ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stomachache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stomachache*, -stomachache-

stomachache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stomachache (n.) อาการปวดท้อง Syn. acute, indigestion
English-Thai: Nontri Dictionary
stomachache(n) อาการปวดท้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดท้อง (v.) have a stomachache
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mathilda, I'm glad you don't have a stomachache anymore.มาธิวดา ฉันดีใจด้วย ที่เธอไม่ปวดท้องอีกแล้ว
(Portuguese) Oh, my God, I've got a terrible stomachache.โอ แย่แล้ว ผมปวดท้องมาก
So weird, it seems like a stomachache.เวรเอ๊ย รู้สึกเหมือนจะปวดท้อง
You'll meet them both when you come here next month, unless, of course, Louisette is having a stomachache.เธอจะได้พบทั้งสองคนตอนที่เธอมาเดือนหน้า เว้นแค่ว่า หลุยแซทจะปวดหัวอีกนะ
Louisette abandoned us, another stomachache.หลุยแซททิ้งทุ่นพวกเรา นี่ก็ปวดท้องอีกแล้ว
Do you have a stomachache, too?คุณปวดท้องด้วยรึเปล่า
First, you get a stomachache.อย่างแรกเลยคือคุณจะรู้สึกปวดท้อง
I suddenly had a stomachache.พอดีหนูรู้สึกปวดท้องขึ้นมานะคะ
Don't drink it too fast. You'll get a stomachache.อย่าดื่มเร็ว เธอจะปวดท้องเอา

stomachache ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胃痛[wèi tòng, ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˋ, 胃痛] stomachache

stomachache ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腹を痛める[はらをいためる, harawoitameru] (exp,v1) to give birth to; to have a stomachache

stomachache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บท้อง[v. exp.] (jep thøng) EN: have a stomach ache ; have a stomachache FR: avoir mal au ventre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stomachache
Back to top