ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steer*, -steer-

steer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steer (vi.) นำทาง See also: ถือพวงมาลัย Syn. direct
steer (vt.) นำทาง See also: ถือพวงมาลัย Syn. direct
steer (n.) การคัดท้าย See also: การถือพวงมาลัย
steer clear of (phrv.) แล่น (เรือ) หลบ See also: นำ (เรือ) หลีก
steer for (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง Syn. steer forwards
steer forwards (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง
steer into (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง
steer through (phrv.) นำ (เรือ) ผ่าน See also: แล่นเรือผ่าน
steer towards (phrv.) นำ (เรือ) ไปทาง Syn. steer for
steerage (n.) การคัดท้าย See also: การถือพวงมาลัย
steerageway (n.) ความเร็วปานกลาง
steerer (n.) มัคคุเทศก์ See also: ผู้นำร่อง, ผู้ชี้ทาง, ไกด์ Syn. escort Ops. follower
steering wheel (n.) พวงมาลัย (คำไม่เป็นทางการ)
steersman (n.) ผู้ถือพวงมาลัย See also: ผู้ขับขี่
English-Thai: HOPE Dictionary
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide,pilot,conduct,lead
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
steeragewayn. ความเร็วพอประมาณที่เรือวิ่งได้เร็วและควบคุมได้
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
steering wheeln. พวงมาลัยขับขี่
English-Thai: Nontri Dictionary
steer(n) วัวหนุ่ม
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
steersman(n) คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steering armแขนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
steering wheelพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steering-gearเฟืองบังคับเลี้ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คักฉาก (v.) steer See also: helm, take the tiller Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ
คัด (v.) steer See also: helm, take the tiller
คัดจังกูด (v.) steer See also: helm, take the tiller, operate the rudder Syn. คัดหางเสือ, คัดท้าย
คัดจังกูด (v.) steer See also: helm, take the tiller Syn. คัดหางเสือ, คักฉาก
คัดจังกูด (v.) steer See also: take the helm/tiller, control, conduct Syn. คัดฉาก, คัดท้าย
คัดฉาก (v.) steer See also: helm, take the tiller, operate the rudder Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย
คัดท้าย (v.) steer See also: helm, take the tiller Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คักฉาก
คัดหางเสือ (v.) steer See also: take the helm/tiller, control, conduct Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย
ถือท้าย (v.) steer See also: control the direction, direct Syn. ควบคุม
พวงมาลัย (n.) steering wheel (car) See also: helm (boat)
นายท้าย (n.) steersman See also: helmsman, wheelsman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to steer clear.คุณได้มีการคัดท้ายชัดเจน
Well, you may want to steer clear of the word "dumped."เธออย่าใช้คำว่าถูกทิ้งเลย
I said I'd steer the peach. Have to steer the peach.ฉันพูดว่าคุมหางเสือ มีหางเสือ
And all I ask is a tall ship and a star to steer her byข้าขอเพียงแค่เรือล่องฟากฟ้า และใช้ดาวในเวหาขับเคลื่อนมัน
I can't steer without Calcifer!มันทรงตัวไม่ได้ ถ้าไม่มีตาลซิเฟอร์
I'm gonna have to ask you to please steer clear of my office...เพราะสถานการณ์ในด้านการงาน ของผมตอนนี้ไม่มั่นคง
Then you said you witnessed the attack so that you could steer everyone, me, the cops, the Lucarelli family... toward that gang in china town.จากนั้นคุณเลยให้ปากคำไปว่าคุณเห็นเหตุการณ์บุกถล่ม ดังนั้นทำให้คุณให้เบาะแสกับทุกๆคน ผมและตำรวจ ครอบครัวของลูคาเรลลี่... ไปยังพวกแก๊งคนจีนย่านไชน่าทาวน์
The point bein', even in the contest between man and steer the issue is not certain.ประเด็นก็คือว่า ขนาดเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนกับวัว ..ก็ยังไม่แน่นอนเลย..
Rick is on today and he's a nightmare. So steer clear.ริคคุมงานวันนี้ ฝันร้ายชัดๆ เตรียมรับมือล่ะ
You'll need a motorized wheelchair that you steer with your tongue.สิ่งที่แกต้องการก็มีแต่รถเข็นที่แกต้องเข็นมันเองด้วยลิ้นของแก
How can he steer if you don't know which is which?เขาคงจะคัดท้ายเรือได้หรอก ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร
It's best to steer clear of it.เป็นทางดีที่สุดแล้วที่จะดูแล

