ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sentence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sentence*, -sentence-

sentence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sentence (n.) ประโยค
sentence (n.) การตัดสิน See also: การพิพากษา, การชี้ขาด Syn. decree, decision, edict, judgement
sentence (vt.) พิพากษา See also: ตัดสิน, ตัดสินความ, ชี้ขาด, ลงความเห็น Syn. doom, fine, penalize, punish
sentence to (phrv.) พิพากษา See also: ตัดสินให้
sentenced (adj.) ซึ่งมีความผิด Syn. wrong, indicted Ops. cleared, innocent
English-Thai: HOPE Dictionary
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment,opinion,verdict
English-Thai: Nontri Dictionary
sentence(n) คำตัดสิน,ประโยค,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sentenceคำพิพากษา (ในคดีอาญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sentence particlesคำช่วยประโยค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยค (n.) sentence See also: clause
พิพากษา (v.) sentence See also: deliver judgement, decide, judge Syn. พิพากษ์, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี
พิพากษ์ (v.) sentence See also: deliver judgement, decide, judge Syn. พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี
ประโยคความเดียว (n.) simple sentence Syn. เอกัตถประโยค Ops. อเนกรรถประโยค
ประโยคคำถาม (n.) interrogative sentence See also: question
ประโยคบอกเล่า (n.) affirmative sentence
ประโยคปฏิเสธ (n.) negative sentence
เอกรรถประโยค (n.) simple sentence Syn. เอกัตถประโยค, ประโยคความเดียว Ops. อเนกรรถประโยค
เอกัตถประโยค (n.) simple sentence Syn. ประโยคความเดียว Ops. อเนกรรถประโยค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But it is rather difficult to write good and correct sentencesแต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ...
He would visit them when the sentence had been pronouncedเขาจะเยี่ยมพวกเขาเมื่อ the sentence แน่ชัด
He was convinced that the tastiest faeces were those of women who had just heard the sentence of deathเขาเชื่อว่า the tastiest faeces ... ...คือเหล่านั้นของผู้ซึ่งผู้หญิงมี just heard ประโยคของความตาย
Nevertheless, it is my duty to sentence you to six years' imprisonment.ศาลต้องตัดสิน จำคุกคุณ 6 ปี
What do you mean? Sadly, the boy's sentence has already been carried out.น่าเศร้า การตัดสินโทษของเด็กนั่นออกมาแล้ว
I think a suspended sentence is unlikely.หัวหน้า ผมไม่ได้พยายามเยาะเย้ยคุณนะ
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ?
I sentence you to life imprisonment... and I instruct that you shall serve... a minimum of 30 years.ประโยคที่ผมคุณ ให้จำคุกตลอดชีวิต ... และผมสั่ง ที่คุณจะให้บริการ ... ขั้นต่ำ 30 ปี
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
Fortunately, there is no death sentence in this country.โชคดีที่ประเทศนี้ไม่มีการเอาผิดกับคนตาย
She did it knowing she would be drawing a death sentence tied around her own neck.เธอทำโดยรู้ดีว่า เธอกำลังหาเรื่องให้ตัวเอง

sentence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 一个幽灵在欧洲游荡 / 一個幽靈在歐洲遊蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto"
判刑[pàn xíng, ㄆㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 判刑] sentence (to prison etc)
宣判[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, 宣判] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law)
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句读 / 句讀] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句逗] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
句型[jù xíng, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˊ, 句型] sentence pattern (in grammar)
单句[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单句 / 單句] simple sentence (grammar)
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
肯定并例句[kěn dìng bìng lì jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 肯定并例句 / 肯定並例句] active conjoined sentence
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 肯定句] affirmative sentence
从来[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, 从来 / 從來] always; at all times; never (if used in negative sentence)
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, 例句] example sentence
例语[lì yǔ, ㄌㄧˋ ㄩˇ, 例语 / 例語] example sentence
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 终身监禁 / 終身監禁] life sentence
改判[gǎi pàn, ㄍㄞˇ ㄆㄢˋ, 改判] to commute (a death sentence)
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence
否定句[fǒu dìng jù, ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 否定句] negative sentence
[pàn, ㄆㄢˋ, 判] to judge; to sentence; to discriminate; to discern
排偶[pái ǒu, ㄆㄞˊ ㄡˇ, 排偶] parallel and antithesis (paired sentences as rhetoric device)
刑罚[xíng fá, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄚˊ, 刑罚 / 刑罰] sentence; penalty; punishment
[jù, ㄐㄩˋ, 句] sentence; clause; phrase; classifier for phrases or lines of verse
句子[jù zi, ㄐㄩˋ ㄗ˙, 句子] sentence
语句[yǔ jù, ㄩˇ ㄐㄩˋ, 语句 / 語句] sentence
造句[zào jù, ㄗㄠˋ ㄐㄩˋ, 造句] sentence-making
服刑[fú xíng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 服刑] serve a prison sentence
服完[fú wán, ㄈㄨˊ ㄨㄢˊ, 服完] serve out (a sentence)
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 主谓句 / 主謂句] subject-predicate sentence; subject-predicate clause
词句[cí jù, ㄘˊ ㄐㄩˋ, 词句 / 詞句] words and sentences

