ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

systemic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *systemic*, -systemic-

systemic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
systemic (adj.) ซี่งเป็นระบบ
systemics (n.) ยาฆ่าแมลง
English-Thai: HOPE Dictionary
systemic(ซิสเทม'มิค) adj. เกี่ยวกับระบบ, See also: systemically adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
systemic-ทั้งร่างกาย, -ทั่วกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systemic sclerodermaโรคหนังแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมีระบบ (adv.) systemically See also: orderly, methodically Syn. อย่างมีระบบระเบียบ Ops. อย่างกระจัดกระจาย
อย่างมีระบบระเบียบ (adv.) systemically See also: orderly, methodically Ops. อย่างกระจัดกระจาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations.
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system.
Or mastocytosis, which can cause systemic shock and kill her in days.- 3 เดือน หรือ mastocytosis ซึ่งสามารถทำให้ระบบช็อค และฆ่าเธอใน 1 วัน
Could be systemic autoimmune disease.อาจเป็นโรคระบบฯิวโทรอิมมูนแปรปรวน
We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.เราก็น่าจะเห็นไข่มัน ตอนที่ตรวจอุจจาระแล้วสิ ไม่ก็มีผลเลือดผิดปกติ
Systemic lupus erythematosus, a very advanced case.โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง มันเป็น สิ่งที่พัฒนา มาก
It's gotta be systemic. Hemorrhagic virus, maybe?สารพิษจากสิ่งแวดล้อม
You've been systemically taking down everyone in your father's criminal organization.คุณจัดการ ทุกคนในองค์กรอาชญากรรม ของพ่อคุณอย่างเป็นระบบ
Lay it on me, doc. Pansystemic necrosis.ขอข้อมูลเลย / เนื้อเยื่อร่างกายตาย

systemic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全身中毒性毒剂[quán shēn zhōng dú xìng dú jì, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, 全身中毒性毒剂 / 全身中毒性毒劑] systemic agent; systemic gas; systemic poison

systemic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE
エリテマトーデス[, eritemato-desu] (n) (See 狼瘡) lupus erythematosus (esp. systemic lupus erythematosus) (ger
全身性エリテマトーデス[ぜんしんせいエリテマトーデス, zenshinsei eritemato-desu] (n) (See エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE

systemic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยาธิวิทยาระบบ[n. exp.] (phayāthi wi) EN: systemic pathology FR: pathologie systémique [f]
โรคหนังแข็ง[n. exp.] (rōk nang kh) EN: scleroderma ; systemic sclerosis FR:
อย่างมีระบบระเบียบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systemically ; orderly ; methodically FR:

systemic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
großer Blutkreislauf; Körperkreislauf {m} [anat.]systemic circulation
systemisch {adj}systemic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า systemic
Back to top