ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spirit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spirit*, -spirit-

spirit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spirit (n.) วิญญาณ See also: จิตใจ Syn. life force, soul
spirit (n.) เจตนา See also: ความมุ่งมั่น Syn. enthusiasm, will
spirit (n.) อารมณ์ See also: ความรู้สึก Syn. feeling, disposition
spirit (vt.) ลักพาไป Syn. remove secretly
spirit away (phrv.) พาออกไปด้วยเวทมนตร์ Syn. spirit off
spirit level (n.) เครื่องปรับระดับผิวหน้าให้ตรง Syn. level
spirit off (phrv.) ทำให้ออกไปด้วยเวทมนตร์ Syn. spirit away
spirited (adj.) ซึ่งมุ่งมั่น See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา Syn. lively, active
spiritedness (n.) ความมีชีวิตชีวา See also: ความร่าเริง Syn. animation
spiritless (adj.) ซึ่งท้อแท้ Syn. dull, apathetic
spirits (n.) อารมณ์ Syn. mood
spiritual (adj.) เกี่ยวกับจิตใจ See also: เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
spiritual (adj.) เกี่ยวกับศาสนา See also: เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. relegious, sacred Ops. secular
spiritual (adj.) เกี่ยวกับอารมณ์ See also: เกี่ยวกับความรู้สึก
spiritual (n.) เพลงสวด See also: เพลงศาสนา Syn. hymn, religious song
spiritualism (n.) การมีเวทย์มนต์ See also: การร่ายเวทย์มนต์ Syn. ontologism, orphism
spiritualism (n.) ความคิดด้านปรัชญาหรือศาสนาที่ยึดหลักเทววิทยา See also: เทวหลักการ
spiritualist (n.) ผู้เป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณและมนุษย์
spiritualize (vt.) ทำให้มีจิตวิญญาณ See also: ทำให้มีชีวิตจิตใจ
spiritually (adv.) อย่างมีเวทย์มนต์
spirituous (adj.) ซึ่งผสมอัลกอฮอล์ Syn. alcoholic
English-Thai: HOPE Dictionary
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
spiritless(สพี'ริทลิส) adj. หงอยเหงา,ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่หนักแน่น,ท้อแท้ใจ. ., Syn. sluggish,lethargic
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
English-Thai: Nontri Dictionary
spirit(n) ผี,จิตใจ,กำลังใจ,ความกล้า,วิญญาณ,อารมณ์,ความมุ่งมั่น
spirited(adj) กล้าหาญ,มีกำลังใจ,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spirit๑. เหล้ายา๒. ของเหลวผลกลั่น๓. วิญญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirituous-เหล้า, -แอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritจิต [TU Subject Heading]
Spirits (Buddhism)จิต (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บัตรพลี (n.) offerings for the spirit of the dead person Syn. เครื่องเซ่น, ของถวาย
รังควาน (n.) evil spirit in a human body
รังควาน (n.) guardian spirit of wild elephant
รับขวัญ (v.) invite the protecting spirit to return the body Syn. ปลอบ, ปลอบโยน
เจ้าป่า (n.) guardian spirit of the forest See also: spirit, genii of the forest, angel Syn. เทวดา, เจ้าป่าเจ้าเขา
เจ้าป่าเจ้าเขา (n.) guardian spirit of the forest See also: spirit, genii of the forest, angel Syn. เทวดา
เปตพลี (n.) offerings for the spirit of the dead person Syn. เครื่องเซ่น, ของถวาย, บัตรพลี
แม่ซื้อ (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants Syn. แม่วี
แม่วี (n.) guardian spirit of a new born baby See also: guardian goddess of infants
กำลังใจ (n.) spirit See also: moral support, will, will power, courage, morale Syn. แรงใจ, ขวัญ Ops. กำลังกาย
ขวัญ (n.) spirit See also: moral support, will, will power, courage, morale Syn. แรงใจ Ops. กำลังกาย
จิตวิญญาณ (n.) spirit See also: mind, feeling, disposition
จิตใจ (n.) spirit Syn. จิตวิญญาณ
ปีศาจ (n.) spirit See also: ghost, demon Syn. ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ
ผี (n.) spirit See also: ghost, demon Syn. ปีศาจ, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ
ผีกระสือ (n.) spirit Syn. กระสือ
ภูต (n.) spirit See also: ghost, demon Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ
ภูตผีปีศาจ (n.) spirit See also: ghost, demon Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ
สปิริต (n.) spirit Syn. จิตใจ, จิตวิญญาณ
เจตภูต (n.) spirit See also: soul, ghost, phantom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้!
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา
Brings mind, body, spirit together.นำจิตใจร่างกายจิตวิญญาณร่วมกัน
When you fight, my spirit will fight with you.เมื่อคุณต่อสู้กับจิตวิญญาณของฉันจะต่อสู้กับคุณ
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน!
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ
Let's send your spirit into that tree.ลองส่งวิญญาณเธอ ไปที่ต้นไม้นั่นสิ
My baby was so light in my arms, because his little spirit had flown away.ลูกของฉันตัวเบามากในอ้อมกอดของฉัน เพราะวิญญาณของเขาได้หลุดลอยไปแล้ว

