ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solvent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solvent*, -solvent-

solvent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solvent (adj.) ที่มีเงินเพียงพอ See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent (n.) ตัวทำละลาย Syn. dissolvent, catalyst
English-Thai: HOPE Dictionary
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสาย (n.) solvent See also: excipient, added ingredient
ตัวทำละลาย (n.) solvent
ตัวทำละลาย (n.) solvent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Brennan wants me to identify the best solvent to remove polystyrene from the bones.- ดร.เบรนเนนต้องการให้ผม วิเคราะห์หาสาร ตัวทำละลายที่ดีที่สุด เพื่อเอาโพลีเอสเตอรีนออกไป
Our solvent filtered?เครื่องกรองสารละลายของเราล่ะ
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง
What all life on Earth uses as its solvent is water, liquid water, and so that is what we look for as a first step to looking for life elsewhere -- the presence of liquid water.โปรตีนกรดนิวคลีอิกไขมันไม่กี่ คุณรู้ทุกประเภทของสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำงาน ในรูปแบบผง
It's a highly flammable solvent used by architects when building polystyrene models.มันเป็นสารที่เผาไหม้ได้ดี ถูกใช้โดยพวกสถาปนิก เวลาสร้างพวกแบบจำลอง
The solvent used in the Vertigo sample was run off water originated within a ten block radius of where East Glades meets the bay.ตัวสารละลายที่ใช้ในเวอร์ติโก้ ก็ออกจากน้ำภายในรัศมีสิบบล็อก จากอ่าววอีวเกลดส์
Because they derive a high from sniffing toluene, a chemical solvent.เพราะพวกนี้เมาจากการดมโทลูอีน สารละลายเคมี
Kurt, I'm a girl who knows her solvents, and your breath smells like rubbing alcohol. Oh, Bambi.เคิร์ท ฉันเป็นคนจมูกไวนะ ลมหายใจเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ โถ..
If our buyers find out the missiles are worthless, they'll pull all their orders and this bank will be left insolvent.ถ้าลูกค้าเรารู้ว่าจรวดที่ซื้อไปไม่มีประโยชน์\ มีหวังยกเลิกหมด ...และธนาคารเราไม่มีปัญญาใช้หนี้แน่
A solvent, an antifreeze.ตัวทำละลาย แล้วก็ยากันแข็ง ในสงครามโลกครั้งที่ 2
They're expensive, and if we're going to stay solvent, then we need to collect soon.พวกมันแพง และถ้าเราผลาญเงินอย่างนี้กันต่อไปเราจะล้มละลาย ดังนั้นเราจำเป็นต้องอดออมได้แล้ว
There's loads of flammable solvents used in construction.มันมีสารไวไฟ เป็นตัวที่อยู่ในโตรงสร้าง

solvent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 溶剂 / 溶劑] solvent

solvent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有機塩溶媒[ゆうきえんようばい, yuukienyoubai] (n) organochloride solvent
有機溶剤[ゆうきようざい, yuukiyouzai] (n) organic solvent
溶媒[ようばい, youbai] (n,adj-no) solvent
溶材[ようざい, youzai] (n) solvent
溶解力[ようかいりょく, youkairyoku] (n) solubility; solvent power
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent)
溶剤[ようざい, youzai] (n) solvent; solution; flux
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person

solvent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
สามารถชำระหนี้ได้[v. exp.] (sāmāt chamr) EN: be solvent FR: être solvable
สารละลายอินทรีย์[n. exp.] (sānlalāi in) EN: organic solvent FR:
ตัวทำละลาย[n. exp.] (tūa tham la) EN: solvent FR: solvant [m]
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
หมดกระเป๋า[adj.] (motkrapao) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดพก[adj.] (motphok) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดตัว[adj.] (mottūa) EN: penniless ; bankrupt ; insolvent FR: fauché ; sans le sou
หนี้สินล้นพ้นตัว[X] (nīsin lonph) EN: insolvent ; insolvency FR:
ตัวแก้ปัญหา[n. exp.] (tūa kaē pan) EN: resolvent FR:

solvent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen
zahlungsunfähig {adj} | zahlungsunfähiger | am zahlungsunfähigsteninsolvent | more insolvent | most insolvent
Lösungsmittelbeständigkeit {f}resistance against solvents
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents
Lösungsmittelabluftsystem {n}solvent exhaust system
Lösungsmittelkompressibilität {f}solvent compressibility
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solvent
Back to top