ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steamship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steamship*, -steamship-

steamship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steamship (n.) เรือยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
steamship(สทีม'ชิพ) n. เรือยนต์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ)
English-Thai: Nontri Dictionary
steamship(n) เรือกลไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The RMS Titanic was the largest passenger steamship in the world when it made its maiden voyage across the north Atlantic in 1912.""เรืออาร์เอ็มเอสไททานิก "คือเรือโดยสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก \"การเดินทางครั้งแรก\
And now that I think of it since when were records made on board steamshipsมีด้วยเหรอ ไอ้การอัดเสียงบนเรือน่ะ

steamship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 汽船] steamboat; steamship
轮船[lún chuán, ㄌㄨㄣˊ ㄔㄨㄢˊ, 轮船 / 輪船] steamship

steamship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
船会社[ふながいしゃ, funagaisha] (n) steamship (shipping) company
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
汽船[きせん, kisen] (n) steamship; steamboat; steamer; (P)
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P)
蒸気(P);蒸汽[じょうき, jouki] (n) (1) steam; vapour; vapor; (2) (abbr) (See 蒸気船) steamship; steamboat; steamer; (P)
蒸気船;蒸汽船[じょうきせん, joukisen] (n) (See 汽船) steamship; steamboat; steamer

steamship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำปั่นไฟ[n. exp.] (kampan fai) EN: steamship FR: bateau à vapeur [m]
กลไฟ[n.] (konfai) EN: steamer ; steam engine ; steamship FR:
เรือกำปั่นไฟ[n. exp.] (reūakampan ) EN: steamship FR: bateau à vapeur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steamship
Back to top