ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sapiently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sapiently*, -sapiently-

sapiently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sapiently (adv.) อย่างปราดเปรื่อง

sapiently ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weise {adv}sapiently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sapiently
Back to top