ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stated*, -stated-

stated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stated (adj.) ซึ่งเปิดเผย See also: ซึ่งชี้ชัด, ซึ่งเป็นที่ทราบ, ซึ่งเป็นที่รับรู้ Syn. avowed, professed, self-confessed
stated (adj.) แต่ในนาม See also: เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ Syn. titular, mentioned Ops. real, genuine
English-Thai: HOPE Dictionary
stated(สเท'ทิด) adj. กำหนดไว้,แน่นอน,ไม่เปลี่ยนแปลง,แถลงไว้,ประกาศไว้,ยอมรับ,เป็นทางการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stated ageอายุที่แจ้งไว้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stated valueมูลค่าที่กำหนด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อปโลกน์ (adj.) as stated
อุปโลกน์ (adj.) as stated Syn. อปโลกน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've stated your position clearly.พวกนายระบุตำแหน่งนายชัดเจน
That hidden will stated that the house, the diner and everything belonged to me.พินัยกรรมนั้น เขียนไว้ ทั้งบ้าน ร้านอาหาร และทุกอย่าง เป็นของฉัน
One report stated that 40.000 bodies had been removed from Lake Victoria.มีการแจ้งว่า มีการนำศพ 000 ศพขึ้นมาจากทะเลสาบ วิคตอเรีย..
Sponsor stated they have no idea where he is.สปอนเซอร์ที่ระบุว่าพวกเขามี ความคิดที่เขาเป็น
She could have done but as previously stated I'm...ก็อาจจะบอกแล้ว แต่ก็อย่างที่บอก คือผม...
In her will, Mary stated that her dummies were to be buried with her, her children, as she called them.แมรี่เขียนพินัยกรรมว่า_BAR_ ให้ฝังหุ่นเชิดทั้งหมดพร้อมกับเธอ ลูกๆ ของเธอ อย่างที่เธอเรียกพวกมัน
The FBI stated an anonymous tip led them to the remains.FBI เปิดเผยว่าได้รับโทรศัพท์นิรนาม...
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
He earned his nickname, "Le Coq", for reasons that cannot be stated on this program.เขาได้ฉายาว่า "เลอ ค้อก" ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถ พูดออกอากาศได้
By signing it, you certify that you were wrong when you stated the boy returned to you by the police was not your son;เซ็นนี่ซะเพื่อยืนยันว่าคุณน่ะเข้าใจผิด ที่ว่าเด็กที่กรมตำรวจส่งคืนมานั้นไ่่ม่ใช่ลูกชายคุณ
I stated my view, now let's move on.ผมก็บอกมุมมองของผมไปแล้ว ต่อเรื่องอื่นกันได้
This last report, Daniel stated he's been ridiculed at school for his weight.รายงานสุดท้าย แดเนียลบอกว่า เขาถูกล้อที่โรงเรียนเรื่องน้ำหนัก

stated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开金[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开金 / 開金] carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
给定[gěi dìng, ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ, 给定 / 給定] given; stated in advanced; an assumption
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, 颓靡 / 頹靡] devastated
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s

stated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
定時[ていじ, teiji] (n,adj-no) regular time; stated period; (P)
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above
戦災地区[せんさいちく, sensaichiku] (n) war-devastated area
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
焼け跡(P);焼跡(io)[やけあと, yakeato] (n) ruins of a fire; fire-devastated area; (P)
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot)
言葉通り;言葉どおり[ことばどおり, kotobadoori] (n,adj-no) exactly as stated; verbatim

stated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปโลกน์[adv.] (apalōk) EN: as stated FR:
ดังกล่าว[X] (dangklāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid FR: comme mentionné ci-dessus ; susvisé ; susmentionné ; susdit ; supra
อุปโลกน์[adv.] (upalōk = up) EN: made-up ; as stated FR:
อุปโลกน์[adv.] (uppalōk = u) EN: made-up ; as stated FR:
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
เกินความจริง[adj.] (koēn khwāmj) EN: exaggerated ; overstated FR: exagéré
หมดหวัง[adj.] (motwang) EN: hopeless ; desperate ; devastated FR: désespéré ; sans espoir ; dévasté (fig.)
เปิง[adj.] (poēng) EN: devastated ; to pieces FR:
ราพณาสูร[adj.] (rāpphanāsūn) EN: flattened ; laid waste ; devastated FR:
สะเทือนใจ[adj.] (satheūoenja) EN: devastated FR: dévasté
ถูกทำลาย[adj.] (thūk thamlā) EN: devastated FR: dévasté
ถูกทำลายล้าง[adj.] (thūk thamlā) EN: devastated FR: dévasté
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed ; be ruined FR:

stated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stated
Back to top