spirit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
冤魂[yuān hún, ㄩㄢ ㄏㄨㄣˊ, 冤魂] ghost of one who died unjustly; departed spirit demanding vengeance for grievances
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, 人杰地灵 / 人傑地靈] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, 白酒] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
[xǔ, ㄒㄩˇ, 湑] abundant; bright; strain spirits
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
修罗[xiū luó, ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 修罗 / 修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
啊修罗[ā xiū luó, ㄚ ㄒㄧㄡ ㄌㄨㄛˊ, 啊修罗 / 啊修羅] Asura, malevolent spirits in Indian mythology
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
公德心[gōng dé xīn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ, 公德心] civility; public spirit
大煞风景[dà shà fēng jǐng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, 大煞风景 / 大煞風景] dampening one's spirit
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
委靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 委靡] dispirited; depressed
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
萎靡[wěi mǐ, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ, 萎靡] dispirited; depressed
萎靡不振[wěi mǐ bù zhèn, ㄨㄟˇ ㄇㄧˇ ㄅㄨˋ ㄓㄣˋ, 萎靡不振] dispirited and listless (成语 saw); downcast
颓唐[tuí táng, ㄊㄨㄟˊ ㄊㄤˊ, 颓唐 / 頹唐] dispirited; depressed
颓废[tuí fèi, ㄊㄨㄟˊ ㄈㄟˋ, 颓废 / 頹廢] dispirited; depressed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
没精打彩[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打彩 / 沒精打彩] listless; dispirited; washed out
没精打采[méi jīng dǎ cǎi, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, 没精打采 / 沒精打采] listless; dispirited; washed out; also written 沒精打彩|没精打彩
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
[léi, ㄌㄟˊ, 纍] bind; creep; dispirited
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, 昂扬 / 昂揚] elated; high-spirited

spirit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
ガイスト[, gaisuto] (n) spirit (ger
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger
サンダーバード[, sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P)
パイオニアスピリット[, paioniasupiritto] (n) pioneer spirit
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition)
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
付喪神[つくもがみ, tsukumogami] (n) artifact spirit
企業心[きぎょうしん, kigyoushin] (n) enterprising spirit
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
侠骨[きょうこつ, kyoukotsu] (n) chivalrous spirit
克己心[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism
勇猛心[ゆうもうしん, yuumoushin] (n) intrepid spirit
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit
勝ち気;勝気[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit
勤め気[つとめぎ, tsutomegi] (n) mercenary spirit
反骨の精神;叛骨の精神[はんこつのせいしん, hankotsunoseishin] (n) backbone; spirit of defiance
口寄せ;口寄(io)[くちよせ, kuchiyose] (n,vs) (1) spiritualism; spiritism; channeling; summoning a spirit and giving him voice (esp. when done by a female shaman); (n) (2) (See 巫女・みこ・2) medium; channeler
善霊[ぜんれい, zenrei] (n) spirit of goodness
団の精神[だんのせいしん, dannoseishin] (n) esprit de corps; spirit of the corps
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit
奇御魂[くしみたま, kushimitama] (n) spirit who possesses a wondrous power
射幸心;射倖心[しゃこうしん, shakoushin] (n) speculative spirit
尚武[しょうぶ, shoubu] (n) militarism; warlike spirit
山っ気[やまっけ, yamakke] (n) speculative spirit
山気[やまき;やまぎ;やまけ, yamaki ; yamagi ; yamake] (n) speculative spirit
山童[やまわろ, yamawaro] (n) one-eyed mountain spirit
座敷童;座敷童子[ざしきわらし, zashikiwarashi] (n) protective household deity in Tohoku, appearing as a red-faced child spirit with bobbed-hair
弥猛心[やたけごころ, yatakegokoro] (n) fervent spirit
御心[みこころ, mikokoro] (n) (1) respectful term for another's spirit; (2) God's heart or spirit (in Christianity); Lord's will
御霊前;ご霊前[ごれいぜん, goreizen] (n) "before the spirit of the deceased" (written on the condolence-money envelope)
念写[ねんしゃ;ねんず, nensha ; nenzu] (n) spirit photography; psychic photography; thoughtography
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
愛社精神[あいしゃせいしん, aishaseishin] (n) spirit of dedication to one's company
憑坐;寄坐;尸童;憑子[よりまし, yorimashi] (n) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko
新仏[しんぼとけ;あらぼとけ;にいぼとけ, shinbotoke ; arabotoke ; niibotoke] (n) (1) (See 御盆) spirit of someone on the first O-Bon after their death; (2) the recently departed (and buried or cremated, etc.)

