ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

special

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *special*, -special-

special ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
special (adj.) เฉพาะ See also: เจาะจง Syn. specific, particular, proper, unique Ops. general, indefinite
special (n.) สิ่งที่พิเศษ See also: คนพิเศษ, รายการพิเศษ
special delivery (n.) การส่งไปรษณีย์ด่วน
special interests (n.) กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ Syn. lobby, coalition
special school (n.) โรงเรียนเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่อง
specialise (vi.) ศึกษาเป็นพิเศษ See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialist (n.) ผู้ชำนาญเฉพาะทาง See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ Syn. expert, devotee, master, scholar Ops. amateur, novice
speciality (n.) ความชำนาญพิเศษ
specialize (vt.) ศึกษาเป็นพิเศษ See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialize in (phrv.) ศึกษาเฉพาะทางในเรื่อง See also: ศึกษาเป็นพิเศษ, เรียนรู้ลึกหรือละเอียดยิ่งขึ้น
specialized (adj.) เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง Syn. professional, scholarly Ops. artistic, nontechnical
English-Thai: HOPE Dictionary
special(สเพช'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,เฉพาะ,จำเพาะ,เฉพาะอย่าง,เจาะจง,แตกต่างจากธรรมดา,ยกเว้น,ใหญ่ยิ่ง,มาก,สนิทสนม., See also: specially adv., Syn. uncommon,specific
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
specialise(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
specialist(สเพช'ชะลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ,ผู้ชำนาญเฉพาะทาง,ผู้ชำนาญพิเศษ., See also: specialistic adj.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
specialize(สเพช'เชิลไลซ) vi.,vt. เป็นผู้เชี่ยวชาญ,ศึกษาเป็นพิเศษ,ปรับให้เข้าสภาวะบางอย่าง,ระบุ,กำหนดขอบเขต., See also: specialisation n. specialization n., Syn. concentrate on,major in
English-Thai: Nontri Dictionary
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specialist๑. แพทย์เฉพาะทาง๒. ผู้ชำนาญเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialityวิชาพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Specialised Agencyทบวงการชำนัญพิเศษ
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการ [TU Subject Heading]
Specialized journalismข่าวเฉพาะด้าน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ดุ่มๆ (adv.) walk for no special reason
ท่อมๆ (adv.) walk for no special reason Syn. ดุ่มๆ
ลงแขก (v.) ask the help of friends and neighbors for special work See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come and assist
อินทราภิเษก (n.) three special attributes
โรงเรียนสอนคนหูหนวก (n.) school for special education (hearing impairment) See also: school for the Deaf
พิเศษ (adj.) special See also: extraordinary
ที่ปรึกษาพิเศษ (n.) special advisor
กรณีพิเศษ (n.) special case See also: particular case
นปพ. (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (n.) special detachment See also: armed spies, special operating agency, commando Syn. นปพ.
อาจารย์พิเศษ (n.) special instructor
คุณสมบัติพิเศษ (n.) special properties See also: special option Syn. ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ (n.) special properties See also: special option
ชั้นพิเศษ (n.) special rank See also: special grade, special class, top grade, special grade
สิทธิเหนือบุคคล (n.) special right See also: special privilege
สิทธิเหนือบุคคล (n.) special right See also: special privilege
ทางพิเศษ (n.) special way
ช่างผู้ชำนาญ (n.) specialist See also: expert
เอตทัคคะ (n.) specialist See also: expert, master
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to do something really special to herฉันอยากทำบางสิ่งที่พิเศษจริงๆ ให้กับเธอ
I got a special bonus at workฉันได้โบนัสพิเศษจากที่ทำงาน
I'm looking for a very special gift for a very special personฉันกำลังมองหาของขวัญพิเศษมากๆ สำหรับคนที่พิเศษมากๆ
Anything special at school today?วันนี้มีอะไรพิเศษที่โรงเรียนหรือเปล่า?
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
She specializes in looking after childrenเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็ก
Don't you wish to try something special?คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
I think so, if there were any special details to remember.ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้ามีรายละเอียดพิเศษใด ๆ ที่ต้องจำไว้
What makes you think you're something special when you smile?อะไรทำให้คุณคิดว่า คุณบางสิ่งที่พิเศษเมื่อคุณยิ้ม?
I have a special practice. I handle one client.ฉันมีการปฏิบัติเป็นพิเศษ ฉันจัดการกับลูกค้าคนหนึ่ง
I put a special tape on the trigger and the butt. Try it.ฉันใส่เทปพิเศษในการเรียกและก้น ลอง
And now we'll go to the Special Effects Department.ต่อไปจะไปชมฝ่ายทำเทคนิคพิเศษ
Any special questions?มีคําถามอะไรพิเศษมั้ยครับ
After having satisfied him I was impressed by such special tastes in one so youngหลังจากมีพอใจเขา... ...ฉันถูกประทับใจโดย special tastes นั้น ในสิ่งหนุ่ม: สาวเกินไป
But not all broads. Only the special ones.แต่ไม่ บรอด aII เฉพาะคนที่ พิเศษ
What's a special broad, Matthew?สิ่งที่พิเศษ กว้าง , แมทธิว ?
A Pursuit Special has been stolen.การแสวงหาพิเศษได้ถูกขโมย ไป

special ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
久负盛名[jiǔ fù shèng míng, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 久负盛名 / 久負盛名] seasoned; honed to perfection over centuries; special reserve
特质[tè zhì, ㄊㄜˋ ㄓˋ, 特质 / 特質] characteristic; special property
精干[jīng gàn, ㄐㄧㄥ ㄍㄢˋ, 精干] crack (troops); special (forces); highly capable
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, 特有] distinctive; special feature; peculiar
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
飞虎队[fēi hǔ duì, ㄈㄟ ㄏㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, 飞虎队 / 飛虎隊] Flying Tigers, US airmen in China during World War Two; Hong Kong nickname for police special duties unit
热点[rè diǎn, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ, 热点 / 熱點] hot spot; point of special interest
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, 一无所长 / 一無所長] not having any special skill; without any qualifications
特种[tè zhǒng, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, 特种 / 特種] particular kind; special type
特免[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 特免] special exemption; privilege
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 刘贵今 / 劉貴今] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, 恩宠 / 恩寵] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite
特工[tè gōng, ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ, 特工] secret service; special service
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, 别动队 / 別動隊] special detachment; commando; an armed secret agent squad
器械[qì xiè, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, 器械] special or precision equipment; apparatus
奇能[qí néng, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ, 奇能] special ability
专区[zhuān qū, ㄓㄨㄢ ㄑㄩ, 专区 / 專區] special district; prefecture
专案组[zhuān àn zǔ, ㄓㄨㄢ ㄢˋ ㄗㄨˇ, 专案组 / 專案組] special investigating team (legal or judicial)
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, 独特 / 獨特] unique; distinct; having special characteristics
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, 仓储 / 倉儲] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 专 / 耑] concentrated; specialized
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, 专门 / 專門] specialist; specialized; customized
尤其[yóu qí, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ, 尤其] especially; particularly
尤其是[yóu qí shì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 尤其是] especially
格外[gé wài, ㄍㄜˊ ㄨㄞˋ, 格外] especially; particularly
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, 特别是 / 特別是] especially
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
专家[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, 专家 / 專家] expert; specialist
特快[tè kuài, ㄊㄜˋ ㄎㄨㄞˋ, 特快] express; especially fast
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, 平淡] flat; dull; ordinary; nothing special
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 旋] lathe; specially for an occasion
土特產[tǔ tè chǎn, ㄊㄨˇ ㄊㄜˋ ㄔㄢˇ, 土特產 / 土特产] local speciality

special ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
これと言った[これといった, koretoitta] (exp) (uk) nothing special (with neg. verb)
これと言って[これといって, koretoitte] (exp) (See これと言った) nothing special (with neg. verb)
サタデーナイトスペシャル[, satade-naitosupesharu] (n) Saturday night special
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus
スワット[, suwatto] (n) Special Weapons and Tactics; SWAT
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to
ボディービル;ボディビル[, bodei-biru ; bodeibiru] (n) body-building; special exercise for developing big muscles
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
ミウラ折り;三浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(三浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays
モーニングサービス[, mo-ningusa-bisu] (n) breakfast special (wasei
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card)
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
三顧の礼[さんこのれい, sankonorei] (n) special confidence (in someone)
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
優良店[ゆうりょうてん, yuuryouten] (n) store holding a special commendation (e.g. from the mayor)
優越権[ゆうえつけん, yuuetsuken] (n) special rights; predominant rights
別途支出[べっとししゅつ, bettoshishutsu] (n) special outlay
別途積立金[べっとつみたてきん, bettotsumitatekin] (n) special reserve (fund); contingent reserve
別配達[べつはいたつ, betsuhaitatsu] (n) special delivery
勝負パンツ[しょうぶパンツ, shoubu pantsu] (n) (sl) (See 勝負下着) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates
勝負下着[しょうぶしたぎ, shoubushitagi] (n) (sl) "lucky" underwear (esp. panties), set aside for special dates
即日速達[そくじつそくたつ, sokujitsusokutatsu] (n) same-day special delivery
名物[めいぶつ, meibutsu] (n) famous product; special product; speciality; specialty; (P)
国連軍縮特別総会[こくれんぐんしゅくとくべつそうかい, kokurengunshukutokubetsusoukai] (n) UN Special Session on Disarmament
国際連合大量破壊兵器廃棄特別委員会[こくさいれんごうたいりょうはかいへいきはいきとくべついいんかい, kokusairengoutairyouhakaiheikihaikitokubetsuiinkai] (n) United Nations Special Commission; UNSCOM
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library
特別号[とくべつごう, tokubetsugou] special issue
特殊レジスタ[とくしゅレジスタ, tokushu rejisuta] special register
特殊文字[とくしゅもじ, tokushumoji] special character
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR
特注[とくちゅう, tokuchuu] custom (a-no), special order
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system
特殊アクセス[とくしゅアクセス, tokushu akusesu] specialized access
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality

special ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรก-[pref.] (adirēkka-) EN: special FR:
อาหารจานเด็ด[n. exp.] (āhān jān de) EN: special menu FR:
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor FR:
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: give a special reward ; give a special bonus FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บัตรแข็ง[n. exp.] (bat khaeng) EN: privilege ; special privilege FR:
ฉบับพิเศษ[n. exp.] (chabap phis) EN: FR: édition spéciale [f] ; numéro spécial [m]
เฉพาะกิจ[adj.] (chaphǿkit) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc FR: ad hoc
เฉพาะอย่าง[adj.] (chaphǿ yāng) EN: special FR: spécialisé
ดีเอสไอ[org.] (Dī-Ēs-Ai) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:
เดินท่อม ๆ = เดินท่อมๆ[v. exp.] (doēn thǿm -) EN: walk for no special reason FR: marcher sans but
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
จัดเที่ยวบินพิเศษ[v. exp.] (jat thīobin) EN: arrange a special flight FR: organiser un vol spécial
กรรมาธิการเฉพาะกิจ[n. exp.] (kammāthikān) EN: special commission FR:
การฝึกเฉพาะ[n. exp.] (kān feuk ch) EN: special training FR:
การฝึกพิเศษ[n. exp.] (kān feuk ph) EN: special training FR:
การปฏิบัติการพิเศษ[n. exp.] (kān patibat) EN: special operation FR:
การประชุมเฉพาะกิจ[n. exp.] (kān prachum) EN: special meeting FR:
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
กรณีเฉพาะ[n. exp.] (karanī chap) EN: special case ; isolated case FR:
กรณีพิเศษ[n. exp.] (karanī phis) EN: special circumstances ; special case ; particular case FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
ขบวนรถด่วนพิเศษ[n. exp.] (khabūan rot) EN: special express train FR:
คำอรรถ[n. exp.] (kham at) EN: special term FR:
แขนงวิชา[n. exp.] (khanaēng wi) EN: special field ; subject area FR:
คันธารราษฎร์[n.] (khanthārarā) EN: special Buddha image set out during the invocation of rain FR:
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihā) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China FR:
เขตการปกครองพิเศษ[n. exp.] (khēt kān po) EN: special administrative region FR:
เขตเศรษฐกิจพิเศษ[n. exp.] (khēt sēttha) EN: Special Economic Zone (SEZ) FR: zone économique spéciale (ZES) [f]
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา[n. prop.] (Khēt Sēttha) EN: Thilawa Special Economic Zone ; Thilawa SEZ FR:
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion FR:
เครื่องแบบพิเศษ[n. exp.] (khreūangbaē) EN: special uniform FR:
ครูการศึกษาพิเศษ[n. exp.] (khrū kānseu) EN: special education teacher FR:
คุณสมบัติพิเศษ[n. exp.] (khunnasomba) EN: special properties ; special option FR:
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
กองบังคับการฝึกพิเศษ[n. exp.] (køng bangkh) EN: special training division FR:
กฎหมายพิเศษ[n. exp.] (kotmāi phis) EN: special law FR: loi spéciale [f]
กรมสอบสวนคดีพิเศษ[org.] (Krom Søpsūa) EN: Department of Special Investigation (DSI) FR:
กวดวิชา[v.] (kūatwichā) EN: tutor ; coach ; cram for an examination ; tutor ; go for special lessons ; take extra lessons FR: préparer

special ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extrawurst {f}sth. special
Baugebiet {n} | allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets | Eigenart des Baugebietsspecific land-use area | general function of the specific land-use area | special character of the specific land-use area
Ehrenplatz {m}place of honour; seat of honour; special place
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ...
Augenarzt {m} [med.]eye specialist; eye doctor
Sonderurlaub {m}special holiday; extra holiday
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel
Bahnreisespezialist {m}rail travel specialist
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary
Sachbuch {n}specialized book
Sonderabschreibung {f}special amortization
Sonderanfertigung {f}special design
Sonderangebot {n}special offer
Sonderauftrag {m}special mission
Sonderausführung {f}special construction
Fachausbildung {f}special training
Fachgebiet {n}special field
Fachsprache {f}special language
Passstück {n} [techn.]special sized pipe
Sonderausführung {f}special model
Sonderausstattung {f}special equipment; extra equipment; extras; optional equipment
Sonderberichterstatter {m}special correspondent
Sonderbevollmächtigte {m,f}; Sonderbevollmächtigterspecial agent
Fachpresse {f}specialist publications
Spezialgeschäft {n}specialist shop
Spezialist {m} | Spezialist sein inspecialist | to specialize in
fachlich {adj} | fachliches Wissenspecialist | specialist knowledge
Fachreferat {n}subject specialization
Fachreferent {m}subject specialist
Lektor {m}subject specialist
Spezialeinsatzkommando {n}SWAT unit (special weapons and tactics)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า special
Back to top