้องทำคือตามผมมา ที่จุดตรวจที่สอง
This utility shaft here acts like a chimney, draws the thermal components into the engine room, which ignites the fuel vapor, causing a secondary explosion of far greater magnitude.โอ้,เหรอ.โอคราโอม่า ซิติ้. ใช่.ถูกต้อง. เที่ยงวันนี้,ผมหวังว่าหลักฐานและผลการชันสูตร
Your secondary target will be the intersection of 121 and 90.เป้าหมายรองของพวกคุณอยู่ที่จุดตัด 121 กับ 90
Looks like a secondary detonator, cell phone activated.เหมือนตัวจุดระเบิดสำรอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
We're gonna check the Letaba trails at the secondary gate.เราจะตรวจสอบร่องรอยที่เลตาบา ประตูน้ำสำรอง

secondary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 中等教育] secondary education; middle school education
复试[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复试 / 復試] secondary examination
次生林[cì shēng lín, ㄘˋ ㄕㄥ ㄌㄧㄣˊ, 次生林] secondary growth of forest
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 次生灾害 / 次生災害] secondary disaster (e.g. epidemic following floods)
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第二产业 / 第二產業] secondary sector of industry
续发感染[xù fā gǎn rǎn, ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 续发感染 / 續發感染] secondary infection
次官[cì guān, ㄘˋ ㄍㄨㄢ, 次官] undersecretary; secondary official
次生[cì shēng, ㄘˋ ㄕㄥ, 次生] derivative; secondary; sub-
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, 二代] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc)
[fù, ㄈㄨˋ, 副] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs
次级[cì jí, ㄘˋ ㄐㄧˊ, 次级 / 次級] secondary
次要[cì yào, ㄘˋ ㄧㄠˋ, 次要] secondary
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach

secondary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
サブアド[, sabuado] (n) (1) (abbr) {comp} (See サブアドレス) secondary email; (2) sub-address
サブアドレス[, sabuadoresu] (n) (1) {comp} (See サブアド) secondary email; (2) sub-address
セカンダリー;セカンダリ[, sekandari-; sekandari] (n,adj-f) secondary
セカンダリDNSサーバ[セカンダリディーエンエスサーバ, sekandaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} secondary DNS server
セカンダリキャッシュ[, sekandarikyasshu] (n) {comp} secondary cache
セカンダリサイト[, sekandarisaito] (n) {comp} secondary site
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller
セカンダリリング[, sekandariringu] (n) {comp} secondary ring
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece)
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P)
中等[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P)
中等学校[ちゅうとうがっこう, chuutougakkou] (n) secondary school
二次冷却水[にじれいきゃくすい, nijireikyakusui] (n) secondary cooling water (esp. in a pressurized water reactor)
二次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] (n) {comp} secondary storage
二級[にきゅう, nikyuu] (adj-na,n) second grade; second class; secondary
再葬墓[さいそうぼ, saisoubo] (n) secondary grave (usu. for disinterred and washed bones); reburial grave
前期中等教育[ぜんきちゅうとうきょういく, zenkichuutoukyouiku] (n) lower secondary education (e.g. middle school)
副作用[ふくさよう, fukusayou] (n) reaction; secondary effect; side effect; (P)
子芋;小芋[こいも, koimo] (n) (See 芋の子) secondary taro corm; daughter taro corm; taro cormel; taro bud
後期中等教育[こうきちゅうとうきょういく, koukichuutoukyouiku] (n) upper secondary education (e.g. high school)
教員免許[きょういんめんきょ, kyouinmenkyo] (n) teacher's license (licence) (required to teach in preschool, elementary or secondary schools)
派生的[はせいてき, haseiteki] (adj-na) derivative; secondary
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence)
第二次性徴[だいにじせいちょう, dainijiseichou] (n) secondary sex characteristic
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] (n) {comp} auxiliary storage; secondary storage
付帯(P);附帯[ふたい, futai] (n,vs,adj-no) incidental; ancillary; accessory; secondary; collateral; (P)
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary
二次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
二次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status
二次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] secondary storage
二次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply)
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation

