ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scull*, -scull-

scull ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scull (n.) กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ Syn. oar
scull (n.) การกรรเชียงเรือ
scull (n.) เรือกรรเชียง
scull (vi.) กรรเชียง
scull (vt.) กรรเชียง
sculler (n.) ผู้กรรเชียง
scullery (n.) ห้องทำครัว See also: ห้องครัว Syn. galley, kitchen
scullion (n.) คนครัว See also: คนทำครัว Syn. drudge
English-Thai: HOPE Dictionary
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม
English-Thai: Nontri Dictionary
scull(n) เรือกรรเชียง
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Twenty meters to go with your scull two lengths behind, and you drew on your God-given strength to win.20 เมตรที่ตามหลังเรือคู่แข่ง และลูกก็ทุ่มพลังเพื่อจะเอาชนะให้ได้
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ
Agent Dana Scully.มันเกิดขึ้นอีกแล้ว ใช่ไหมเนี่ย
Agent Scully, thank you for coming on such short notice. Please.# เสียงผู้ชาย # เข้ามาได้
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด
Dr Scully, can you ID these marks?อย่างไรก็ตาม เราพบเพียงรอยสองรอยนี้ บนแผ่นหลังช่วงล่างของเธอเท่านั้น
See you tomorrow morning, Scully. Bright and early.นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไม พวกเขาใส่อักษร "I" ไว้ในคำว่า F.B.I.
That's good, Scully.แต่รายงานนั้น กลับลงนามโดยหมอชันสูตร คนละคนกลับ เหยื่อรายสุดท้าย
Yeah, hi. This is Agent Scully. How soon can we get started?คุณ Mulder ผม John Truitt เจ้าพนักงานท้องที่
How does a 20-year-old boy die of exposure on a warm, summer night in Oregon, Dr Scully?ร่างของเขาถูกพบในป่า หลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล หายไปเพียง 7 ชั่วโมงในเดือน กรกฎาคม ทำไม ชายอายุ 20 ปี "ตากแห้งตาย"
I'm not crazy, Scully.งั้นเราทำตอนนี้เลยไหม ?
I'm telling you this, Scully, because you need to know.คุณต้องเชื่อใจฉัน ฉันมาที่นี่เหมือนคุณ คือแก้ปัญหา

scull ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, 櫂] oar, scull, paddle; row
顶骨[dǐng gǔ, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨˇ, 顶骨 / 頂骨] parietal bone (top of the scull)
[lǔ, ㄌㄨˇ, 橹 / 櫓] sculling oar
[lǔ, ㄌㄨˇ, 艣] sculling oar

scull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォドルプル[, kuodorupuru] (n) quad scull (rowing)
ダブルスカル[, daburusukaru] (n) double scull
[かい, kai] (n) paddle; oar; scull
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock)
スカル[, sukaru] (n) scull; (P)
伝馬船[てんません, tenmasen] (n) large sculling boat
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P)

scull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull FR: aviron [m] ; rame [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull FR: ramer
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle FR: rame [f] ; aviron [m]
เรือกรรเชียง[n. exp.] (reūa kanchī) EN: rowboat ; rowing boat ; scull FR:
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: row a boat ; scull ; row with oars FR:
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat FR: bateau à rame [m]

scull ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skull {n} [naut.] [sport]scull

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scull
Back to top