ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sparse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sparse*, -sparse-

sparse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sparse (adj.) หร็อมแหร็ม See also: บางตา, มีน้อย, ไม่มาก Syn. meager, few, scant Ops. many, numerous, infinite
English-Thai: HOPE Dictionary
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
English-Thai: Nontri Dictionary
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ทึบ, หนาแน่น
โปร่ง (adj.) sparse Syn. บาง, โปร่งบาง, เบาบาง Ops. ม่อต้อ
ป่าโปร่ง (n.) sparse forest See also: forest of tall trees, sparse wood
ประปราย (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. ห่างๆ, เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
หย่อมๆ (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely See also: scantly, sparely Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ
หร็อมแหร็ม (adv.) sparsely Syn. หย็อมแหย็ม Ops. คับคั่ง
ห่างๆ (adv.) sparsely See also: thinly, slightly, lightly Syn. เรี่ยราย, เล็กน้อย, กระจาย, นิดหน่อย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรงเหรง (adv.) sparsely Syn. เบาบาง Ops. แน่น, แน่นขนัด, หนาแน่น
โหรงเหรง (adv.) sparsely See also: thinly Syn. บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โกร๋งเกร๋ง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why aren't they taking pictures? My image presence seems sparse these days.ทำไมพวกเค้าไม่ถ่ายรูปผมนะ ระยะหลังเนี่ยรูปผมบนอินเตอร์เนทไม่ค่อยเยอะเลย
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง
It's gonna be pretty much sparse. Very Asian-y, modern stuff.จอมันค่อนข้่างบางมาก เทคโนลียี่ที่คนเอเชียผลิตมันทันสมัยมาก
So, give it up for Ms. Pillsbury. (sparse applause)ต้อนรับ คุณพิลส์เบอรี่ หน่อย
Which ones are the most sparsely traveled?แล้วสายไหนที่คนไม่เยอะ ?
Yes, some are sparsely traveled.ใช่ มันมีทางที่มีผู้คนไม่ค่อยใช้กัน
(microphone feedback squeals) (sparse applause) ♪ Wake up in the morning feeling like P. Diddy ♪โดย นิวไดเรคชั่น #ตื่นขึ้นมาตอนเช้า รู้สึกเหมือนเป็น P.Diddy#
And Roman numbers sparse.และตัวเลขโรมันเบาบาง
In Africa, the lush green forest canopy gave way to a sparser landscape.ในแอฟริกาป่าเขียวชอุ่ม วิธีที่จะทำให้ภูมิทัศน์ที่เบาบาง บางชนิด

sparse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀稀拉拉[xī xī lā lā, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 稀稀拉拉] sparse and fragmentary
[xī, ㄒㄧ, 稀] diluted; sparse
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, 寥落] sparse; few and far between
疏淡[shū dàn, ㄕㄨ ㄉㄢˋ, 疏淡] sparse; thin; distant
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, 疏落] sparse; scattered
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread

sparse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎林[そりん, sorin] (n) sparse woods
粗密;疎密[そみつ, somitsu] (n) coarseness and fineness; sparse or dense (growth)
粗播き[あらまき, aramaki] (n) sparse sowing (seeding)
薄毛[うすげ, usuge] (n) thinning hair; sparse hair (as in balding)
シリウスベニハゼ[, shiriusubenihaze] (n) Trimma halonevum (species of goby found in Papua New Guinea); sparsely-spotted pygmy-goby
ちょぼちょぼ[, chobochobo] (adj-na,adv,n) (on-mim) sparsely; drop-by-drop
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P)
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
浅茅生[あさじう, asajiu] (n) (obsc) broad field of sparsely growing cogon grass
[そ, so] (n,adj-na) (1) sparse; (2) not close (of a relationship)
疎ら[まばら, mabara] (adj-na,n) sparse; thin; scattered; straggling; sporadic; (P)
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
食の細い[しょくのほそい, shokunohosoi] (adj-i) (See 食が細い) sparsely eating; having a small appetite

sparse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
โกร๋งเกร๋ง[adj.] (krōngkrēng) EN: sparse FR:
เมทริกซ์มากเลขศูนย์[n. exp.] (methrik māk) EN: sparse matrix FR:
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods FR: forêt claisemée [f]
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: sparse ; few and far between ; thinly scattered FR: clairsemé
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
โหรงเหรง[adj.] (rōngrēng) EN: sparse ; few FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé
โกร๋งเกร๋ง[adv.] (krōngkrēng) EN: sparsely FR:
เปาะแปะ[interj.] (pǿpae) EN: sparsely drip FR: ploc
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sparse
Back to top