ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slothful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slothful*, -slothful-

slothful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slothful (adj.) ขี้เกียจ
slothfully (adv.) อย่างเกียจคร้าน See also: อย่างขี้เกียจ, อย่างเอ้อระเหย Syn. infolently, lazily
English-Thai: HOPE Dictionary
slothful(สลอธ'ฟูล) adj. ขี้เกียจ,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา., See also: slothfully adv. slothfulness n., Syn. leisurely,lazy
English-Thai: Nontri Dictionary
slothful(adj) เชื่องช้า,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงื่องหงอย (adv.) slothful See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม Ops. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น
เซื่องๆ (adv.) slothful See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent Syn. เฉื่อยชา, ซึมเซา, เซื่องซึม Ops. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น
เซื่องซึม (adv.) slothful See also: sluggish, slow, inactive, tardy, indolent Syn. เซื่องๆ, เฉื่อยชา, ซึมเซา Ops. ว่องไว, กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน

slothful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怠け者(P);懶け者[なまけもの, namakemono] (n) (See 樹懶) lazy person; lazy fellow; slothful person; (P)

slothful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.) FR: paresseux ; indolent
เกียจคร้าน[v.] (kīetkhrān) EN: be lazy ; be indolent ; be idle ; be slothful ; be inert ; be inactive FR: fainéanter ; paresser ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)
เกียจคร้าน[adj.] (kīetkhrān) EN: lazy ; idle ; inactive ; indolent ; slothful FR: paresseux ; fainéant ; oisif ; indolent
เงื่องหงอย[adj.] (ngeūang-ngø) EN: slothful FR:
ขี้คร้าน[adj.] (khī khrān) EN: lazy ; indolent ; slothfull (lit.) FR: indolent ; paresseux
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkī) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]

slothful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulheit {f}slothfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slothful
Back to top