ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scanty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scanty*, -scanty-

scanty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scanty (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. scant, scarce, sparse
English-Thai: HOPE Dictionary
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
English-Thai: Nontri Dictionary
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด

scanty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation

scanty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
露;露わ(io);顕[あらわ, arawa] (adj-na) (1) exposed; scanty; bare; unconcealed; naked; (2) public; open

scanty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
หย็อมแหย็ม[adj.] (yǿmyaem) EN: thinly scattered ; sparse ; scanty ; meager ; few and far between FR: clairsemé ; épars ; disséminé

scanty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest
notdürftig {adj} | notdürftiger | am notdürftigstenscanty | scantier | scantiest
schütter {adj}scanty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scanty
Back to top