steer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船老大[chuán lǎo dà, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 船老大] coxswain; steersman; boatswain (bo'sun)
把舵[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, 把舵] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, 方向盘 / 方向盤] steering wheel

steer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
面舵を取る[おもかじをとる, omokajiwotoru] (exp,v5r) to steer to starboard
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG
ステアリング[, sutearingu] (n) (abbr) steering gear
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee
パステ[, pasute] (n) (abbr) power steering
パワーステアリング[, pawa-sutearingu] (n) power steering; (P)
パワステ[, pawasute] (n) (abbr) power steering
ハンドル[, handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P)
操舵輪[そうだりん, soudarin] (n) steered wheel (e.g. at the front of a car); steering wheel
舵取り;かじ取り[かじとり, kajitori] (n,vs) helmsman; coxwain; steering; guidance
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee
議運[ぎうん, giun] (n) (abbr) (See 議院運営委員会) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management
議院運営委員会[ぎいんうんえいいいんかい, giin'un'eiiinkai] (n) (See 議運) Committee on Rules and Administration (Diet); House Steering Committee; Standing Committee for House Management; (P)
議院運営委員長[ぎいんうんえいいいんちょう, giin'un'eiiinchou] (n) House Steering Committee Chairman
進行係[しんこうがかり, shinkougakari] (n) program director; programme director; facilitator; steering committee (chair)
進行役[しんこうやく, shinkouyaku] (n) (See 進行係) facilitator; programme director; steering committee (chair)
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee

steer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คักฉาก[v. exp.] (khak chāk) EN: steer FR:
คัดฉาก[v.] (khatchāk) EN: steer FR:
คัดหางเสือ[v. exp.] (khat hāngse) EN: steer FR:
คัดจังกูด[v. exp.] (khat jangkū) EN: steer FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
โคขุน[n. exp.] (khō khun) EN: steer FR:
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
ถือท้าย[v.] (theūthāi) EN: steer ; take the helm FR: prendre les commandes
การขับขี่[n.] (kān khapkhī) EN: driving ; steering FR: conduite
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammak) EN: organizing committee ; steering committee FR:
คันส่ง[n. exp.] (khan song) EN: steering arm or of a motor vehicle ; drag link of a motor vehicle FR:
คนคัดท้ายเรือ[n. exp.] (khon khatth) EN: steersman ; cox FR:
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์ [org.] (Khwām Samph) EN: Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) FR:
กรดสเตียริก[n. exp.] (krot satīer) EN: stearic acid (STAIR-ik, STEER-ik) FR:
มุมเลี้ยว[n. exp.] (mum līo) EN: steering angle ; turning angle FR:
นายท้าย[n.] (nāithāi) EN: steersman ; helmsman FR:
นายท้ายเรือ[n. exp.] (nāithāi reū) EN: steersman ; helmsman FR:
นาวิก[n.] (nāwīk) EN: navigator ; sailor ; helmsman ; steersman FR:
พวงมาลัย[n. exp.] (phūangmālai) EN: steering wheel FR: volant [m]
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)[org.] (Saphā Khapk) EN: National Reform Steering Assembly (NRSA) FR:

steer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Winkeleffekt {m}ply steer
Lenkdrehmoment {n}torque steer
Abschwächen {m} des Lenkgefühlslightness of steering feel
Übersteuerung {f}oversteer; oversteering
Rollübersteuern {n}roll oversteer
Wankübersteuern {n}roll oversteer
Servolenkung {f}servo steering; servo-assisted steering; power steering
Gabelschaft {m}steer tube
Lenkwinkel {m}steer angle
Lenkradwinkel {m}steering wheel angle
Rolluntersteuern {n}roll understeer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steer
Back to top