ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secretion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secretion*, -secretion-

secretion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secretion (n.) การหลั่ง See also: น้ำคัดหลั่ง, สารคัดหลั่ง Syn. excretion, discharge, ejection
English-Thai: HOPE Dictionary
secretion(ซีครี'เชิน) n. น้ำคัดหลั่ง,การคัดหลั่ง., See also: secretionary adj., Syn. flow
English-Thai: Nontri Dictionary
secretion(n) การขับ,การทำให้มี,น้ำคัดหลั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secretion๑. การหลั่ง, การคัดหลั่ง๒. สิ่งหลั่ง, สิ่งคัดหลั่ง [มีความหมายเหมือนกับ secreta] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secretionการคัดหลั่ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Endocrine: it carries secretions of certain glands... like the thyroid, adrenal, and pituitary... which regulate growth.ต่อมที่ทำหน้าที่รับเพื่อสร้างความรู้สึกทั้งหมด เหมือนต่อมไทรอยด์, แอดดรีนัล และพีทูอีทารี่ ซึ่งควบคุมการเติบโต
Our apocrine sweat gland releases secretions in response to emotional stress.ต่อมอะโพไคร์จะหลั่งเหงื่อ ที่ตอบสนองต่อความรู้สึกเครียด
The exact time Of "secretion"คุณหาจุดเชื่อมโยงระหว่างเหยื่อสองคนแรกได้รึยัง
Semen, vaginal secretions, blood. Menstrual blood was best.น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด เลือด เลือดประจำเดือนยิ่งดีที่สุด
Possibly some digestive secretions.อาจเป็นสารบางอย่างที่หลั่งออกมาตอนย่อยอาหาร
Matches the secretions of an amphibious Fae called the "Gama."ตรงกับน้ำหลั่งของเฟครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่เรียกว่ากามา
Each vial contains the secretions of the Barnacle Goose.ในนั้นมีน้ำหลั่ง ของห่านบาร์นาเคิล
Oh, I coated myself in the secretions of Skunk Ape.ฉันเอากลิ่นสกั๊งค์มาทาตัว
I have to detox, get rid of these secretions...ฉันต้องล้างกลิ่นสกั๊งค์ออก
Based on the secretions that I pulled from the cocoon from Vex, I think I can cobble together an anti-toxinดูจากสารที่ฉันได้มาจากดักแด้ ที่เว็กซ์ ฉันอาจจะทำยาต้านพิษ
Hi. Graeme was liquefied by a Fae secretion.ไง แกรมละลายเพราะสารจากเฟ
Anyway, look, I think I've found a remedy for the Fae secretion.ฉันว่าฉันได้ยาถอนพิษแล้วล่ะ

secretion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, ㄔ, 眵] gritty secretion in eyes
内分泌[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, 内分泌 / 內分泌] endocrine (internal secretion, e.g. hormone)
内分泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 内分泌腺 / 內分泌腺] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone)
分泌物[fēn mì wù, ㄈㄣ ㄇㄧˋ ˋ, 分泌物] secretion

secretion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分泌液[ぶんぴつえき, bunpitsueki] (n) secretion
分泌物[ぶんぴぶつ;ぶんぴつぶつ, bunpibutsu ; bunpitsubutsu] (n) secretion
外分泌[がいぶんぴつ;がいぶんぴ, gaibunpitsu ; gaibunpi] (n) external secretion
膣分泌液[ちつぶんぴつえき, chitsubunpitsueki] (n) vaginal secretion (during arousal); vaginal lubricant
膣液[ちつえき, chitsueki] (n) vaginal secretion (during arousal); vaginal lubricant
ラブジュース[, rabuju-su] (n) vaginal secretions (wasei
内分泌[ないぶんぴ(P);ないぶんぴつ, naibunpi (P); naibunpitsu] (n,adj-f) (1) endocrine; (n) (2) incretion; internal secretion; (P)
分泌[ぶんぴ(P);ぶんぴつ(P), bunpi (P); bunpitsu (P)] (n,vs,adj-no) secretion; (P)
愛液[あいえき, aieki] (n) (1) genital secretions; sexual fluids; (2) semen; cum
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P)

secretion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ขี้-[n., pref.] (khī ; khī-) EN: secretion FR: secrétion [fpl] ; excrétion [f]

secretion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleimabsonderung {f} [med.]mucous secretion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secretion
Back to top