secondary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)[org.] (Bansat Talā) EN: Secondary Mortgage Corporation FR:
ชั้นมัธยมศึกษา[n. exp.] (chan mattha) EN: secondary school level FR:
ชั้นที่สอง [adj.] (chan thī sø) EN: secondary FR: secondaire
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat ) EN: secondary treatment FR: traitement secondaire [m]
การมัธยมศึกษา[n. exp.] (kān matthay) EN: secondary education FR:
การวิจัยขั้นทุติยภูมิ[n. exp.] (kān wijai k) EN: secondary research FR:
คลื่นทุติยภูมิ ; คลื่นเอส[n. exp.] (khleūn thut) EN: secondary wave ; S-waves FR: onde secondaire [f] ; ondes S [fpl] ; ondes sismiques secondaires [fpl]
ข้อมูลทุติยภูมิ[n. exp.] (khømūn thut) EN: secondary data FR:
ขดลวดทุติยภูมิ[n. exp.] (khot lūat t) EN: secondary winding FR:
โครงสร้างทุติยภูมิ[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: secondary structure FR:
กล้องหลัง[n. exp.] (klǿng lang) EN: secondary camera FR:
กลุ่มทุติยภูมิ[n. exp.] (klum thutiy) EN: secondary group FR:
มัธยม[n.] (matthayom) EN: secondary education ; middle school ; high school (Am.) FR: enseignement secondaire [m] ; secondaire [m]
มัธยมปลาย (ม.ปลาย) [n. exp.] (matthayom p) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school FR: enseignement secondaire supérieur [m] ; secondaire supérieur [m]
มัธยมศึกษา[n. exp.] (matthayomse) EN: secondary education ; secondary ; high school education FR: enseignement secondaire [m]
มัธยมศึกษาตอนต้น[n. exp.] (matthayomse) EN: secondary education ; secondary school FR:
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom t) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
นักเรียนมัธยม[n. exp.] (nakrīen mat) EN: secondary school student FR: lycéen [m] ; lycéenne [f]
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง[n. exp.] (nūay kep kh) EN: secondary storage unit FR:
หน่วยความจำสำรอง[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: secondary memory FR:
โอโอไซต์ระยะที่สอง[n. exp.] (ō-ōsai raya) EN: secondary oocyte FR:
ป่าทดแทน[n. exp.] (pā thotthaē) EN: secondary forest FR: forêt secondaire [f]
พลังงานทุติยภูมิ[n. exp.] (phalang-ngā) EN: secondary energy FR:
พิทยาลัย[n.] (phitthayāla) EN: secondary school FR: école secondaire [f]
ผลสะท้อน[n. exp.] (phon sathøn) EN: secondary effect ; after-effect ; consequence ; repercussion ; result FR: conséquence [f]
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา[n. exp.] (prakātsanīy) EN: certificate of secondary education ; secondary education certificate FR:
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย[n. exp.] (prakātsanīy) EN: high school certificate ; certificate of high school ; certificate of upper secondary education ; upper secondary education certificate FR:
ระดับมัธยมศึกษา[n. exp.] (radap matth) EN: secondary education level FR: enseignement secondaire [m]
แร่ทุติยภูมิ[n. exp.] (raē thutiya) EN: secondary mineral FR:
รากแขนง[n. exp.] (rāk khanaēn) EN: lateral roots ; secondary roots FR: racines secondaires [fpl]
โรงเรียนมัธยม[n. exp.] (rōngrīen ma) EN: secondary school ; high school FR: école secondaire [f] ; collège [m] ; lycée [m] ; athénée [m] (Belg.)
โรงเรียนมัธยมศึกษา[n. exp.] (rōngrīen ma) EN: secondary school ; grammar school ; senior high school (Am.) ; high school FR: école secondaire [f] ; lycée [m] ; athénée [m] (Belg.)
รุ้งทุติยภูมิ[n. exp.] (rung thutiy) EN: secondary rainbow FR: arc-en-ciel secondaire [m]
สำรอง[adj.] (samrøng) EN: substitute ; secondary ; in reserve ; spare FR:
สเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง[n. exp.] (sapoēmāthōs) EN: secondary spermatocyte FR:
เซลล์ทุติยภูมิ[n.] (selthutiyap) EN: secondary cell FR:
ตลาดรอง[n. exp.] (talāt røng) EN: secondary market FR:
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย[n. exp.] (talāt røng ) EN: Secondary Mortgage Market FR:
ทุติยภูมิ[adj.] (thutiyaphūm) EN: secondary FR: secondaire

secondary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erweiterte Oberschule {f}extended secondary school; extended comprehensive school
polytechnische Oberschule {f}polytechnic secondary school
Hauptschule {f} (etwa)secondary modern school
Nachbehandlungsgerät {n}secondary treatment unit
Nachfilter {m}secondary filter
Nebendiagonale {f}secondary diagonal
Nebenstraße {f}secondary road
Nebenziel {n}secondary objective
Realschule {f}secondary modern school
Schulabschluss {m}secondary school qualifications
Sekundärdatei {f}secondary file
Sekundärdaten {pl}secondary data
Sekundäremission {f}secondary emission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secondary
Back to top