spirit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารักษ์[n.] (ārak) EN: guardian deity ; guardian spirit FR:
บัตรนพเคราะห์[n.] (batnopphakh) EN: offerings for the spirit of the dead person FR:
บัตรพลี[n.] (batphalī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities FR:
บัตรพระเกตุ[n.] (batphrakētu) EN: offerings for the spirit of the dead person FR:
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
ด้ำ[n.] (dam) EN: household guardian spirit FR:
ห่า[n.] (hā) EN: spirit held responsible for plagues FR:
โหง[n.] (hōng) EN: ghost ; spirit ; apparition FR: esprit [m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic FR:
หอผี[n. exp.] (høphī) EN: spirit shrine FR:
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
หัวเหล้า[n.] (hūalao) EN: proof spirit FR:
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจความ[n.] (jaikhwām) EN: essence ; gist ; heart of the matter ; pith ; spirit FR: esprit [m]
เจ้าพ่อหลักเมือง[n. exp.] (jaophø lak ) EN: guardian spirit of a city FR:
เจ้าที่[n. exp.] (jao thī) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
เจตนารมณ์ของกฎหมาย[n. exp.] (jēttanārom ) EN: spirit of the law FR: esprit de la loi [m]
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ[n. exp.] (jēttanārom ) EN: spirit of the constitution FR: esprit de la constitution [m]
เจตภูต[n.] (jēttaphūt) EN: spirit ; genius ; attendant spirit of a person ; soul (which leaves a person while he is sleeping) ; the self ; ātman FR:
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตอาสา[n. exp.] (jit āsā) EN: volunteer spirit FR:
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
จิตวิญญาณ[n. exp.] (jit winyān) EN: spirit ; soul FR: esprit [m] ; âme [f]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
เข้าเจ้า[v.] (khaojao) EN: perform a ceremony to call a spirit to dwell in the body FR:
เข้าผี[v.] (khaophī) EN: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body FR:
ข้าวประดับดิน[n.] (khāopradapd) EN: spirit offering of rice FR:
คึกคะนอง[adj.] (kheuk khanø) EN: lively ; spirited ; high-spirited ; in high spirit ; boisterous FR:
ความมุ่งหมาย[n.] (khwāmmungmā) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: guardian spirit ; tutelary spirit ; life force FR: esprit tutélaire [m] ; génie protecteur [m]
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; fortune ; spirit ; heart ; fighting spirit FR: moral [m[ ; esprit [m]
ขวัญดี[n.] (khwandī) EN: high morale ; good spirit FR: bon moral [m] ; bon état d'esprit [m]
ขวัญข้าว[n.] (khwankhāo) EN: rice spirit FR:
ขวัญเมือง[n.] (khwanmeūang) EN: spirit of a city FR:
กองข้าว[n.] (køngkhāo) EN: rice offering for the spirit ; ceremony to worship forest spirits with packs of rice and sweets FR:
กระหัง[n.] (krahang) EN: offal and blood eating demon spirit ; evil spirit FR:
กระหาง[n.] (krahāng) EN: evil spirit FR:

spirit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteurergeist {m}adventurous spirit
Kastengeist {m}caste spirit
Zusammengehörigkeitsgefühl {n}communal spirit; team spirit
Munterkeit {f}liveliness; high spirit
Kartoffelbranntwein {m}potato spirit
Wandertrieb {m}roving spirit
Untertanengeist {m}servile spirit; subservient spirit
Gemeinschaftsgeist {m}team spirit
Mannschaftsgeist {m}team spirit
Mutlosigkeit {f}dispiritedness
mutlos {adv}dispiritedly
Niedergeschlagenheit {f}low spirits
Abenteuerdrang {m}spirit of adventure
Abenteuerlust {f}spirit of adventure
Spiritismus {m}spiritualism
Spiritist {m} | Spiritisten
Spiritual {m,n} | Spirituals
Spiritualismus {m}spiritualism
Spiritualist {m} | Spiritualisten
Spiritualität {f}spirituality
Spirituosen {pl}spirits; alcohols
Spirituose {f} | Spirituosen
schneidig {adj} | schneidiger | am schneidigstenspirited | more spirited | most spirited
lustlos {adj} | lustloser | am lustlosestenspiritless | more spiritless | most spiritless
geistig; seelisch {adj}; Gemüts... | nicht geistigspiritual | unspiritual
Sprit {m}; Spiritus
temperamentvoll {adj} | temperamentvoller | am temperamentvollstenfull of spirits; spirited | fuller of spirits | fullest of spirits
Vergeistigung {f}spiritualization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spirit
Back to top