ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sensuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sensuous*, -sensuous-

sensuous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sensuous (adj.) เกี่ยวกับความรู้สึก See also: เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส, เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส, เกี่ยวกับทางโลก Syn. sensual, passionate, voluptuous Ops. puritanical
English-Thai: HOPE Dictionary
sensuous(เซน'ชูอัส) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยว กับอวัยวะสัมผัส,เกี่ยวกับโลกีย์,หมกมุ่นในกามโลกีย์., See also: sensuousness n. sensuosity n., Syn. sensory,dissolute
English-Thai: Nontri Dictionary
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sensuous thing goin' on... where you don't talk about it, but you know it and she knows it.มีสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึก Goin 'ที่เป็น ... ที่คุณไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณรู้ว่ามันและเธอก็รู้ว่ามัน

sensuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
感覚的[かんかくてき, kankakuteki] (adj-na) sensible; sensuous; intuitive

sensuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามาวจรภูมิ[n. exp.] (kāmāphajøn ) EN: the Sensuous Plane of Existence ; the Sense Sphere ; the Sensuous Sphere FR:
กามุปาทาน[n.] (kamupāthān) EN: sensuous clinging ; attachment to sensuality FR:
รัญจวนใจ[adj.] (ranjūan jai) EN: sensuous ; romantic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sensuous
Back to top