ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spice*, -spice-

spice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spice (n.) เครื่องเทศ See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ Syn. sauce, seasoning
spice (vt.) ใส่เครื่องเทศ See also: ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ Syn. flavor, enliven, pepper, season
spice up (phrv.) ทำให้มีรสชาติดีขึ้น See also: ทำให้มีรสชาติมากขึ้น
spice with (phrv.) ชูรสด้วย See also: เติมรสชาติด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ,เครื่องชูรส,สิ่งที่เพิ่มรสชาติ,รสชาติ,จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ,ใส่เครื่องชูรส,เพิ่มรสชาติ,ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour,zest
English-Thai: Nontri Dictionary
spice(n) เครื่องปรุงรส,เครื่องเทศ,ของเผ็ดร้อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spice plantsพืชเครื่องเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเทศ (n.) spices See also: spicery
เครื่องแกง (n.) spices See also: curry paste, curry powder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know Marilyn Manson and I didn't sleep with a Spice Girl, I don't think.ไม่รู้จัก มาริลีน แมนสัน แล้วก็ไม่ได้ นอนกับไสปซ์ เกิร์ลซักคน เท่าที่รู้นะ
When you're rooting around in the spice rack for anything with alcohol, and start pounding vanilla extract.ที่คุณค้นครัว หาอะไรก็ได้ที่มีแอลกอฮอลล์ แล้วเริ่มกระหน่ำวานิลลาสกัดหนิ
Can't say about Jack Sparrow, but there's an island just south of the straits where I trade spice for delicious long pork.ก็ไม่แน่ใจหรอก แจ็ค สแพร์โรว์ แต่มีอยู่เกาะนึง ทางใต้แถวช่องแคบ ผมไปค้าเครื่องเทศแถวนั้น
Posh spice in america.Ready?โพสท่า แซ่บๆในอเมริกาเอามั้ย มา!
Tears for Fears is going on tour. There's talk of a Spice Girl reunion.Tears for Fears ก็กำลังออกทัวร์ มีข่าวว่าสไปซ์เกิร์ลจะกลับมารวมตัวกันใหม่
WELL, UH, VARIETY IS THE SPICE OF LIFE.เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดื่ม
In fact... mind if we spice it up a bit?อันที่จริง.. จะเป็นไรมั้ยถ้าเราทำให้มันซู่ซ่าขึ้นอีกนิด
The payment will be in spice delivered in an unarmed diplomatic ship.จ่ายเงินในรูปของสไปซ์ ส่งมาในยานฑูตที่ไม่ติดอาวุธ
I can almost smell that spice now.ตอนนี้ ข้าเกือบจะได้กลิ่นของสไปซ์แล้วล่ะ
I want that spice intact.ข้าต้องการสไปซ์ในสภาพที่สมบูรณ์
Let him go, sir. We've got the spice back.ปล่อยมันไปเถอะท่าน เราได้สไปซ์คืนมาแล้ว
The place dried up once the spice convoy stopped runningดาวนี่เหือดแห้งไปเมื่อกองยานสไปซ์ยกเลิกการจอด

spice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香囊[xiāng náng, ㄒㄧㄤ ㄋㄤˊ, 香囊] spice bag
[jī, ㄐㄧ, 虀] fragment; salted vegetables; spices
[jī, ㄐㄧ, 齑 / 齏] fragment; spices
牙买加胡椒[Yá mǎi jiā hú jiāo, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, 牙买加胡椒 / 牙買加胡椒] Jamaican pepper; all-spice (Pimenta dioica)
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, 香料] spice; flavoring; condiment; perfume
味美思酒[wèi měi sī jiǔ, ㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄙ ㄐㄧㄡˇ, 味美思酒] vermouth (loan word), Italian spiced fortified wine

spice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シードスパイス[, shi-dosupaisu] (n) seed spice
スパイシースパイス[, supaishi-supaisu] (n) spicy spice
ハーブスパイス[, ha-busupaisu] (n) herb spice
香味料[こうみりょう, koumiryou] (n) flavoring; flavouring; spice
オールスパイス[, o-rusupaisu] (n) allspice
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake
スターアニス[, suta-anisu] (n) star anise (spice)
スパイス[, supaisu] (n) spice; (P)
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun
ホスピス[, hosupisu] (n) hospice; (P)
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking)
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P)
八角[はっかく, hakkaku] (n) (1) octagon; (2) star anise (spice); (3) (See 特鰭) sailfin poacher (Podothecus sachi)
加薬[かやく, kayaku] (n) spices; seasoning; adding extra ingredients (med)
唐梅[とうばい;トウバイ, toubai ; toubai] (n) (uk) (See 蝋梅) wintersweet (Chimonanthus praecox); Japanese allspice
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
肝入り;肝煎り;肝煎;胆煎り[きもいり, kimoiri] (n) (1) performing good offices; (2) sponsorship; auspices (of)
臘梅;蝋梅[ろうばい;ロウバイ, roubai ; roubai] (n) (uk) wintersweet (Chimonanthus praecox); Japanese allspice
薬味[やくみ, yakumi] (n) condiment (e.g. grated or chopped topping such as daikon, wasabi, ginger, green onion, red pepper); spice; (P)
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)
黒文字[くろもじ, kuromoji] (n) (1) spicebush; Lindera umbrellata; (2) toothpick; (3) natural wooden chopsticks (tea ceremony)

spice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่ว[n.] (jaēo) EN: spicy dip ; spice mixture FR: sauce pimentée [f]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce FR: sauce pimentée [f]
น้ำยา[n. exp.] (nāmyā = nam) EN: fish chilli sauce ; spicy sauce ; spice mixture FR:
พริก[n.] (phrik) EN: pepper ; spice ; chilli ; chili (Am.) ; Capsicum FR: piment [m] ; poivre [m]
ต้นพริก[n. exp.] (ton phrik) EN: spice plants FR: piment
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton FR:
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken FR:
เครื่องเทศ[n.] (khreūangthē) EN: spices FR: épice [fl]
เนื้อย่างน้ำตก[n. exp.] (neūa yāng n) EN: grilled beef with spices, basil and mint leaves FR:
เผ็ด[adj.] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery FR: épicé ; pimenté ; piquant ; relevé
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion ; lucky time FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิทธิโชค[n.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck FR: auspices favorables [mpl]
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheū) EN: fine day ; propitious day FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

spice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brasil-Gewürz {n} [cook.]brazilian spice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spice
Back to top