ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

statistical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *statistical*, -statistical-

statistical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
statistical (adj.) ซึ่งเป็นสถิติ See also: เกี่ยวกับการคำนวณทางสถิติ Syn. mathematical, analytical
statistical almanac (n.) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ Syn. record, register of the year
English-Thai: HOPE Dictionary
statistical(สทะทิส'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับสถิติ,อาศัยสถิติ,อาศัยข้อมูล,อาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข.
English-Thai: Nontri Dictionary
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statistical areaพื้นที่ทางสถิติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สสช. (n.) National Statistical Office See also: NSO Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (n.) National Statistical Office See also: NSO Syn. สสช.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are nonparametric statistical overviews, cross-spectrum correlations.มันมีข้อมูลสถิติไร้พารามิเตอร์เบื้องต้น, สหสัมพันธ์สเปคตรัมไขว้ นี่มัน...
The statistical likelihood that our plan will succeed... is less than 4.3%.จากสถิติความน่าจะเป็น แผนเรามีโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 4.3%
And statistical probabilities,กับสถิติความน่าจะเป็นไปได้
Well, those people are the statistical anomalies at the edge of the curve.ครับ คนเหล่านั้นคือ ความผิดปกติในทางสถิติ - ที่อยู่ปลายสุดของเส้นกราฟ
Now, lookers ran the probabilities, and it's a statistical anomaly.และเราได้เช็คความเป็นไปได้แล้ว พบว่า ในทางสถิติแล้วมันไม่ปกติ
She'd been developing statistical models to predict the affects of climate change.เธอกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการทำนาย การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศน่ะครับ
All of the statistical analysis, all of the strategy.การวิเคราะห์สถิติ กลยุทธ์ต่างๆ
According to your bible, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,ตามไบเบิ้ลของคุณ หนังสือ the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
There may be a statistical link to enrollment at Greendale and holiday suicide.มันอาจมีความเชื่อมโยงทางสถิติ เรื่องการลงทะเบียนเรียนที่กรีนเดล กับการฆ่าตัวตายในวันหยุด
Statistical analysis.เพื่อปล่อยผ่าน การวิเคราะห์ทางสถิติ
Statistically, the chance of a plane going down because of turbulence...ตามสถิติ โอกาสที่เครื่องบินตกเพราะอากาศแปรปรวน...
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค

statistical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统计数据[tǒng jì shù jù, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, 统计数据 / 統計數據] statistical data
统计结果[tǒng jì jié guǒ, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 统计结果 / 統計結果] statistical results
统计表[tǒng jì biǎo, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 统计表 / 統計表] statistical table, chart
表册[biǎo cè, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄜˋ, 表册 / 表冊] statistical form; book of tables or forms
表报[biǎo bào, ㄅㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, 表报 / 表報] statistical tables and reports
有统计学意义[yǒu tǒng jì xué yì yì, ㄧㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄧˋ, 有统计学意义 / 有統計學意義] statistically significant

statistical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy
統計処理[とうけいしょり, toukeishori] (n) {comp} statistical processing
統計図表[とうけいずひょう, toukeizuhyou] (n) statistical chart; statistical graph
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] (n) {comp} statistical multiplexing
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] (n) {comp} statistical information; statistics
統計的[とうけいてき, toukeiteki] (adj-na) statistical
統計的仮説[とうけいてきかせつ, toukeitekikasetsu] (n) statistical hypothesis
統計表[とうけいひょう, toukeihyou] (n) statistical table or chart
統計解析[とうけいかいせき, toukeikaiseki] (n) statistical analysis
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
統計処理[とけいしょり, tokeishori] statistical processing
統計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] statistical multiplexing
統計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics

statistical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองทางสถิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: statistical model FR:
เชิงสถิติ[adj.] (choēng sath) EN: statistical FR: statistique
เจ้าพนักงานสถิติ[n. exp.] (jaophanakng) EN: statistical officer FR:
การอนุมานเชิงสถิติ[n. exp.] (kān anumān ) EN: statistical Inference FR:
การควบคุมเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical control FR:
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical quality control FR:
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: statistical process control FR:
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: multivariate statistical analysis FR:
ข้อมูลเชิงสถิติ[n. exp.] (khømūn choē) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
ข้อมูลสถิติ[n. exp.] (khømūn sath) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
ข้อมูลทางสถิติ ; ข้อมูลสถิติ[n. exp.] (khømūn thān) EN: statistical data FR: données statistiques [fpl]
แผนที่สถิติ[n. exp.] (phaēnthī sa) EN: statistical map FR: carte statistique [m]
สำนักงานสถิติแห่งชาติ[org.] (Samnakngān ) EN: National Statistical Office of Thailand (TNSO) FR:
สถิติศาสตร์[n.] (sathitisāt) EN: statistics ; statistical science FR: statistique [f]
สถิติวิเคราะห์[n. exp.] (sathiti wik) EN: statistical analysis FR: analyse statistique [f]
สมมติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommottithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
สมมุติฐานทางสถิติ[n. exp.] (sommuttithā) EN: statistical hypothesis FR: hypothèse statistique [f]
ตารางสถิติ[n. exp.] (tārāng sath) EN: statistical tables FR:
ทางสถิติ[adj.] (thāng sathi) EN: statistical FR: statistique
วิธีเชิงสถิติ[n. exp.] (withī choēn) EN: statistical method FR: méthode statistique [f]
วิธีการทางสถิติ[n. exp.] (withīkān th) EN: statistical method FR: méthode statistique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า statistical
Back to top