sentence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc.
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
不定期刑[ふていきけい, futeikikei] (n) an indeterminate sentence
体刑[たいけい, taikei] (n) corporal punishment; jail sentence; gaol sentence
単文[たんぶん, tanbun] (n) simple sentence
挿入文[そうにゅうぶん, sounyuubun] (n) parenthetic sentence
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
死刑判決[しけいはんけつ, shikeihanketsu] (n) death sentence
死刑宣告[しけいせんこく, shikeisenkoku] (n) (See 死刑判決) death sentence
略文[りゃくぶん, ryakubun] (n) abridged sentence
疑問文[ぎもんぶん, gimonbun] (n) interrogative sentence
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence
袋小路文[ふくろこうじぶん, fukurokoujibun] (n) easily misunderstood sentence; garden-path sentence; cul-de-sac sentence
言い掛けて止める;言掛けて止める[いいかけてやめる, iikaketeyameru] (v1) to stop in the middle of a sentence
誤文[ごぶん, gobun] (n) ungrammatical sentence
非文[ひぶん, hibun] (n) ungrammatical sentence
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence)
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ぜ(P);ぞ(P)[, ze (P); zo (P)] (prt) (male) (sentence end) adds force; indicates command; (P)
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences)
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P)
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da")
っ切り;っ限り[っきり, kkiri] (prt) (1) (uk) (See 切り・きり・1) only; just; (2) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (3) (uk) remaining (in a particular state)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
完結文[かんけつぶん, kanketsubun] sentence
宣言完結文[せんげんかんけつぶん, sengenkanketsubun] declarative sentence
次の実行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence
命令文[めいれいぶん, meireibun] imperative sentence, statement

sentence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนกรรถประโยค[n.] (anēkatthapr) EN: compound sentence FR:
อเนกรรถประโยค[n.] (anēkkathapr) EN: coumpound sentence FR:
อาญา[n.] (āyā) EN: punishment ; sanction ; penalty FR: sanction [f] ; punition [f] ; peine [f] ; sentence [f]
เอกรรถประโยค[n. exp.] (ēkatthapray) EN: simple sentence FR: phrase simple [f]
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk tal) EN: get life imprisonment ; get life sentence FR: être condamné à perpétuité
การบังคับคดี [n.] (kān bangkha) EN: execution of a sentence FR: exécution d'un jugement [f]
การลงโทษ[n.] (kān longthō) EN: sanction ; punishment ; sentence ; scourge FR: sanction [f]
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การรอลงอาญา[n. exp.] (kān rø long) EN: suspension of a sentence FR: suspension de la peine [f]
คำคม[n.] (khamkhom) EN: aphorism ; epigram ; saying FR: sentence [f] ; mot [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาประหารชีวิต[n. exp.] (khamphiphāk) EN: death sentence FR:
คำตัดสินลงโทษ[n. exp.] (kham tatsin) EN: sentence FR:
โครงสร้างประโยค[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: syntax ; sentence structure FR: structure de la phrase [f]
กระสวนประโยค[n. exp.] (krasūan pra) EN: sentence pattern FR:
มหันตโทษ[n.] (mahantathōt) EN: heavy penalty ; heavy sentence ; severe punishment FR: sentence lourde [f] ; lourde sentence [f] ; lourde peine [f]
มุขยประโยค[n.] (mukkhayapra) EN: main clause (with a subordinate clause) ; complex sentence FR:
นักโทษเด็ดขาด[n.] (nakthōtdetk) EN: prisoner with a confirmed sentence of imprisonment FR:
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
พิพากษาประหารชีวิต[v. exp.] (phiphāksā p) EN: sentence to death FR: condamner à mort
ผ่อนหนักเป็นเบา[v.] (phǿnnakpenb) EN: mitigate a sentence FR:
ประโยค[n.] (prayōk) EN: sentence ; clause FR: phrase [f]
ประโยคคำสั่ง[n. exp.] (prayōk kham) EN: command sentence FR: phrase impérative [f]
ประโยคขอร้อง[n. exp.] (prayōk khør) EN: request sentence FR:
ประโยคเงื่อนไข[n. exp.] (prayōk ngeū) EN: conditional sentence ; conditional clause FR:
ประโยคเปิด[n. exp.] (prayōk poēt) EN: open sentence FR:
รอลงอาญา[v. exp.] (rø long āyā) EN: suspend a sentence FR:
รอลงอาญา[adj.] (rø long āyā) EN: sentence suspended FR:
สังกรประโยค[n.] (sangkarapra) EN: complex sentence FR:
สังกรประโยค[n.] (sangkørapra) EN: complex sentence FR:
ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (tatsin jamk) EN: sentence to life imprisonment FR:
ตัดสินลงโทษ[v. exp.] (tatsin long) EN: judge ; sentence FR:
ตัดสินประหารชีวิต[v. exp.] (tatsin prah) EN: sentence to death FR:
โทษ[n.] (thōt) EN: punishment ; penalty ; correction ; sentence FR: sanction [f] ; peine [f] ; punition [f]
โทษจำคุก[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: prison sentence ; imprisonment FR: peine de prison [f]
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: life sentence ; life imprisonment ; imprisonment for life FR: peine de prison à perpétuité [f] ; emprisonnement à perpétuité [m] ; réclusion criminelle à perpétuité [f]
ทุเลาการบังคับคดี [v. exp.] (thulao kān ) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence FR:
วากยะ[n.] (wākkaya) EN: words ; speech ; sentence ; utterance FR:
วากย-[pref.] (wākkaya-) EN: words ; speech ; sentence ; utterance FR:
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; portion of a sentence ; remark ; expression ; saying FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]

sentence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satzgefüge {n}compound sentence
Freiheitsstrafe {f}custodial sentence
Todesurteil {n}death sentence; sentence of death
Strafvollstreckung {f}execution of sentence
Haftstrafe {f}prison sentence
Haftverschonung {f}suspended sentence
zusammenhängend {adj} | in zusammenhängenden Sätzencoherent | in coherent sentences
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement
Satzbau {m}sentence construction
Satzbetonung {f}sentence stress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sentence
Back to top